Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Uchwała nr XXVIII/ 150 /2009

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 rokuw sprawie zmian budżetu roku 2009
U C H W A Ł A NR XXVIII/151/2009
Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009r.


w sprawie wprowadzenia zmian w
„Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”

UCHWAŁA NR XXVIII/152/2009
RADY POWIATU RAWSKIEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
Uchwała nr XXVIII/ 153 /2009
Rady Powiatu Rawskiego
Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 r.

w sprawie: określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.

Uchwała nr XXVIII/154/2009
Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/141/2008 Rady Powiatu Rawskiegoz dnia 20 listopada 2008 roku sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009.
Uchwała nr XXVIII /155/ 2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 lutego 2009 roku

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Rawskiemu

 

Uchwała nr XXIX/156/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 marca 2009 r.
 
 
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
        
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 888 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 888 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności,zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 13:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-03 14:33

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXIX/156/2009 z dnia 25 marca 2009 r.
 
 
 
ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 8533 - powiatowe urzędy pracy
 
Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę 3 000 zł, zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami w Regnowie /1 500 zł/ i Cielądzu /1 500 zł/, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę 1 885 136 zł, zgodnie z umową UDA-POKL.06.02.00-10-049/08-00 z dnia 25 lutego 2009 roku.
Środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia.
Nazwa projektu: „Samozatrudnienie – sposób na sukces”.
Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, promocję projektu, szkolenia osób, które otrzymają wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej oraz na udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na udzielenie wsparcia pomostowego finansowego.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 13:08
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 10:00
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 14:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-03 14:40

 

Uchwała nr XXIX/157/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 marca 2009  roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek   i kredytów
 
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 82 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 249 poz. 2104 Nr 169 poz.1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319  Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832   oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370)  Rada Powiatu Rawskiego uchwala , co następuje:
 
 
§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 900 000 zł.
na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 
            § 2. Spłaty rat kredytu zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu w latach 2010-2020.
 
            § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia czynności formalnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu przez powiat kredytu. Oświadczenie woli w imieniu powiatu w zakresie zaciągnięcia kredytu złożą 2 z 3 wymienionych niżej osób:
1)      Józef Matysiak - Starosta
2)      Marian Krzyczkowski – Wicestarosta
3)      Krzysztof Janeczek – Członek Zarządu
 
 
§  4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
    (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXIX/157/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
 
Zgodnie z uchwałą z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 378 116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości  3 521 884 zł.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-03
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-03 14:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 11:47

 

 
U C H W A Ł A NR XXIX/158/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 marca 2009 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian
 w  „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U.z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Rawskiego  nr  XXVIII/151/2009  z  dnia  20  lutego  2009 r.  w  sprawie  wprowadzenia  zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 4.3.5. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych  –  inwestycje  ponadlokalne”,  który  otrzymuje  brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
      Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
             
Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/158/2009
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 r.
 
             
W związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego wspólnie z województwem łódzkim oraz kilkoma powiatami województwa łódzkiego pn. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego oraz ustaleniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansowania z UE na poziomie 65,37%, a nie jak wstępnie zakładano 75% zachodzi konieczność zmiany proporcji kosztów ponoszonych przez powiat i UE na realizację tego projektu zamieszczonych w tabeli 4.3.5.  „Zbiorcze  zestawienie  zadań  inwestycyjnych–inwestycjeponadlokalne”w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”.Dokument ten jest obowiązkowym załącznikiem  do  wniosku  aplikacyjnego,
a zapisy w nim zawarte muszą być spójne z wnioskiem.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 11:46

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-06 11:31

 

UCHWAŁA NR XXIX/159/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 marca 2009 r.
 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
         Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821z 2008 r. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik  do uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXIX/159/2009
 
 
         Zgodnie z art.30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkoły określa w drodze regulaminu dla nauczycieli wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw; nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
         Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.
Zapisy regulaminu umożliwiają osiągnięcie średnich wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 – Karty Nauczyciela.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:35
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-03 11:31
załącznik nr 1 do uchwały -regulamin wynagradzania nauczycieli

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-06 11:39
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-19 14:04

 

Uchwała nr XXX/160/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie: kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 
Na podstawie art. 12, pkt 4 i pkt 8 lit iustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1592;
z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214,poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz.1458 ), art. 36 i art. 43,   ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 14 poz.89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143, poz. 1032, Nr 191, poz. 1410, z roku 2007 Dz. U. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181, poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171, poz.1056, Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z roku 2009 Dz. U. Nr 19, poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala,
co następuje:
        
§ 1. 1. Wyraża się wolę dokonania zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegających na jego likwidacji i utworzeniu spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Rawski obejmie wszystkie udziały.
          2. Spółka przejmie realizację usług zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w niezmienionym zakresie, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.
 
§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do podjęcia wszelkich czynności związanych z tworzeniem spółki, przeprowadzeniem procedury likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, umożliwiających skorzystanie z rządowego Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, a także do zasięgnięcia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały od uprawnionych do zajęcia stanowiska organów.
         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
        (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Forma prawna obecnie funkcjonującego SPZOZ zawiera szereg ograniczeń, które uniemożliwiają mu sprawne funkcjonowanie i szybki rozwój. Trudno jest SPZOZ, działającemu w obecnych realiach, szybko dostosowa się do zmian, jakie zachodzą na rynku usług zdrowotnych i szybko reagować na zmieniające się potrzeby pacjentów oraz dostosować do nich strukturę świadczonych usług.SPZOZ znajduje się w sytuacji w której potrzebne są zmiany pozwalające na lepsze, efektywniejsze zarządzanie placówką oraz poprawę jego organizacji. Temu ma służyć zmiana formy organizacyjno prawnej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 (ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej. Koncepcja zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością, która po uprzedniej jego likwidacji przejmie realizację świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich nieprzerwane udzielanie,
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie w jakim były realizowane przez likwidowany SPZOZ. Spółkę o której mowa utworzy Powiat i obejmie w niej wszystkie udziały. Majątek, użytkowany przez SPZOZ, po jego likwidacji zostanie zwrócony Powiatowi. Powiat natomiast wniesie go aportem do spółki, która na jego bazie utworzy nzoz.Dokonując takiego przekształcenia w ramach programu rządowego pod nazwą    „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, Powiat otrzymałby pomoc finansową z budżetu państwa, w postaci dotacji, na spłatę zobowiązań SPZOZ–u przejętych po jego likwidacji.Zarząd Powiatu Rawskiego po przeanalizowaniu warunków uczestnictwa    w Programie i korzyści z niego wynikających dla Powiatu, stoi na stanowisku, że należy przystąpić do Programu i skorzystać z jego dobrodziejstw. Zwłaszcza, że kwota zobowiązań spzoz-u znacznie przekracza możliwości finansowe Powiatu w ich spłacie.                                        Podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały dałoby możliwość Zarządowi Powiatu Rawskiego do podejmowania wszelkich czynności związanych z tworzeniem spółki, przeprowadzeniem procedury likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, przygotowaniem stosownych dokumentów oraz podejmowania działań umożliwiających skorzystanie z rządowego Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
Zgodnie z art. 43, ust 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przed jej podjęciem, wymaga zaopiniowania przez Wojewodę Łódzkiego, Sejmik Województwa Łódzkiego, rady gmin z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, związki zawodowe działające w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, organizacje samorządowe lekarzy i pielęgniarek i położnych, reprezentatywne organizacje związkowe działające na terenie Powiatu Rawskiego (art.19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych Dz. U. Nr 79, poz.854 ze zmianami ) –reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz Komisję Zdrowia Rady Powiatu Rawskiego.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 10:55
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 14:18

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-29 11:30

 

Uchwała nr XXX/161/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 roku
 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej .
 
