Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka 171/1, obręb Żurawka, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żurawka - jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska - obszar wiejski. 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 632, w obręb Grabice, gmina Cielądz

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 632 położonej w obrębie Grabice gminie Cielądz - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 11.00 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi 469, 631,633,685/1...

Ogłoszenmnie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wniosku Wójta Gminy Biała Rawska na wykonanie rowów przydrożnych - Grzymkowice, Pachy, Galinki

Podaje się do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Biała Rawska, wniesiony do tutejszego organu przez pełnomocnika reprezentującego Biuro Projektów Drogowo-Mostowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dęby 3/7, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na:wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 455, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEÓMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Lubania w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 455...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 22 w Łodzi

Zawiadamiam, że doręczenia pism dotyczących postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Drewnowskiej 17, o pow. 494 m2, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi nr 5.A.2-1/100/51(współcześnie nieruchomość przy ul. Zachodniej 22 w Łodzi) do właścicieli lokali przy ul. Zachodniej 22 dokonywane będą w trybie przewidzianym art. 49 K.p.a. poprzez udostępnieni pism w Biuletynie Informacji Publicznej...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiaru sytuacyjnego linii brzegu rzeki oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działki 75, 76, 77, 140, obręb Garłów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Garłów w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 227, 229, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.1147.2019 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w związku ze sporządzeniem podziału działki nr 231, położonej w obrębie Żurawia, gmina Biała Rawska. Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2020 roku o godz. 1500 na działce nr 231 w miejscowości Żurawia, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 27/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 27/1, położonej w obrębie Helenów, gminie Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 18.06.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 97/1...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działki 5, 290/2 obręb 0002, 307/22, obręb 0004, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że w związku z wnioskiem Vertogrand Juice Sp. z o.o. z siedziba przy ulicy Przemysłowej 14,35-105 Rzeszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem energetycznym SN 15 kV, w rurze osłonowej SRS $ 160 mm, pod dnem rzeki Rylki w km 0+640 jej biegu, na działkach o numerach ewidencyjnych 5,290/2 obręb 0002, 307/22, obręb 0004, Rawa Mazowiecka - miasto, powiat rawski, woj. łódzkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki - działka numer 1079, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w obrębie Cielądz, działka nr 1079, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17-06- 2020 r. (środa), o godz. 1000 na terenie w/w działki zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic w/w działki z działką nr 1073 będącą Państwa własnością...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, stabilizacji punktów granicznych - działki nr 106/1, 119, obręb Gołyń, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gołyń w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 106/1, 119...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr -29, obręb Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 35 Nowy Trębaczew - jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 36, 37...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego, w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z brakiem złożenia w terminie ustawowym, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r., przez uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek gm. Biała Rawska ... Starosta Rawski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Studzianek gm. Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 360, obręb Marchaty, gminia Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 360 położonej w obrębie Marchaty, gminie Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 09.06.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi: 358, 359 i 366...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych - działki nr 963, 964, obręb 0005, miasto Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 09.06.2020 r., o godzinie 1100 w miejscowości Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia położenia znaków granicznych wyznaczających przebieg linii granicznych wyżej opisanej nieruchomości z działkami sąsiednimi nr: 949, 962, 965, 979...

Ogłoszenie Starosty rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Lipnie gm. Sadkowice dz. Nr 65

Zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie 10 Lipna, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 65...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Rawskiego znak SAB.I.6740.z.1.2019.MP

Zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. Wojewoda Łódzki wydał postanowienie nr 40/2020 którym stwierdził wniesienie odwołania od decyzji Starosty Rawskiego znak SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27  grudnia 2019 r. udzielającej dla Zarządu Powiatu Rawskiego zezwolenia na  realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 18, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2020 roku o godz. 930 na działkach nr 1/5, 17, 19, 20, 29/1, 213 we Franopolu, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionych działek...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiaru sytuacyjnego linii brzegu rzeki stabilizacji punktów granicznych - działki nr 946, 1080, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pukinin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 946...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 130, obręb Żydomice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żydomice w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 130...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 24.04.2020 w sprawie zobowiązania do udostępnienia PGE dystrybucji SA nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Lipnie gm. Sadkowice o numerze ewidencyjnym 76

Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalegi - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 76 położonej w obrębie 0010 Lipna w gminie Sadkowice, dla której brak jest księgi wieczystej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 282, 283/2, obręb nr 2, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 900 na działkach nr 282 i 283/2 w Rawie Mazowieckiej, nastąpi przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionych działek...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 424, obręb Rylsk Duży, gmina Ragnów

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 1200 na działce nr 424 w miejscowości Rylsk Duży, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 14/3, obręb Rylsk Duży, gmina Ragnów

