Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu pozwolenia na rozbudowę z przebudową zespołu produkcyjno-magazynowego - działki nr 6/16 i 6/20, obręb 0005 miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski

Zawiadamiam, że w dniu 23 grudnia 2021 roku wydana została decyzja – pozwolenie na rozbudowę z przebudową zespołu produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym oraz z instalacjami wewnętrznymi, rozbiórkę fundamentów pod zbiornik gazów ciekłych, budowę zewnętrznej wiaty składowej, budowę wiaty na odpady...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działki nr 6/16 i 6/20, obręb ewid. nr 0005, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że na wniosek spółki Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę hali produkcyjno-magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania polegającą na prowadzeniu działalności zakładu wytwarzającego kable optyczne na działkach o nr ewid. 6/16 i 6/20 w obrębie ewid. nr 0005 miasto Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej - działka nr 34, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 26.11.2021 roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej PV Przyłuski o mocy do 1 MW...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 34, obręb 0021 Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej  na dz. o nr ew. 34 obręb 0021 Przyłuski gm. Sadkowice...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi przebudowy drogi powiatowej nr 4103E od km 0+365 do km 0+435, od km 0+485 do km 1+915 dz. nr ew. 96/2 obręb Danków gm. Biała Rawska

Zawiadamia się, że z aktami sprawy można zapoznać się w terminie do 29 października 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ul. T. Kościuszki 5, pokój 204, I piętro - Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa w godzinach urzędowania, tj.: pon., śr., czw.: 800-1600, wt. 800-1700, pt. 800-1500...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 401/2021

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021 roku wydana została decyzja Starosty Rawskiego nr 401/2021 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o. pozwolenie na budowę namiotowej hali produkcyjnej (kat. XVIII)...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 463/2021

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2021 roku wydana została decyzja – pozwolenie na budowę  nr 463/2021 w sprawie przebudowy istniejącej hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000 l/h na dz. o nr ew. 573/10 obręb 0016 Konopnica gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę istniejącej hali magazynowej - działka nr 573/10, obręb Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę istniejącej hali magazynowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby instalacji do produkcji spirytusu surowego z odpadów spożywczych i surowców rolniczych o wydajności 1000 l/h...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę kompleksu hal produkcyjno-magazynowych - działki nr 546/2 i 546/10, obręb 0003 Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 1 września 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na rozbudowę kompleksu hal produkcyjno-magazynowych na działkach o nr ewid. 546/2 i 546/10 w obrębie ewidencyjnym nr 0003 Babsk gmina Biała Rawska...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 355/2021

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2021 roku wydana została decyzja – pozwolenie na budowę nr 355/2021 w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 2” o mocy przyłączeniowej do 1 MW...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji nr 354/2021

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2021 roku wydana została decyzja – pozwolenie na budowę nr 354/2021 w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 1” o mocy przyłączeniowej do 1 MW...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 2"

Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej do 1 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w gminie Cielądz na działkach o nr ewid. 660, 661 obręb nr 0015 Ossowice...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 1"

Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej do 1 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w gminie Cielądz na działkach o nr ewid. 660, 661 obręb nr 0015 Ossowice...

Informacja o rozpoczęciu wykonania opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Uprzejmie informuję, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024...

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów Bogusławki Małe, Garłów, Janolin, Stare Byliny, Ścieki i Zarzecze położonych w gminie Rawa Mazowiecka oraz dla obrębów Studzianki i Żelazna położonych w gminie Sadkowice...

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.02.2021 r. została wydana decyzja, znak: SAB.II.6622.2.2020.BK, w sprawie zmiany lasu o pow. 0,37 ha, znajdującego się na działce nr 90 obręb Nowy Chodnów, gm. Biała Rawska na użytek rolny...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej Rokszyce II o mocy do 2,5 MW

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej Rokszyce II o mocy do 2,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w gminie Biała Rawska na działkach o nr ewid. 127, 128, 129/2, 130/3, 139, 140,141 . obręb nr 0038 Rokszyce...

Obwieszczenie o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 202l r. poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXVIII/177/2021 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4855
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-31 12:49:30