     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458)   oraz art. 11 ust 2 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz. U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz. U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz. U. Nr 171 poz. 1056, Dz. U. Nr 234 poz. 1570, z roku 2009 Dz.U. Nr 19, poz.100)   Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się zmianę wprowadzoną Uchwałą Nr 4/09 z dnia 24 marca 2009 roku Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, uchwalonego Uchwałą Nr 3/99 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 sierpnia 1999 roku i zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/58/99 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, (tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą  Nr XLII/259/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku ze zmianami ) polegającą na:
1) wykreśleniu   w załączniku nr 1 do Statutu:
a) w ust. I pkt. 1 ppkt.1 litera a zwrotu „filia w Kurzeszynie”,
b) w ust.I pkt 1 ppkt. 2 litera a zwrotu „ filia w Kurzeszynie”,
c) w ust.I punkt 7 zwrotu „Ośrodek Zdrowia w Babsku”,
d) w ust.I pkt 9 ppkt. 3 litera f zwrotu „ dla przewlekle chorych”
2) zmianie w ust.I pkt 1 podpunkt 36 załącznika do Statutu SPZOZ w Rawie Maz., który po zmianie otrzymuje brzmienie „gabinet medycyny szkolnej /szczegółowy wykaz gabinetów medycyny szkolnej wraz z adresami znajduje się w Regulaminie porządkowym SPZOZ w Rawie Maz./.”
3) zmianie załącznika nr 1 do Statutu SPZOZ w Rawie Maz. „Struktura organizacyjna” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego .
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
      (-) Teresa Pietrzak 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:34
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 14:06

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:38

 

Uchwała nr XXX/162/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej stacją transformatorową nieruchomości   położonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "a", ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. ; Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r.; Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458),  art.11 ust.2, art.13 ust.1, art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r.; Nr 261, poz.2603, Nr 281poz.2782, Dz. U. z 2005 r.; Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175, poz.1459, Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz.70, Dz. U. z 2006 r.; Nr 104 poz.708, Nr 220 poz.1601, Nr 220 poz.1600, Dz. U. z 2007 r.; Nr 69 poz.468, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r.; Nr 59 poz.369, Nr 220, poz.1412), Rada Powiatu Rawskiego, uchwala co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na  sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 549/2 o pow. 150 m2, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Zwolińskiego, zabudowanej stacją transformatorową, dla której w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej, prowadzona jest księga wieczysta KW LD1R/00023406/1.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. wystąpiła z wnioskiem o nabycie na własność działki nr 549/2 o pow.150 m2, poł. w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, przy ul. Zwolińskiego, zabudowanej czynną stacją transformatorową, będącą jej własnością.
Powołany w uchwale art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uzasadnia zwolnienie z obowiązku zbycia działki w drodze przetargu. Sprzedaż nieruchomości związana jest z realizacją infrastruktury technicznej.
Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,przeznaczona jest pod tereny użyteczności publicznej.
         Rada Powiatu Rawskiego podjęła, uchwałę nr XXXVII/238/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego , jednak decyzje w sprawach sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie zostały przekazane do kompetencji Zarządu.Konieczne jest więc, wyrażenie stanowiska przez Radę Powiatu, w drodze uchwały.
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:40
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 14:17
 
                                    Uchwała nr XXX/163/2009 
                     Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                    z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
                               w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558;  Nr 113,  poz. 984; Nr 153, poz. 1271,  Nr 200,  poz.1288;   Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr  104 poz. 708  Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz  Dz. U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
                                                                                                    
§ 1.Zwiększa  się    dochody    budżetowe  o  kwotę   724 043 zł,  zgodnie
z załącznikiem nr 1.        
 
§ 2.Zwiększa    się     wydatki     budżetowe   o   kwotę   724 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3.Dokonuje   się  zmian   w  planie   wydatków    budżetowych    godnie
z załącznikiem nr 3.
 
§ 4.Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków   pochodzących  z funduszy strukturalnych i funduszu spójności,  zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Dokonuje się zmian w planach: Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym  oraz  Powiatowym  Funduszu   Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 6.Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
       (-) Teresa Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:43
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-13 11:44

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXX/163/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
 
 
ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 724 043 zł.
 
Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność o kwotę 719 381 zł, zgodnie z umową nr UDA – POKL.09.02.00-10-014/08-00. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeznaczone na realizację projektu „Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zwiększa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE. Realizacja wymaga wkładu własnego powiatu w wysokości 53 300 zł, środki pochodzą z rezerwy oświatowej. Projekt realizowany będzie w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
 
Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się dochody o kwotę 4 662 zł, są to ponadplanowe wpływy z najmu – 122 zł oraz darowizny 4 540 zł. Środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące w Domu Dziecka    w Rawie Mazowieckiej. Ponadto zmniejsza się plan wydatków bieżących w Domu Dziecka  a zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 5 500 zł.
 
ZADANIA INWESTYCYJNE:
 
Poz. 15 zakup odkurzacza z filtrującym systemem wodnym w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.
 
 
ZMIANY W PLANIE FUNDUSZY POWIATOWYCH
 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 48 336 zł ( środki pozostałe na koniec roku 2008 ), zwiększenie planu wydatków bieżących funduszu o kwotę 48 336 zł.
 
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 531 013 zł ( środki pozostałe na koniec roku 2008 ), zwiększenie planu wydatków bieżących funduszu o kwotę 500 013 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł ( zakupy inwestycyjne).
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 12:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-13 11:43

załączniki do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-04-29 11:50

 

Uchwała nr XXX/164/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego
       z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
 
 
         Na podstawie art.12, pkt. 6, art. 16 ust 3  i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( t j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:
 
         § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2008   rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela się Zarządowi Powiatu Rawskiego absolutorium.
 
         § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
  (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
nr XXX/164/2009 z dnia  17 kwietnia 2009 r.
 
         Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę    w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-11 13:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-11 13:54

 

Uchwała nr XXX/165/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek   i kredytów.
 
 
Na podstawie art.12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 82 ust.1 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 249 poz. 2104 Nr 169 poz.1420 oraz z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832   oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W uchwale nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów § 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 5 900 000 zł:
 1) na pokrycie deficytu budżetowego kwotę 2 378 116 zł.
 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 3 521 884 zł.”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
     (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr  XXX/165/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.            
 
Dokonuje się zmiany § 1 uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 polegającej na wskazaniu dokładnych kwot kredytów na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 378 116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 521 884 zł.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-05-11
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-05-11 13:58

 

Uchwała nr XXXI/166/2009 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
                                                                               
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 000 000 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  2 332 611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 164 000 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  2 796 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 738 993 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 2 482 256 zł,
2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 878 621 zł,
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 378 116 zł
2.     Przychody budżetu w wysokości 11 260 877 zł, rozchody w wysokości    
3 521 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
      Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 

 

 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXI/166/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
 
 
ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 000 000 zł, zwiększa się dochody budżetowe  o kwotę 2 332 611 zł.2 000 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.
1 434 027 zł, dział 600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, zgodnie z umową nr Z/2.10/I/1.1.1/61/05/u/385/08 z dnia 31.12.2008 roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, dokonano zwrotu środków za inwestycję zrealizowaną w 2005 roku pn.”Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.732 zł, dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami  i nieruchomościami, jest to zwrot dokonany przez kupujących za wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, środki zostaną zwrócone do ŁUW.
31 346 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 szkoły zawodowe, zwiększa się dochody zgodnie z umową nr 19/EE/D/2009 z dnia 27.04.2009 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania ”Edukacja ekologiczna uczniów ZS-CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej połączona z monitoringiem środowiska 2009”.172 zł, dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, powiatowe urzędy pracy, zwiększenie dochodów zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-10019/08-00 z dnia 16.06.2008 roku, środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące.
333 334 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się dochody o dotację celową z budżetu województwa łódzkiego, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.333 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się dochody o dotację celową z budżetu państwa, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
200 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, zwiększa się dochody o dotację celową z budżetu państwa, środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.
346 420 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zwiększenie planu wydatków, środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2008 rok SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.
2 700 zł, dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na leczenie chorej wychowanki (środki pochodzą z darowizny z 2008 roku i nie zostały wykorzystane).
64 000 zł, dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział internaty i bursy szkolne, zwiększa się o kwotę 64 000 plan wydatków majątkowych na inwestycję „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”.
96 497 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność, zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, Program „Leonardo da Vinci”.
120 000 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł, SP ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej inwestycji z działu 801 oświata i wychowanie do działu 92601 obiekty sportowe.
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE
 
Poz. 13 – 200 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”.
Poz. 14 – 966 000 zł , zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.: Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.Poz. 15 – 120 000 zł, zmniejsza się nakłady o kwotę 120 000 zł, na zakup 2 ambulansów,SP ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków UE.
Poz. 18 – 64 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”.
 
