Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE
Starosta Rawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej
Młodszy referent ds.płac w Wydziale Organizacyjnym
 Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie,
b) znajomość ustaw:
 • Kodeks pracy ,
 • Ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
 • Ordynacja podatkowa,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 • Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
c) posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia pracy w administracji samorządowej,
d) umiejętność obsługi komputera, w tym programu Płatnik,
e) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) dobry stan zdrowia.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników,
b) prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń,
c) sporządzanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS,
d) sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ,
d) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
g) oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,
h) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej,
i) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. płac w terminie do dnia 16 marca 2009 r. (nie mniej niż 10 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
                                                                                      Wicestarosta
                                                                                 (-)  Marian Krzyczkowski
 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-02-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-02-27 14:23
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-11 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5057
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-03-11 10:08:23