Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

OGŁOSZENIE
Starosta Rawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej
Podinspektor  w Wydziale Komunikacji , Dróg i Transportu; Zarząd Dróg Powiatowych
Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne: w zakresie kształtowania terenów zieleni lub dróg lub zarządzania    transportem,
b) znajomość ustaw:
·        o ochronie przyrody,
·        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
·         o transporcie drogowym,
·        o drogach publicznych,
·        prawo o ruchu drogowym,
·         kodeks postępowania administracyjnego,
·        Prawo zamówień publicznych,
·        ustawa o samorządzie powiatowym,
     oraz aktów wykonawczych w tym zakresie:
 •  rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z
  wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
  kompetencji zawodowych,
 • rozporządzenie w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy
  obowiązany jest przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub
  zezwolenia,
 • rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na
  przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 • rozporządzenie w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
  nadzoru nad tym zarządzaniem.           
c) posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
d) umiejętność obsługi komputera,
e) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) dobry stan zdrowia,
g) prawo jazdy kat. B, T.
 
 2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie całości spraw związanych z drzewami rosnącymi w pasach drogowych dróg powiatowych ,
b) prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym i przepisach wykonawczych, a w szczególności:
- wydawanie licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, na krajowy transport drogowy osób, na działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa, przy przewozie rzeczy,
- wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- opiniowanie rozkładów jazdy przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
c) utrzymanie przejezdności dróg, przeciwdziałanie agresji w pas drogowy i skrajnię drogi,
d) patrolowanie sieci drogowej i mostów na terenie powiatu i odnotowywanie
    objazdów w dzienniku objazdu dróg.
e) prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg:
- planowanie kosztów, materiałów i sprzętu,
- przygotowanie planów operacyjnych zimowego utrzymania dróg,
- zabezpieczenie materiałów: soli i piasku,
- przygotowanie materiałów przetargowych dla zamówień z zakresu zimowego utrzymania,
    - udział w zimowym utrzymaniu dróg – dyżury.
f) zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych, których nie można 
    usunąć natychmiast poprzez odpowiednie ich oznakowanie. Organizowanie doraźnych  
    akcji na wypadek klęski żywiołowej.
g) rozliczenie robót i sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień ilości wykonanych
    robót z bieżącego utrzymania dróg, w systemie narastającym.
 4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
d) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
g) oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,
h) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
i) kserokopia prawa jazdy,
j) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu, Zarządzie Dróg Powiatowych w terminie do dnia 16 marca 2009r. (nie mniej niż 10 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.
 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 
                                                                                       Wicestarosta
                                                                              (-) Marian Krzyczkowski
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-02-27
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-02-27 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4924
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-27 14:05:10