PRZYCHODY I ROZCHODU BUDŻETU
 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 1 300 256 zł, środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2008 roku.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 12:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 09:58

załączniki do uchwały XXXI/166/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 14:26
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:01

 

Uchwała nr XXXI/167/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz
z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku
ze zm.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
o dofinansowanie projektu  pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” zawartej pomiędzy Powiatem Rawskim a Ministerstwem Sportu i Turystyki w formie weksla
in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę nie mniejszą niż wartość dofinansowania tj. 200 000 zł ( słownie zł: dwieście tysięcy 00/100).
 
§ 2.  Zabezpieczenie, o którym mowa w § 1 ustanowione jest na okres
od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”do dnia 30 czerwca 2010 roku.
 
§ 3. Upoważnia się pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego i pana Mariana Krzyczkowskiego – Wicestarostę, do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty określonej w § 1 jako zabezpieczenie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”.
        
§ 4. Wydatki na pokrycie zobowiązania, o którym mowa w § 1, zostaną zabezpieczone w budżecie  roku 2010.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXI/167/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.       
 
W związku przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci
i młodzieży”ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz upoważnia się Starostę
i Wicestarostę do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco.
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 14:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-23 14:57

 

 
    
 
                                             Uchwała nr XXXI/168/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                             z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
         Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
1)     § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ 2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły,   jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji i liczbę stanowisk kierowniczych                 w szkole”.
2)     w § 5 uchyla się ust. 7.
3)     w § 7 uchyla się ust. 3.
4)     w § 8 uchyla się ust. 11.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Uzasadnienie     
 
Wprowadzenie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określonych w proponowanej uchwale wynika z uwzględnienia wskazówek Wojewody Łódzkiego sprawującego nadzór w zakresie działalności legislacyjnej Rady Powiatu Rawskiego. Wojewoda Łódzki, powołując się na aktualne orzecznictwo sądowe, stwierdził iż w zakresie dodatku funkcyjnego jako warunek jego przyznania nie mogły być uwzględnione wyniki pracy szkoły, dlatego zaproponowany nowy zapis nie obejmuje tego kryterium przyznania dodatku.
Uchylono w § 5 ust. 2 określający organy uprawnione do przyznawania dodatku funkcyjnego gdyż wynika to z przepisów Kodeksu Pracy, ustawy
o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
W § 7 uchylono ust. 3 gdyż zdaniem Wojewody Łódzkiego wskazuje
on sposób ustalenia wynagrodzenia i wyliczania godzin ponadwymiarowych
w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczycieli a to wykracza poza uprawnienia ustawowe dla Rady Powiatu.
W § 8 uchylono ust. 11 gdyż zdaniem Wojewody Łódzkiego z przepisów ustawy Karta Nauczyciela nie wynikają kompetencje rady pedagogicznej
do opiniowania wniosków  o przyznanie nagrody Starosty i Rada Powiatu nie ma kompetencji do określenia takich obowiązków dla rady pedagogicznej.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 15:04
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:38
 
   
                          Uchwała nr XXXI/169/2009
           Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                            z  dnia 9 czerwca 2009 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z  2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458),   art. 45 ust.2 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami z 2003 r. Dz.U. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152,Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276 z 2004 r. DZ.U. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155, z 2005 r. Dz.U. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252, z 2006 r. Dz.U. Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540., z 2008 r., Nr 63 poz.393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, nr 214 poz. 1343)
oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z roku 2009 Dz.U. Nr 19, poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej składające się z :
1) Bilansu - Załącznik Nr 1, 
2) Rachunku Zysków i Strat - Załącznik Nr 2,
3) Informacji dodatkowej - Załącznik Nr 3,
zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 6.568.089,07
 
§ 2. Strata w kwocie 346.419,75 zł zostanie pokryta ze środków własnych Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. nr 76 poz. 694 ze zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Powiat Rawski. Tak więc podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego jest spełnieniem ustawowego obowiązku. 
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pokrycie wyniku finansowego netto jednostek nie zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.
          Art. 60 ust. 2 ustawy z dnia  30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 ze zm.)   stanowi, iż ujemny wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli  dalsze istnienie tego zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony, a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.
Szpital w Rawie Mazowieckiej jest jedyną placówką na terenie powiatu rawskiego świadczącą usługi w zakresie lecznictwa stacjonarnego,
a zaprzestanie jego działalności zagroziłoby bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców Powiatu, dlatego też ujemny wynik finansowy w wysokości 346.419,75 zł zostanie pokryty ze środków własnych Powiatu Rawskiego.
 
 
 
    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-23
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-23 15:22

załączniki do uchwały XXXI/169/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-30 12:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-30 12:27

 

 
 
Uchwała nr XXXI/170/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 9 czerwca 2009 roku
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXX/161/2009  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
 
    Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z  2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458)   oraz art. 11 ust 2 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z roku 2009 Dz.U. Nr 19, poz.100) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się   zmianę w § 3 uchwały nr XXX/161/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, który po zmianie otrzymuje brzmienie „§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego .
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
         Uchwała w sprawie nadania statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
oraz następne uchwały w sprawie zmiany tego statutu zgodnie, z interpretacją przepisów ustaw; o samorządzie powiatowym oraz o zakładach opieki zdrowotnej, uznawane były za akty prawa miejscowego i podlegały ogłoszeniu, co warunkowało ich wejście w życie. Konsekwencją takiej interpretacji było przyjęcie w uchwale Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej nr XXX/161/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej dalsze zmiany statucie SPZOZ, iż podlega ona ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. W roku 2008 Naczelny Sąd   Administracyjny zmienił stanowisko w sprawie uznawania zmian statutów SPZOZ za akty prawa miejscowego podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Organ nadzoru ( Biuro Prawne Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) podziela stanowisko NSA. Ponieważ zapis w w/w uchwale stanowiący o jej wejściu w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uniemożliwia jej wejście w życie, konieczne jest dokonanie zmiany § 3 przedmiotowej uchwały.  
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-24 08:47
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:37

 

 
Uchwała nr XXXI/171/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian
 w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju
na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr  XXVIII/151/2009 z dnia  20  lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 3.1. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom  strategicznym”,   który  otrzymuje  brzmienie   zgodnie  z  załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
       Przewodnicząca Rady Powiatu
                (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały nr  XXXI/171/2009
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 r.
 
             
W  związku  z  dynamicznym  rozwojem  Centrum  Konferencyjno - Hotelowego w Ossie oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie  usług   hotelowych,   gastronomicznych,   turystycznych,   rekreacyjnych i kongresowych w powiecie rawskim uzasadnionym jest wpisanie tego typu działalności do zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego  Powiatu Rawskiego – Strategia  Rozwoju  na  lata 2007-2013 wspieranych przez samorząd powiatowy.
Zmiana w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju  na  lata  2007 - 2013 polega na dopisaniu w punkcie 3.1. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym” następujących zadań:
1. „1.3.3. Wspieranie działań na rzecz budowy centrum konferencyjno-hotelowego o znaczeniu ponadregionalnym”
2. „5.2.4. Podjęcie  działań  w  celu  rozwinięcia   bazy   hotelowej, gastronomicznej,  turystycznej,  rekreacyjnej  oraz  kongresowej poprzez wspieranie budowy i rozbudowy obiektów świadczących usługi w tym zakresie.”
 
 
 
 
 


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-24
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-24 08:49
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 08:52

załącznik do uchwały XXXI/171/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-24 08:51
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-24 09:01

 

Uchwała nr XXXII/172/2009 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
                                                                               
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę  190 945 zł, zgodnie                      z załącznikiem nr 1. 
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  190 945 zł, zgodnie                       z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności,       zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
 (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-06 15:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-06 15:22

 

Objaśnienia
 
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXII/172/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.
 
 
ZMIANY  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 190 945 zł.
 
Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze.
7 156 zł, zwiększenie dochodów w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej ( 86 zł dochody z najmu, 7 070 zł otrzymane darowizny), środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia placówki.
 
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 powiatowe urzędy pracy.
57 339 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.06.01.02-10-002/09-00, projekt „Urząd bliższy społeczeństwu II”, projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.
2 010 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.06.01.02-10019/08-00, projekt „Urząd bliższy społeczeństwu I”, projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ( dokończenie projektu z 2008 roku).
 
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność.
121 040 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”, projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.
 
Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy szkole.3 400 zł, zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ( wpływ odszkodowania ), środki zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki bieżące placówki.
 
