Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Tłumacz języka migowego w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

ikona

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych w Starostwie Powiatowym  mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z tej usługi 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Usługa tłumacza przy załatwianu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Zgłoszenia można dokonać w Kancelarii Starostwa, pokój nr 1 lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc do Sekretariatu Starostwa pod nr tel.46 814-46-31, a także wysyłając faks pod nr 46 814-46-31 oraz maila na adres: starostwo@powiatrawski.

załącznik


Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-05-02 14:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-05-02 15:20
Przewodnik po usługach Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej
 
Umożliwiamy wszystkim interesantom Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  korzystanie z tak zwanych KART USŁUG, które mają pomóc przy załatwianiu większości spraw urzędowych .

KARTY USŁUG można otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w danym wydziale lub pobrać poniżej, są one  zapisane w formacie pdf (można je wypełnić na komputerze i wydrukować).

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2006-10-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-10-18 10:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 12:38

Numer Karty

Nazwa Karty

Wnioski do pobrania w formacie pdf

e-formularze na platformie banerek epuap


Wydział Organizacyjny

58.jpg

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

banerek epuap
Formularz ogólny

Or-01

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Wniosek

Wniosek ePUAP

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa.
Oddział Architektury i Budownictwa

58.jpg

SAB.I.-01

Rejestracja dziennika budowy

Wniosek

SAB.I.-02

Wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę (PB-7)

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

Oświadczenie (PB-5)

Informacje uzupełniające (B-4)

SAB.I.-03

Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy/robót budowlanych niewymagających pozwolenia

Zgłoszenie - budynek jednorodzinny (PB-2a)

Zgłoszenie - pozostałe inwestycje (PB-2)

Oświadczenie (PB-5)

Oświadczenie inwestora zgodnie z art. 30 ust 2a pkt 6 i 7

Informacje uzupełniające (B-4)

Informacja dotycząca budowy budynku mieszkalnego do 70 m2

Wniosek ePUAP

SAB.I.-04

Przyjmowanie zgłoszenia na rozbiórkę obiektów budowlanych

Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 

Oświadczenie (PB-5)
 

Informacje uzupełniające (B-4)

Zgłoszenie ePUAP

SAB.I.-05

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz zaświadczeń o wielkości i wyposażeniu lokali

Wniosek o wydanie zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
 

Oświadczenie (PB-5)
 

Informacje uzupełniające (B-4)

SAB.I.-06

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

SAB.I.-07

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Wniosek

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku/części budynku

Zgłoszenie

Zgłoszenie ePUAP

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa.
Oddział
Środowiska i Rolnictwa

58.jpg

SAB.II. - 01

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wniosek

SAB.II. - 02

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wniosek

SAB.II. - 05

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wniosek

SAB.II. - 06

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Brak

SAB.II. - 07

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej/hydrogeologicznej/geologiczno – inżynierskiej

Brak

SAB.II. - 08

Wydawanie / wymiana kart  wędkarskich

Wniosek

Wniosek ePUAP

SAB.II. - 09

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Zgłoszenie

Zgłoszenie ePUAP

SAB.II. - 11

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wniosek

SAB.II. - 12

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Brak

SAB.II. - 13

 

Wydanie zaświadczenia czy działka/działki są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasów

Wniosek

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

58.jpg

GG.I.-01

Zmiana użytków gruntowych i klas glebowych

Wniosek

GG.I.-02

Zwrot działki dożywotniego użytkowania

Wniosek

GG.I.-03

Zwrot działki siedliskowej

Wniosek

GG.I.-07

Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli

Wniosek

GG.I.-08

Wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek

GG.I.-09

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Wniosek

GG.I.-10

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie odszkodowania

Brak

GG.I.-11

Zmiana opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność skarbu państwa

Brak

GG.I.-12

Zmiana zapisu w ewidencji gruntów i budynków

Wniosek

GG.II-01

Wydawanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

Wniosek

GG.II.-04

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek

GG.III-01

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Informacja o naradach koordynacyjnych


Wniosek o przeniesienie prawa własności nieruchomości

Wniosek


Wydział Infrastruktury, Oddział Komunikacji

58.jpg

       WI-01

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu utraty lub zniszczenia

Wyrejestrowanie pojazdu / Demontaż pojazdu

WI-06
 

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie prowadzenia krajowych przewozów drogowych osób lub rzeczy

Wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką i rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

 

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydanie wtórnika prawa jazdy

Wydanie prawa jazdy osobie, która po raz pierwszy ubiega się uprawnienia za pośrednictwem ośrodka egzaminacyjnego

Wniosek


 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy o okresie zatrzymania powyżej 1 roku

Wniosek
 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy o okresie zatrzymania poniżej 1 roku

Wniosek

      WI-15

Wpis do prawa jazdy  potwierdzający
odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

      Brak

WI-16

Dodatkowe tablice

WI-17

Inne czynności

WI-18

Zgłoszenie nabycia / zbycia pojazdu (kupno / sprzedaż)


Wydział Polityki Społecznej. Oddział Oświaty, Kultury i Sportu

58.jpg

 

Wydawanie wypisu z rejestru instytucji kultury

Wydawanie wyciągów z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydawanie wyciągów z ewidencji klubów sportowych

Brak

Kierowanie dzieci do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

Wydawanie zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego i wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Brak

Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

58.jpg

Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych


Wydział Polityki Społecznej. Oddział Zarządzania Kryzysowego

58.jpg

WPS.IV-1

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy

Wniosek
Upoważnienie


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

58.jpg

Udzielanie porad i pomocy konsumentom


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

58.jpg

Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/ duplikat legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikat legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności  (dotyczy osób do 16 roku życia)

Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wydawanie kart parkingowych

 

58.jpg

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-03-08 15:02
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-22 13:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83927
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-12 15:54:53