Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE
Starosta Rawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej
Młodszy referent w Wydziale Komunikacji , Dróg i Transportu; Oddział Komunikacji
 Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie techniczne, ekonomiczne lub ogólne ,
b) znajomość ustaw:
 • prawo o ruchu drogowym,
 • o transporcie drogowym,
 •  rozporządzenia o rejestracji i oznaczaniu pojazdów,
 • rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,
 • rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów,
 •  kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o samorządzie powiatowym,
c) posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia pracy w administracji rządowej lub samorządowej,
d) umiejętność obsługi komputera,
e) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) dobry stan zdrowia.
 
 2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) dokonywanie rejestracji pojazdów, przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu pojazdów,
b) prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów,
c)przyjmowanie wniosków o wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
d) prowadzenie dokumentacji związanej z zatrzymywaniem i zwrotem uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
c) prowadzenie spraw związanych z archiwum akt oddziału komunikacji.
 
 4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
d) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
g) oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,
h) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej;
i) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu, Oddział Komunikacji w terminie do dnia 16 marca 2009r. (nie mniej niż 10 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
                                                                                 
                                                                                       Wicestarosta
                                                                                  (-) Marian Krzyczkowski
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-02-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-02-27 14:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5669
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-27 14:19:23