ZADANIA INWESTYCYJNE
 
Poz. 17 – 3 500 zł, zakup komputeraw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-07-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-06 15:25

załączniki do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-07-06 15:27

 

Uchwała nr XXXIII/173/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 lipca 2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
           
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 500 000 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.    
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13 640 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 586 993 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 330 256 zł,
2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 878 621 zł,
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 378 116 zł
2.      Przychody budżetu w wysokości 12 108 877 zł, rozchody w wysokości    
3 521 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

            

 § 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone
w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4A do uchwały budżetowej dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu  Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 12:24
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 13:11

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr   XXXXIII/173/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.
 
 

ZMIANY  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 500 000 zł, zwiększa się dochody budżetowe    o kwotę 13 640 zł. 500 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. 3 780 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły.9 860 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły. Dział 600 – transport i łączność.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł, środki zwiększą wydatki majątkowe. Zwiększa się wydatki bieżące, zakup usług remontowych , remont dróg z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. Woj. Łódzkiego (Mogielnica) od km 0+190 do km 4+500. Dział 750 – administracja publiczna.Zwiększenie wydatków ogółem 470 000, wydatki bieżące rozdział 75075 o kwotę 80 000 zł, majątkowe rozdział 75020 o kwotę 390 000 zł. Dział 801 – oświata i wychowanie.Zwiększenie wydatków ogółem 42 000 zł, w tym:42 000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza.Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000 zł, są to oszczędności poprzetargowe. Dział 926 - kultura fizyczna i sport.Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 640 000zł, są to oszczędności poprzetargowe.   ZADANIA INWESTYCYJNE Poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup gruntów.Poz. 5 – 390 000 zł, wprowadza się inwestycję pn. „Remont elewacji budynku Starostwa”.Poz. 12 – 35 000 zł, wprowadza się inwestycję pn: „Budowa zespołu boisk przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.Poz. 13 – 7 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup sprzętu do siłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej.Poz. 15 – 290 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”, są to oszczędności poprzetargowe.Poz. 16 –  350 000 zł , zmniejsza się  nakłady na realizację zadania pn.: Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, są to oszczędności poprzetargowe. Poz. 20 – 24 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”, są to oszczędności poprzetargowe.  WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne:Poz. 5 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116E Sanogoszcz – Głuchówek”, okres realizacji 2009-2010.Poz. 6 – „Budowa zespołu boisk – ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcacym w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2009-2010.PRZYCHODY I ROZCHODU BUDŻETU Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 848 000 zł, środki pochodzą z nadwyżki budżetowej 2008 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 12:37
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 16:34
 
 

 

Uchwała nr XXXIII/174/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 30 lipca 2009 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) art.167 ust. 2, art.175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1. 1.Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 413E Olszowa Wola - Kłopoczyn z drogą gminną nr 383515 Żelazna – gr. Gminy w miejscowości Żelazna”.                                              
2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.                                                                                                        
            3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu, a   Wójtem Gminy Sadkowice.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIII/174/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.
     
    W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4131E Olszowa Wola - Kłopoczyn z drogą gminną nr 383515 Żelazna – gr. gminy w miejscowości Żelazna   w ramach przebudowy tej drogi gminnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 12:48
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 16:27

 

Uchwała nr XXXIII/175/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 30 lipca 2009 r.
 
 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia  9 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 12 pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku ze zm.) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
         § 1. W uchwale nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” § 3 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się pana Józefa Matysiaka – Starostę Rawskiego i pana Mariana Krzyczkowskiego – Wicestarostę, oraz Krzysztofa Janeczka – Członka Zarządu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty określonej w § 1 jako zabezpieczenie umowy   o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU  w Rawie Mazowieckiej”. Oświadczenie woli w imieniu powiatu złożą 2 z 3 wymienionych wyżej osób”.
        
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
                                 Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXXIII/175/2009 z dnia 30 lipca 2009 r.       
 
 
                   W uchwale nr  XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” wprowadza się zmianę w § 3.  Zmiana polega na upoważnieniu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową kolejnej osoby pana Krzysztofa Janeczka – Członka Zarządu.
 
 
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 13:00
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 13:20

 

Uchwała nr XXXIII/176/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 lipca 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieuchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218,
z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej pod nazwą „ Gabinet stomatologiczny”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 20 lipca 2009 roku, znak :PZ.I.0117/39/2009 (wpływ na dziennik 23.07.2009 r.) Zarząd Województwa Łódzkiego,  przekazał do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej, gdyż zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez inne poradnie stomatologiczne i prywatne praktyki stomatologiczne, które mają podpisany kontrakt z NFZ na rok 2009 na udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii.
Jako przyczynę likwidacji gabinetu stomatologicznego w strukturze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku fakt, braku personelu medycznego- lekarzy dentystów, a także brak odpowiednich urządzeń, których zakup jest bardzo kosztowny i niedostosowane  pomieszczenia do wymogów określonych przepisami prawa
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-08-18
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-18 13:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-18 13:19

 

                          Uchwała nr XXXIV/177/2009   
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25.09.2009 r.
 
w sprawie zmian budżetu roku 2009
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz..753) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
           
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 560 992 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.        
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 560 992 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2.  
 
§ 3.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4A do uchwały budżetowej dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
 § 6. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone  w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§ 7. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
 
 
                                     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                      (-) Teresa Pietrzak
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 11:30
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:47

 

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr    XXXIV/177/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
 
 
ZWIĘKSZENIE  PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę  560 992  zł.
 
250 000 zł, dział 754, rozdział 75411 środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa 150 000 zł, z dotacji od miasta Rawa Mazowiecka 100 000 zł, zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w KPPSP w Rawie Mazowieckiej.
 
102 444 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-036/08-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
 
3 511 zł, dział 852, rozdział 85201 są to ponadplanowe dochody Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zastaną przeznaczone na wydatki bieżące placówki.
 
200 000 zł, dział 853, rozdział 85333 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.02.00-10-049/08-01 zwiększono plan dotacji dla Powiatu, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, środki pochodzą z Unii Europejskiej.
 
5 037 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Szkoły.
 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 
Dział 600 – transport i łączność.
Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79 000 zł, kwota 8 000 zł zwiększy wydatki majątkowe
Dział 801 – oświata i wychowanie.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80123- licea profilowane o kwotę 16 245 zł, środki zostają przesunięte do internatu, zmiana dotyczy ZSP w Białej Rawskiej.
Dział 851- szpitale ogólne
71 000 zł, zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe.
Dział 758 – różne rozliczenia
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 8 740 zł, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
 
 
 
 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE
 
Poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu komputerowego.
 
Poz. 9 – 250 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej.
Poz. 21 – 14 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego            w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
 
Poz. 22 – 20 000 zł, zwiększa się nakłady inwestycyjne na prace przygotowawcze w związku ze złożeniem Projektu pn.: „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha                     w Rawie Mazowieckiej” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 
Poz. 23 – 40 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu do wykonywania prób wysiłkowych do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
 
Poz. 25 – 11 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia awaryjnego z elementami oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
 
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
 
Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne:
 
Poz. 7 - „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” powiat planuje złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
 
Poz. 8 - „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-gr. woj. (Mogielnica)”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 11:31

 

 
Uchwala nr XXXIV/178/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian
 w  „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
- Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z  2004 r. nr 214, poz. 1806,  Dz. U.
z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVIII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 4.3.3. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                           Przewodnicząca Rady Powiatu
(-) Teresa Pietrzak 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 12:54
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 12:54

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/178/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
W związku z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie
V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
i zamierzeniem zakupu nowoczesnego aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ zachodzi konieczność zmodyfikowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 w zakresie zadań inwestycyjnych.
Plan Rozwoju Lokalnego jest obowiązkowym załącznikiem
do wniosku aplikacyjnego, a zapisy w nim zawarte muszą być spójne z wnioskiem.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 12:55

załącznik do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 12:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:00

 

Uchwała nr XXXIV/179/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa Mazowiecka
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz.753) art.167 ust.  2, art.175 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla Miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na zadanie pn.:    „Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ciągu ulic: E. Orzeszkowej
i 1H. Sienkiewicza w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie przebudowy skrzyżowań:  drogi powiatowej nr 4100E - ulicy Tomaszowskiej z ul. E. Orzeszkową oraz drogi powiatowej nr 4155E – ul. Katowickiej
z ul. H. Sienkiewicza.
 
