Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitna - działka nr 246, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek ... Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitna (dz. nr ewid. 246, obręb Sadkowice, gm. Sadkowice, pow. rawski)...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej - działka nr 161, obręb Lipina, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek zdnia 17.12.2019 r. Pani Karoliny Zalega i Pana Pawła Kowalczyka, pełnomocników PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej w km 12+050 (dz. nr ew. 161) w miejscowości Lipina, gm. Sadkowice, pow. rawski...

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych - działka nr ewid. 32, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ... zawiadamia, że na wniosek Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do cieku bez nazwy (dz. nr ewid. 32, obręb Lubania, gm. Sadkowice, pow. rawski)...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 21, 399, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020 roku o godz. 0930 na działkach nr 21, 399 w miejscowości Marchaty, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 100, obręb Zawady, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zawady w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 100...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 241, Żelazna, Rudka gmina Sadkowice, powiat rawski

Zawiadamiam, że na wniosek ... Pani Karoliny Zalega i Pana Pawła Kowalczyka, pełnomocników PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej (Gostomka) w km 9+550 (dz. nr ew. 241) w miejscowości Żelazna, Rudka gm. Sadkowice, pow. rawski...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi - działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie Gminy Biała Rawska w sprawie wydzielenia z działek nr: - 95/2, 216/1, 217/2, 217/1 położonych w obrębie (0018) Grzymkowice, gmina Biała Rawska, gruntów na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie (0018) Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska zawiadamiam, iż w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic w/w działek z działkami sąsiednimi oraz granic pomiędzy dzielonymi działkami...

Zawiadomienie czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (dróg gminnych) oraz działek przyległych do niżej wymienionych działek - działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska

Działając na podstawie Specustawy drogowej...oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rawie Mazowieckiej, działając na zlecenie Urzędu Gminy Biała Rawska właściciela nieruchomości ( dróg ) oznaczonej geodezyjnie numerem 211/1, 211/2, 211/3 obręb Grzymkowice (0018), nr 5 obręb Pachy (0032) gmina Biała Rawska, zawiadamiam Starostę Rawskiego, że w dniu 12.02.2020 o godzinie 13.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków z działkami sąsiednimi Grzymkowice: 208, 212, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 209, 210. Pachy : 3/1, 3/3, 1/1, 2/1, 8, 4, 6, 7, 330/2...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, stabilizacji punktów granicznych - działki nr 1128, 1122 obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Cielądz w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami 1128...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 336, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 336...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Cielądz reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Pawła Królaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz w ramach inwestycji pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działki 100, 101, 158, 160, obręb Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zarzecze jednostce ewidencyjnej 101304_2 Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonej 100,101, 158, 160 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 176/1, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Sanogoszcz w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 176/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 343, 344, 345, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 343, 344, 345...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 778, obręb Mała Wieś, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamia się ... że w dniu 10.03.2020 r., o godz. 1000 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic/ wznowieniem znaków granicznych/ wyznaczeniem punktów granicznych oraz przyjęciem granic nieruchomości podlegającej podziałowi działki 778 położonej w obrębie Mała Wieś, gm. Cielądz...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Słupce, działka nr 176, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 (postanowienie nr DT.WOT.6171.44.2019.6) orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Słupce, działka nr 397, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 roku (postanowienie nr DT.WOT.6171.43.2019.7) orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Szwejki Małe, działka nr 17/1, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 roku (postanowienie nr DT.WOT.6171.42.2019.6) orzeka ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 116, 117, 118, obręb Rzymiec, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 09.30 na działkach nr 116, 117, 118 w miejscowości Rzymiec, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości....

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych - działki 28/2 i 28/5, obręb Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Alei Konstytucji 3 Maja 32, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice ....

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - województwio łódzkie, powiat rawski, gmina Sadkowice, obręb 10 Lipna, działka 76

Ogłoszenie Starosty Rawskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia, na rzecz PGE Dystrybucja SA, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie 10 Lipna, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 76...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego - decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Pana Józefa Matysiaka i Pana Jarosława Kobierskiego, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3+263,35 oraz od km 3+420,95 do km 4+802,65”...

Ogłoszenie hurtownia owoców i warzyw w Sadkowicach

Syndyk STEFKAR sp. j. Małgorzata i Stefan Broniek w upadłości sprzeda w drodze aukcji nieruchomość zabudowaną położoną w Sadkowicach nr 40 gm. Sadkowice, pow. Rawa Mazowiecka, nr KW LD1R/00020848/0, obejmującą:...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o, Pukinin 140, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek ZGO AQUARIUM Sp. z o.o, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzenia kanalizacyjnego będącego własnością innego podmiotu tj. Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ stabilizacji punktów granicznych - działka nr 121, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Babsk w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 121...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych - działka nr 151, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 1400 na działce nr 151 w miejscowości Przyłuski nastąpi ustalane i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadnie z zakresu administracji rządowej, w sprawie zobowiązania do udostępnienia na rzecz PGE Dystrybucja SA działki nr 25 obręb Rogówiec gmina Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 124a i 124b w związku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust.4 - 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 107 i art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.), Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalegi - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Sławków gm. Regnów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 87 o pow. 0,18 ha; 156 o pow. 0,08 ha - położone w obrębie Sławków gm. Regnów, stanowią mienie gromadzkie...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 381
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-25 16:19

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5996828
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 16:19

Stopka strony