Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Ustawa z dnia  7 lipca 1994r.art.1 – prawo budowlane, zwane dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych działaniach.

Dokumenty potrzebne do złożenia aby otrzymać  pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych.

 Art.29.1 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1).obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a)parterowych budynków gospodarczych  o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m,

b) płyt do składowania obornika,

c)szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojownicę o pojemności do 25 m3,
d)naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50m,

e)suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2,

 2)wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

 3)indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50m3 na dobę;

 4)altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4  m przy dachach płaskich;

 5)wiat przystankowych i peronowych;

6)budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

 7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

 8)parkometrów z własnym zasilaniem;

 9)boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

 10)miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

 11)zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

12)tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu .

 13)gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni  zabudowy do 35m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

 14)obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

 15)przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

 16)pomostów o długości całkowitej do 25m i wysokości , liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

a)cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

b)uprawiania wędkarstwa,

c)rekreacji;

 17)opasek brzegowych oraz innych sztucznych i innych

18)pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19)instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

20)przyłączy :elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych: i inne.

 

Art.31.1 ustawy .Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

 1)budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochrona konserwatorską-o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2)obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę , jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

                2.Rozbiórka obiektów budowlanych, o których  mowa w ust.1 pkt.1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepis art.30 ust.5 stosuje się odpowiednio.

 

3.Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o  których mowa w ust.1 pkt.1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

 

1)      może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub

2)      wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

 

4.Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5.Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli maja one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

 

 

 

Art.33.1.Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych  obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art.34 ust.3 pkt.1, dla całego zamierzenia budowlanego.

 

            2.Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu;

 

2)Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 

3)decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 

3a)pozwolenie, o którym mowa w art.23 i art.23a ustawy z dnia 21.03.1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;

 

4)w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art.82 ust.3 pkt1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej, o którym mowa w art.82 ust.2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

 

a)linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

 

b)przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich  i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

 

2a.Na postanowienie, o którym mowa w ust.2 pkt.4, nie przysługuje zażalenie.

 

3.Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów  budowlanych:

 

1)których wykonanie  lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki  jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub

 2)których projekty budowlane  zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną  opinię wydaną przez osobę fizyczną jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

 4.Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

1) zgodę właściciela obiektu;

2)szkic usytuowania obiektu budowlanego;

3)opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

4)opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia ;

5)pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;

6)w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

5.Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust.2-4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą właściwego organu przechowywane przez inwestora.

 

„Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane.

2. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawierać:

            1)projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;

            2)projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 - również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych;

            3)stosownie do potrzeb:

a)oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

b)oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

            4)w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych bądź podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

            1)szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego;

            2)szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

 

            1)określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;

            2)określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;

            3)określa terminy rozbiórki:

a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,

b) tymczasowych obiektów budowlanych;

            4)określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;

            5)zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55;

           

Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2. Właściwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

            1)zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

            2)charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

            5)zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

            6)zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

            7)ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, o którym mowa w ust. 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2007-06-11
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-06-11 12:12
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-11 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8764
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-11 12:46:48