                   2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.
 
                   3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego, a Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
                                     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                         (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIV/179/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
         W związku z tym, iż Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł.
 na przebudowę skrzyżowań: drogi powiatowej nr 4100E - ulicy Tomaszowskiej z ul. E. Orzeszkowej oraz drogi powiatowej nr 4155E – ul. Katowickiej z ul. H. Sienkiewicza.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:14
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:19

 

Uchwała nr XXXIV/180/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Regnów
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz.753) art.167 ust. 2, art.175 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370,Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
     § 1. 1 .Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla Gminy Regnów z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kazimierzów-Annosław na odcinku 1886m”.
 
            2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.
 
            3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa
w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego,a Wójtem Gminy Regnów.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
                                             Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                    (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
                                                                   Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIV/180/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
     W związku z tym, iż Wójt Gminy Regnów przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów - Lesiew .
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 09:47

 

Uchwała nr XXXIV/181/2009
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,poz. 558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173 poz.1218 z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Nr 92 poz.753) art.167 ust.  2, art.175 ust.1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1. 1.Udziela się pomocy finansowej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla Gminy Sadkowice z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383515 w miejscowości Żelazna”.                                                  
      2. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2010 roku.                                                                                                        
      3. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania środków finansowych, o których mowa
w ust.1 zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Rawskiego,a Wójtem Gminy Sadkowice.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIII/174/2009 Rady Powiatu Rawskiego   z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                    (-) Teresa Pietrzak
          
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
nr XXXIV/181/2009 z dnia 25 września 2009 r.
 
         W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383515 w miejscowości Żelazna”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:33
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 13:37

Uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; z 2007 r., Nr 173,poz. 1218, z 2008 r., Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271; Nr 227, poz. 1505; Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 31, poz. 206; Nr 92, poz. 753; Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego:
§ 2. 1. Zobowiązuje się Kierowników aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego do uzgadniania między sobą terminów dyżurów poszczególnych aptek, o których mowa w § 1 pkt
4 i 5 uchwały, w sposób zapewniający całodobowy dostęp do świadczonych usług.
2. Harmonogram dyżurów, o których mowa w ust. 1 winien być sporządzony na okres co najmniej dwóch
miesięcy i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Rawskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Rawskiego (
www.bip.powiatrawski.pl).
§ 3. Dopuszcza się, za powiadomieniem Zarządu Powiatu Rawskiego, dokonywania zmian z przyczyn losowych dyżurów aptek w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy z jednoczesnym podaniem apteki
wykonującej dyżur zastępczy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
1) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 20.00,
2) w osboty w godzinach 800 - 1400,
3) w soboty w godzinach 1400 - 2000 Apteka "Nad Rawką" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 68
i Apteka "Verbena" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9,
4) w niedziele, ś wieta i inne dni wolne od pracy - w formie dyżuru jednej z aptek w Rawie Mazowieckiej -
w godzinach 800 - 1400 i 1400 - 20.00,
5) w porze nocnej, w formie dyżuru jednej z aptek w Rawie Mazowieckiej - w godzinach od 20.00 do 8.00 dnia nastepnego.
                                              
                               Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                                                       (-) Teresa Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 09:45

 

Uchwała nr XXXIV/183/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieuchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej „Zespół podstawowy P-18”
 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                           Przewodnicząca Rady Powiatu
                                     (-) Teresa Pietrzak 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/183/2009
 
Pismem z dnia 7 września 2009 roku, znak :PZ.I.0117/49/2009 (wpływ na dziennik 08.09.2009r.) Zarząd Województwa Łódzkiego, przekazał
do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej „Zespół podstawowy P-18”, gdyż zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu Uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Falck Medycyna Region Łódzki”.  
W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji zespołu podstawowego P-18, wskazano brak  kontraktu z NFZ, który uniemożliwił dalsze jego funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania. Wskazana komórka organizacyjna zakończyła działalność medyczną 31 marca 2009r. i wymaga wykreślenia ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.
Ponieważ likwidowany „Zespół podstawowy P-18” udzielał świadczeń
w rejonie operacyjnym nr 05, obejmującym miasto Konstantynów Łódzki oraz gminę Lutomiersk można stwierdzić, iż w wyniku jego likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 14:16
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-12 14:29

 

 
Uchwała nr XXXIV/184/2009
Rady powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieUchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
         § 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej „Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej
dla Dzieci i Dorosłych ”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                               (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/184/2009
 
Pismem z dnia 11 września 2009 roku, znak :PZ.I.0117/36/2009 (wpływ
na dziennik 16.09.2009r.) Zarząd Województwa Łódzkiego, przekazał
do zaopiniowania projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej „Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci
i Dorosłych ”, gdyż zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały  w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu Uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zlikwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmik, jako przyczynę likwidacji „Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych” wskazał brak  kontraktu z NFZ, który uniemożliwił dalsze jej funkcjonowanie ze względu
na brak źródła finansowania. Wskazana komórka organizacyjna zakończyła działalność medyczną z dniem 31 maja 2001r. i wymaga wykreślenia
ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.
Ponieważ Poradnia fizycznie nie funkcjonowała - nie  udzielała  świadczeń  od roku 2001 należy stwierdzić, iż w wyniku jej prawnej likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:02

 

 
Uchwała nr XXXIV/185/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieUchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Dz.U. Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Dz.U. Nr 76 poz. 641) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego  w  Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórek organizacyjnych:
1)     Poradni Chirurgicznej,
2)     Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                    (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/185/2009
 
Pismem z dnia 9 września 2009 roku, znak :PZ.I.0117/52/2009 (wpływ
na dziennik 11.09.2009r.) Zarząd Województwa Łódzkiego, przekazał
do zaopiniowania projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego  w  Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórek organizacyjnych:
1)     Poradni Chirurgicznej,
2)     Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS,
Ponieważ  zgodniez art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu Uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez m.in.; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, IV Szpitala Miejski im. Dr H. Jordana w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny  nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi i inne zakłady posiadające w swojej strukturze organizacyjnej poradnie udzielające świadczeń z zakresu likwidowanych komórek i posiadające umowę z NFZ.
W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji ww. komórek wskazano fakt, iż zakończyły one swoją działalność
z dniem 31.12.2007 roku z powodu braku kontraktu z NFZ na 2008 i 2009 rok, co  uniemożliwiło ich dalsze funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania.
Ponieważ zlikwidowane komórki nie udzielają świadczeń od 01.01.2008 roku  można stwierdzić, iż w wyniku ich likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:06
                                  UCHWAŁA NR XXXIV/186/2009
                                    RADY POWIATU RAWSKIEGO
                                            z dnia 25 września 2009 r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
 
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173,poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) oraz art. 10 ust.1, 2,3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115; Nr 23, poz. 136;Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326; Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100;Nr 86, poz. 720) po zasięgnięciu opinii od Zarządu Województwa Łódzkiego, sąsiadujących Zarządów Powiatów oraz Burmistrza Rawy Mazowieckiej oraz Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej, drogi przebiegające w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka:
§ 2. Drogi pozbawione kategorii dróg powiatowych przedstawia załącznik do uchwały.
§ 3. Pozbawienie dróg, o których mowa w § 1 kategorii dróg powiatowych następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2010 r. pod warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
1) nr 4100E ul. Tomaszowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do DK nr 8,
2) nr 4155E ul. Katowicka na odcinku od skrzyżowania z ul. Tomaszowską do gr. miasta.
 
 
                                       Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                                                           (-) Teresa Pietrzak

 

 

Uzasadnienie
Do uchwały nr XXXIV186/2009
 
         Biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zmianami), tj. „ do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą oraz art. 2 ust. 1” drogi publiczne ze względu na funkcje sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie : drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne i ust. 2 „ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi” należy stwierdzić, że ulica Katowicka na odcinku od skrzyżowania do granicy miasta Rawa Mazowiecka leży na przedłużeniu drogi gminnej nr 113111E Księża Wola- Chrusty –Rawa Mazowiecka, nie spełnia powyższych kryteriów. Natomiast ul. Tomaszowska na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do drogi krajowej nr 8, docelowo, po dostosowaniu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, będzie ulicą ślepą.
Powyższe, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzgodniono
z Burmistrzem Rawy Mazowieckiej – zarządcą dróg gminnych w mieście
i drogi te uchwałą Rady Miasta zaliczone zostaną do kategorii dróg gminnych, po pozbawieniu ich dotychczasowej kategorii.
Zatem, po uzyskaniu własności gruntów pod tymi drogami oraz po zasięgnięciu niezbędnych opinii Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę z prośbą o jej przyjęcie.
 
 
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:15
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 09:18

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:15

 

 
 
                                                Uchwała nr XXXIV/187/2009
                         Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
dnia 25 września 2009r w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Rawskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Centrum Aktywizacji Zawodowej  ze środków Funduszu Pracy pozostających w
dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
 
Na podstawie art. 4 ust. l pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U.  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007r. Nr 173,  poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 92  poz. 753) oraz art. 9b ust. 1, art. 108 ust.1 pkt 30a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, zm.: Nr 70, poz. 416; Nr 171, poz. 1056;Nr 216, poz. 1367; Nr 237, poz. 1654; Dz.U. z 2009 r., Nr 6,  poz. 33; Nr 69, poz. 595; Nr 91, poz. 742; Nr 97, poz. 800; Nr 115, poz. 964; Nr 125, poz. 1035; Nr 127, poz. 1052) oraz art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
 § 1. 1. Pozytywnie opiniuje się wniosek Starosty Rawskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
 
               2. Dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,o którym mowa w pkt. 1 w kwocie 25.000,00 złotych ujęte zostanie
w planie wydatków budżetowych Powiatu Rawskiego na 2010 rok.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                       Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                              (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Do uchwały nr XXXIV/187/2009
 
Znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza w art. 9b ust. 1 obowiązek wyodrębnienia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ).
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą utworzenie CAZ finansowane jest przez Starostę ze środków własnych samorządu, jednakże w przepisach przejściowych noweli wprowadzono zapis umożliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009 - 2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na wniosek starosty zaopiniowany przez radę powiatu do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków.
Całkowity koszt wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej
w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej oszacowany został na kwotę 125.000 zł,  z czego 25.000 zł stanowi wymagany wkład własny. Środki finansowe przyznane na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone w szczególności na koszty związane z remontem  i wyposażeniem pomieszczeń, które urząd planuje wykonać w 2010 roku.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wyodrębnienie centrum aktywizacji zawodowej w ramach powiatowych urzędów pracy staje się obowiązkowe z dniem 01 stycznia 2010 r. Spełnienie powyższego warunku wymaga odpowiednio wcześniejszego rozpoczęcia procedury związanej ze złożeniem wniosku. Jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest opinia Rady Powiatu.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że o przyznaniu środków decydować będzie kolejność zgłoszeń podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-13
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-13 09:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-17 14:09
                                                Uchwała nr XXXV/188/2009
                              Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                              z dnia 16 listopada 2009 r.
                             w sprawie zmian budżetu roku 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1288; Nr 214 poz. 1806; z 2 003 r. Nr 162, poz. 1568;z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218 z 2008 roku nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 Nr 92 poz.753) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz. 1217i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz.791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370 Nr 227 poz.1505 z 2009 r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619 Nr 62 poz. 504) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 922 839 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 434 582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budŜetowe o kwotę 159 698 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 142 582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 058 134 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 3 801 397 zł,
2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 878 621 zł,
3) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 378 116 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 12 580 018 zł, rozchody w wysokości 521 884 zł,zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych roku 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Określa się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
                                                        
                                         Przewodnicząca Rady Powiatu
                                              (-) Teresa Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 13:58
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 09:52

załączniki do uchwały XXXV/188/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-09 12:33

 

 
                                         U C H W A Ł A   NR XXXV/189/2009
                                                   Rady Powiatu Rawskiego
                                                   z dnia 16 listopada 2009r.
 
 
                                  w sprawie wprowadzenia zmian w
                   „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego
                        - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”
 
 
 
         Na podstawie art. 12. pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004r. nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753)Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§1. W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVIII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 2007-2013”, zmienia się treść punktu 4.3.3. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                             
                                                    Przewodnicząca Rady Powiatu  
                                                            (-) Teresa Pietrzak
 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/189/2009
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 16 listopada 2009 r.
 
             
W trakcie weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie z UE zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca wskazała na niespójność tytułu zadania objętego projektem z tytułem zawartym w zbiorczym zestawieniu zadań inwestycyjnych zawartym Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.
Aby wypełnić wymogi Instytucji Zarządzającej w tabeli „4.3.3. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia” z zadania „Wyposażenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, w tym sprzęt komputerowy” wyłączono i utworzono nowe zadanie pn. „Wymiana aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:12
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 15:15

załącznik do uchwały XXXV/189/2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-02-09 12:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-09 12:32

 

Uchwała nr XXXV/190/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                     z dnia 16 listopada 2009 roku
 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele publiczne
Gminie Cielądz
 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "a" , ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.11 ust.2, art.13 ust.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), § 12 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/238/2005 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 22, poz.208 z późn. zm.),
Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
 
§ 1.Wyraża się zgodę na darowanie Gminie Cielądz, udziału 22398/28850
w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 34 Sierzchowy Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr: 317/1, 318/1 i 319/1 o łącznej pow. 1899 m2, z przeznaczeniem na cele publiczne; realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1R 5958.
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                             Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
         Powiat Rawski jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, w udziale 22398/28850, położonej w obrębie Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz.
         W obiektach znajdujących się na nieruchomości, będących w w/wym. udziale własnością powiatu, prowadzona jest działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
         Powiat Rawski dokonuje darowizny na cel publiczny, całości posiadanych udziałów , w celu kontynuacji dotychczasowej działalności.
Rada Gminy Cielądz podjęła uchwałę o przyjęciu darowizny na cel publiczny - realizację promocji i ochrony zdrowia.
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt, że darowizna odbywa się na cel związany z zadaniami własnymi Gminy, niniejsza uchwała znajduje uzasadnienie.
        
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 15:31

                                       Uchwała nr XXXV/ 191/2009

                                       Rady Powiatu Rawskiego
                                       z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie:zmiany   uchwały w sprawie określenia   zadań   związanych z rehabilitacją   zawodową   i   społeczną   osób   niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych otrzymanych   z   Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację
  tych zadań w 2009 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 Nr 214, poz. 1806;   z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z. 2009r. Nr 92 poz. 753. ) oraz art. 35 a ust. 3  i art.48 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowe  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zmianami z 2008 r. Nr 223 poz.1463, Nr.227 poz.1505, Nr 237 poz. 1652; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 97 poz. 802, Nr 98 poz.817 / Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale  Nr XXVIII/153/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie określenia   zadań   związanych z rehabilitacją   zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych     z   Państwowego   Funduszu    Rehabilitacji     Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych   zadań w 2009 r. zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
        
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                      Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                               (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
       Załącznik do Uchwały Nr XXXV/191/2009                   
            Środki finansowe z PFRON

 

Lp. Nazwa zadania Proponowany podział w 2009 r. (zł.)
1 2 3
1. Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art.13 ) 1.333,80
2. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41)
3. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11( art. 35a ust 1 pkt 6a)) 79.403,88
4. przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
5. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: ·adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1), ·adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust. 1 pkt 1b) · zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust 1 pkt 1c) · rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c ust. 1 art. 26 (art. 26 ust 1 pkt 2)
6. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d)
7. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e)
8. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 )
9. Łącznie rehabilitacja zawodowa: 80.737,68
10. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych: dorosłych, dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 i 8 ) 466.705,32
11. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym: dorosłym oraz dzieciom i młodzieży na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8)
12. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: dorosłych oraz dzieci i młodzieży ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 i 8 )
13. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35 a ust. 1 pkt 7 i 8)
14. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust 1 pkt 7 i 8 ) 517.860,00
15. Zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art.35a ust. 1 pkt 9c) 45.000,00
16. Łącznie rehabilitacja społeczna 1.029.565,32
17. OGÓŁEM 1.110.303,00
 
 
Uzasadnienie
 
         W dniu 15.10.2009 r. Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację   o przydzieleniu na realizację zadań w bieżącym roku dodatkowych środków finansowych w wysokości 88.865 zł.
Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych    w wysokości 2.666,20 zł. z zadań: udzielanie dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
W dniu 23.10.2009 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że z planowanych 80.000 zł nie zostanie wykorzystana kwota 596,12 zł. Kwotę tę proponuje się przesunąć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z tego zakresu w br. nie zaspokoją potrzeb osób niepełnosprawnych pomimo przeznaczenia na nie dodatkowych środków, oraz dokonania przesunięć z innych zadań.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 14:54
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-25 09:39

 

Uchwała nr XXXV/192/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16.11.2009 r.
 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458,z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817 , Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórek  organizacyjnych:
1) Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w Konstantynowie Łódzkim,
2)Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
w Konstantynowie Łódzkim.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
                                             UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 9 października 2009 roku, znak :PZ.I.0117/48/2009 (wpływ
na dziennik 19.10.2009r.) Pani Elżbieta Hibner - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,  przekazała do zaopiniowania projekt Uchwały  Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórek  organizacyjnych:
1)Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w Konstantynowie Łódzkim,
2)Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w Konstantynowie Łódzkim,bowiem, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych.
Jak wynika z § 2 projektu  Uchwały  Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewniają   inne zakłady opieki zdrowotnej z udzielające analogicznych świadczeń  na terenie Konstantynowa Łódzkiego i posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia tj. m.in.:
1)SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim,
NZOZ „Olmed” filia w Konstantynowie Łódzkim.
Jako przyczynę likwidacji ww. komórek organizacyjnych wskazano w uzasadnieniu do projektu Uchwały  brak kontraktu z NFZ.  
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku likwidacji wyszczególnionych komórek organizacyjnych  Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 15:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 09:48

 

Uchwała nr XXXV/193/ 2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie  likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Żyrardowie.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
         § 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                      Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                        (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 30 października 2009 roku, znak : OR.III.0714-8/09 (wpływ
na dziennik 04.11.2009r.) Przewodniczący Zarządu Powiatu Żyrardowskiego przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały  Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie z siedzibą przy
ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie, ponieważ, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawyo zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej  w Żyrardowie prowadzony jest w formie samodzielnego  zakładu.
Zgodnie z § 1 ust. 3 projektu uchwały zakończenie działalności Zakładu planowane jest na dzień 30 czerwca 2010 roku. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych , bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewni, jak wynika z § 3 projektu uchwały, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie utworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, który przejmie  do realizacji  umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia likwidowanego spzoz-u.
Jako przyczynę likwidacji  wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim Programie rządowym pt. ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Powiatu Żyrardowskiego.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 15:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 15:14

 

Uchwała nr XXXV/194/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcieUchwały Rady Powiatu Grójeckiego  w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458,z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz. U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Opiniuje się pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grójcu.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                   (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 30 października 2009 roku, znak : EiZ.0715/28/2009 Starosta Powiatu Grójeckiego przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu, ponieważ, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewni, jak wynika z § 1 projektu uchwały, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu utworzony przez podmiot, wyłoniony w drodze przetargu, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy Szpitala. NZOZ przejmie    do realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia likwidowanego SPZOZ-u.
Jako przyczynę likwidacji wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim Programie rządowym pt. ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” . Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, iż w wyniku likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grójcu, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego też, należy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego.
 
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-11-19
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-11-19 15:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-10 13:49
                                         UCHWAŁA NR XXXV/195/2009
                                            RADY POWIATU RAWSKIEGO
                                           z dnia 16 listopada 2009 r.
                     w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 ust.1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Rawskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/34/2003Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 248, poz. 2232 z późn. zm.: z 2004 r. Nr 174, poz. 1576; z 2007 r. Nr147, poz. 1327; Nr 348, poz. 3110) w § 28 pkt 2 po słowach „ze Skarbnikiem Powiatu” skreśla się słowa „Sekretarzem Powiatu”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 
 
                                   
                                                    U Z A S A D N I E N I E
Proponowana zmiana podyktowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych, która nie przewiduje zatrudnienia Sekretarza Powiatu na podstawie powołania, Sekretarz zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę.
 

                                                          Przewodnicząca Rady Powiatu 
                                                                    (-)  Teresa Pietrzak
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-10 14:02
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-10 14:27

 

Uchwała Nr XXXV/196/2009
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 16 listopada 2009 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568;
z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/186/2005 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienionym: Uchwałą Nr XXXVIII/245/2006 Rady Powiatu w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego; Uchwałą Nr XI/72/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej; Uchwałą Nr XVI/102/2008 r. Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej; Uchwałą Nr XIX/117/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 28 skreśla się pkt 29,
2) w § 27 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: „16a) opracowywanie i aktualizowanie „Planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa”.
3) w § 33 ust. 2:
 a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”,
 b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) zapewnienie gminom, marszałkowi województwa, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów
i budynków”.
4) zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                   
                                                               Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                            (-) Teresa Pietrzak
 
 
                                                                                
UZASADNIENIE
 
W celu skumulowania zadań obronnych dotyczących działalności służby zdrowia na terenie powiatu w jednej komórce organizacyjnej, przypisuje się obowiązek stałej aktualizacji Planu Przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Dotychczas obowiązek stałej aktualizacji planu był realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Nowelizacja ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm. ) wprowadziła następujące zmiany:
1) art. 28 ustawy dostosował nazewnictwo działającego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
2) art. 24  ustawy   zapewnił   nieodpłatny  dostęp  do  bazy  ewidencji  gruntów  i budynków marszałkowi województwa i Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-10
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-10 13:41
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-22 10:52

załącznik nr 1 do uchwały

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-12-10 13:53

Uchwała nr XXXVI/199/2009 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
 
Na podstawie art. 12, pkt 4 i pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 , z   2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 92, poz. 753) oraz art.  36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity z 2007 roku Dz.U. Nr 14 poz. 89 zmiany z roku 2006 Dz.U. Nr 143 poz. 1032, Nr 191 poz. 1410, z roku 2007 Dz.U. Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240 Nr 181 poz. 1290, z roku 2008 Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 234 poz. 1570, z 2009r. Dz.U. Nr 19 poz. 100, Nr 76 poz. 641, Nr 98 poz. 817, Nr 157 poz. 1241) Rada Powiatu Rawskiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1. W § 1. Uchwały nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Dopuszcza się, jako wariant II kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wydzierżawienie majątku pozostałego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na okres do 30 lat, na rzecz podmiotu, który utworzy i będzie prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie realizację usług zdrowotnych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w niezmienionym zakresie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                   Przewodnicząca Rady Powiatu
                                               (-) Teresa Pietrzak
 
                                        UZASADNIENIE
 
Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 (ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej w dwóch wariantach.
I wariant zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego, której jedynym udziałowcem będzie Powiat Rawski. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich nieprzerwane udzielanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, co najmniej w takim zakresie, w jakim są udzielane obecnie przez Zakład.
II wariant zakłada likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i wydzierżawienie użytkowanego przez SPZOZ mienia, będącego własnością Powiatu Rawskiego, podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w drodze przetargu. Dzierżawa nieruchomości będzie się wiązać z przejęciem do realizacji świadczeń zdrowotnych likwidowanego SPZOZ. W tym celu, podmiot wyłoniony w drodze przetargu, utworzony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i wpisze do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego. Utworzony na bazie dzierżawionego mienia, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmie i zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, co najmniej w zakresie, w jakim były realizowane przez likwidowany SPZOZ.
Dokonując przekształcenia w oparciu o ten wariant, Powiat będzie nadal właścicielem majątku. Środki finansowe uzyskane z dzierżawy będzie można przeznaczyć na spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań SPZOZ-u po jego likwidacji. Rozbudowa infrastruktury szpitalnej i dostosowanie istniejącej pod względem technicznym, sanitarnym i sprzętowym do wymogów nałożonych przepisami prawa, jakie muszą spełniać zakłady opieki zdrowotnej do 2012 r. będzie obowiązkiem dzierżawcy (zawarcie stosownych zapisów w umowie dzierżawy). Powiat nie będzie musiał tworzyć spółki i ponosić kosztów z tym związanych.
Zarówno I, jak i II wariant przekształcenia daje możliwość skorzystania z programu rządowego, pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
i otrzymania pomocy finansowej z budżetu państwa, w postaci dotacji, na spłatę zobowiązań SPZOZ –u przejętych po jego likwidacji.
 Zapisy Uchwały nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dawały Zarządowi Powiatu Rawskiego możliwość podejmowania działań związanych z przekształceniem SPZOZ-u
w oparciu o I wariant. Aby Zarząd mógł również podejmować działania zmierzające do przekształcenia SPZOZ-u w oparciu o wariant II, koniecznym staje się dokonanie zapisu w przedmiotowej uchwale, że dopuszcza się, jako wariant II kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej wydzierżawienie majątku pozostałego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na okres
do 30 lat, na rzecz podmiotu, który utworzy i będzie prowadził Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Nowoutworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie realizację usług zdrowotnych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w niezmienionym zakresie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
        
 
 
 
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-06 11:20
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-08 11:59
                                       Uchwała nr XXXVI/200/2009
                                        Rady Powiatu Rawskiego
                                        z dnia 30 grudnia 2009 roku
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Dz. U. Nr 64poz. 593; Nr 116 poz. 1203; Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298;Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Program współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                            Przewodnicząca Rady Powiatu
                                  (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
                                                  Uzasadnienie
 
      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku 2010 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. Zadania finansowe realizowane będą w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 

 

 Załącznik do Uchwały nr XXXVI/200/2009
                                                     Rady Powiatu Rawskiego
                                                     z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2010 POWIATU RAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3
 
 
                                       Wprowadzenie
 
W każdym państwie demokratycznym szczególną rolę w życiu społecznym
i gospodarczym pełnią organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Organizacje te poprzez swoją działalność tworzą warunki do udziału obywateli w życiu swojej społeczności lokalnej, integrują ją, i aktywizują jak również potrafią skuteczniej i szybciej realizować zadania i rozwiązywać problemy niż instytucje do tego powołane.
Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera potrzeba szerokiej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Samorząd powiatowy od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i będąc przekonany o korzyściach płynących z tej współpracy będzie nadal ją kontynuował w oparciu o wspólnie przyjęte założenia. Wyrazem dążenia Powiatu Rawskiego do wspierania tej działalności jest „Program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009”. Program ten ma służyć do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Powiatu opartych na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
Cele
 
Cel główny
Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a także wzmocnienie współpracy na rzecz realizacji ważnych celów społecznych.
 
 
 
Cele szczegółowe
1.Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
2.Zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie.
3.Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej celem pełniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Rawskiego.
4.Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art.4 ustawy;
5.Uzupełnienie działań Powiatu w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe.
6.Realizacja zapisów dokumentów:
- Strategia Rozwoju Powiatu Rawskiego na lata 2007-2013
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013.
7.Wzmocnienie współpracy Samorządu Powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy.
 
Podmioty programu współpracy
Podmiotami współpracy są prowadzące swą działalność na terenie Powiatu lub dla mieszkańców Powiatu podmioty, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku:   
- organizacje pozarządowe, w tym:
- stowarzyszenia;
- fundacje;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze)
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 
Przedmiot współpracy
Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań w sferze zadań publicznych
w zakresie zadań powiatu określonych w ustawach, a w szczególności
w zakresie:
1.pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
2.działalności charytatywnej;
3.ochrony i promocji zdrowia;
4.działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5.promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6.działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
7.nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8.krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
9.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
10.upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11.porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12.ratownictwa i ochrony ludności;
13.działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
 
Formy współpracy
1.Współpraca o charakterze niefinansowym.
Współpraca Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy odbywać się będzie głównie w postaci niefinansowego wspierania ich działalności związanej z realizacją zadań Powiatu.
Współpraca może być prowadzona w szczególności poprzez:
1)wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
2)konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3)tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
4)udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie użyczenia sprzętu, bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji,
5)organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu,
6)koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej),
7)doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
8)pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
9)wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu działań służących zaspokojeniu potrzeb;
2.Współpraca o charakterze finansowym.
Zadania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej mogą być zlecane wybranej w drodze konkursu organizacji pozarządowej w formie wsparcia działalności związanej z realizacją powierzonych zadań.
 
Zakończenie
Program współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 jest wyrazem dążenia Powiatu do wspierania ich działalności. Program ten reguluje zakres współpracy oraz określa jej formy.
Wnioski, uwagi oraz propozycje dotyczące Programu organizacje mogą zgłaszać do Zarządu Powiatu Rawskiego.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-07
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-06 11:58
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-14 14:46
 
                                  Uchwała nr XXXVI/201/2009
                          Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
                                  z dnia 30 grudnia 2009 r.
     w sprawie uchwalenia „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  DLA POWIATU RAWSKIEGO NA LATA 2009-2012  Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY LAT 2013-2016” oraz  „PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU RAWSKIEGO  NA LATA 2009-2012  Z PERSPEKTYWĄ LAT 2013-2016”
         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, zm. Dz.U.z 2007r. Nr 173, poz. 1218, zm. Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, nr 157, poz. 1241), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. Dz.U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, Nr 88, poz. 587 zm. Dz. U. z 2008r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, z. Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666) Rada Powiatu Rawskiego, uchwala co następuje:
         § 1. Uchwala się PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RAWSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY LAT 2013-2016” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
oraz  „PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU RAWSKIEGO NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ LAT 2013-2016” stanowiący załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                           
                                 Przewodnicząca Rady Powiatu
                                              (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
                                                   Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXVI/201/2009 Rady Powiatu Rawskiego
 z dnia 30 grudnia 2009r.
 
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza powiatowy program ochrony środowiska, którego część, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, stanowi powiatowy plan gospodarki odpadami. Dokumenty te, w myśl cytowanych wyżej przepisów, uchwalane są przez Radę Powiatu i podlegają aktualizacji.
         Pierwszy „Program Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego” został uchwalony przez Radę Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XVIII/106/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 5 marca 2004r.Niniejszy projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012
z perspektywą lat 2013-2016” stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie powiatu rawskiego.
Przyjęty przez Zarząd Powiatu Rawskiego projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” został, w oparciu o przepisy ustawy z 27.04.2001 r. –Prawo ochrony środowiska, zaopiniowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego pismem z dnia 8 stycznia 2009 r. znak:RO.II-BK-7614/25/08/09, a uwagi zawarte w przesłanej opinii, po rozpatrzeniu zostały uwzględnione
w załączonym projekcie POŚ. Dokument ten wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został w oparciu o przepisy ustawy 2.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem  z dnia 24.11.2009 r. oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie przepisów ustawy z 27.04.2001ro odpadach, został zaopiniowany przez: Wójta Gminy Rawa Mazowiecka postanowieniem z dnia 15.12.2008 r. znak: OŚ.7662/1/2008, Wójta Gminy Sadkowice postanowieniem z dnia 10.12.2008 r. znak: Rk7040/1/08, natomiast Wójtowie gmin Cielądz i Regnów oraz Burmistrzowie Rawy Mazowieckiej i Białej Rawskiej w ustawowym terminie nie udzieliły opinii co jest równoważne z opinią pozytywną. Dokument ten został zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem z dnia 23.12.2008 r. Nr PWIS-NS-OZNS-072/169/08 1457; przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 11.05.2009 r. Nr: ZZ-403/PGO/75/3/2009; przez Zarząd Województwa Łódzkiego pismem z dnia 25.05.2009r Nr RO.II.BK-7614/25-1/08/09. Wnioski
i uwagi zawarte w wyżej wymienionych opiniach, po rozpatrzeniu, zostały uwzględnione w załączonym projekcie PGO.
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został stosownie
do przepisów ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
W wyniku tego postępowania zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu wyżej wymienionych dokumentów m.in. poprzez ich udostępnienie w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Starostwa, podanie informacji do publicznej wiadomości w lokalnej prasie (Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy) oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym o możliwości zapoznania się z dokumentem, zapewniając możliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczna lub pocztą.
W podanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
         Ponadto w postępowaniu wzięto pod uwagę fakt, iż lokalizacja terenów objętych tym dokumentem oraz ustalone w dokumencie ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć wykluczają możliwość znacząco negatywnego oddziaływania
na obszar Natura 2000 , w tym   w szczególności na obszar Natura 2000
o kodzie PLH100015 Dolina Rawki oraz możliwość transgenicznego oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze, przedłożenie niniejszego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012
z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016”
do uchwalenia przez Radę Powiatu Rawskiego, należy uznać za zasadne.     
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2010-01-06
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-06 12:06
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-08 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5639
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-12 12:15:24