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 1330 na działce nr 14/3 w miejscowości Rylsk Duży, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych -działka nr 179, obręb Stara Wieś, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 179, położonej w obrębie Stara Wieś, gminie Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 22.05.2020r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 745, obręb Bujały, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 745, położonej w obrębie Bujały, gminie Sadkowice, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 26.05.20201*. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 27/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 27/1, położonej w obrębie Helenów, gminie Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 21.05.2020r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na realizacje zadania „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowie - Pachy-Galinki"

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Wójta Gminy Biała Rawska, wniesiony do tutejszego organu przez upełnomocnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Tomasza Kowieszko reprezentującego Biuro Projektów Drogowo - Mostowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dęby 3/7, w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych postaci rowów przydrożnych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 9, obręb Nowa Wojska, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wojska w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 9....

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 386, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", nazlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stolniki w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 386 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 187, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 1500 na działce nr 187 w miejscowości Przyłuski, nastąpi, ustalenie i przyjęcie przebiegu granicy wyżej wymienionej działki...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów

W związku ze złożonym odwołaniem od decyzji Starosty Rawskiego znak SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27 grudnia 2019 r. udzielającej dla Zarządu Powiatu Rawskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzelenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, systemu nawodnień ciśnieniowych oraz pobór wód podziemnych - działki 163/7 i 163/6, obręb Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim...zawiadamia, że na wniosek Pana Jana Strulaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, systemu nawodnień ciśnieniowych oraz pobór wód podziemnych...na terenie zlokalizowanym w miejscowości Nowy Trębaczew (dz. nr ew. 163/7, 163/6) w gminie Sadkowice, powiat Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie...

Zawiadomienie GG.I.6852.9.2019.MS Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 76, obręb Lipna, gm. Sadkowice

Zawiadomienie GG.I.6852.9.2019.MS Starosty Rawskiego - wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 76 Lipna gm. Sadkowice...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 178/3,obręb 0030 Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnychomiędzy działkami oznaczonymi numerami 178/3, 177/5, 216, 179/3 położonymi w obrębie nr 0030 Pukinin gm. Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 192/2 i 779/1, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2020 roku o godz. 1200 na działce nr 779/1 w miejscowości Cielądz, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 598, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stolniki w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 598...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 9, obręb Nowa Wojska, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wojska w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 9 ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hal magazynowych o halę produkcyjną elementów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym - obręb nr 0005 Miasta Rawa Mazowiecka, działki nr 6/2, 6/12, 6/18

Zawiadamiam, że na wniosek firmy handlowo-usługowej TABO Tadeusz Kuzimski i Spółka  Sp. z o.o. Sp. k. , wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hal magazynowych o halę produkcyjną elementów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w obrębie nr 0005 Miasta Rawa Mazowiecka, na działce o nr ewid. 6/2, 6/12, 6/18...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka 112, obręb Bujały, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bujały-jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 111, 112 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 52/1,53/1,54/1,55/1, obręb Zielone, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, położonych w obrębie Zielone, gminie Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 26.03.2020 r, o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 56/1, 394...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 386, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stolniki w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 386...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 17 lutego 2020 r. znak: WA.ZUZ.5.421.1.500.2019.KP - działki nr 28/2, 28/5, obręb 14 Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka

Podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji z dnia 17 lutego 2020 r. znak: WA.ZUZ.5.421.1.500.2019.KP udzielającej Gminnemu Zakładowi ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Alei Konstytucji 3 Maja 32, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, poprzez istniejący wylot do ziemi na działce o nr ew. 28/5, obręb 14 Wilkowice...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitna - działka nr 246, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek ... Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitna (dz. nr ewid. 246, obręb Sadkowice, gm. Sadkowice, pow. rawski)...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej - działka nr 161, obręb Lipina, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek zdnia 17.12.2019 r. Pani Karoliny Zalega i Pana Pawła Kowalczyka, pełnomocników PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej w km 12+050 (dz. nr ew. 161) w miejscowości Lipina, gm. Sadkowice, pow. rawski...

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych - działka nr ewid. 32, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ... zawiadamia, że na wniosek Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do cieku bez nazwy (dz. nr ewid. 32, obręb Lubania, gm. Sadkowice, pow. rawski)...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 21, 399, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020 roku o godz. 0930 na działkach nr 21, 399 w miejscowości Marchaty, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 100, obręb Zawady, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zawady w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 100...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 241, Żelazna, Rudka gmina Sadkowice, powiat rawski

Zawiadamiam, że na wniosek ... Pani Karoliny Zalega i Pana Pawła Kowalczyka, pełnomocników PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej (Gostomka) w km 9+550 (dz. nr ew. 241) w miejscowości Żelazna, Rudka gm. Sadkowice, pow. rawski...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi - działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie Gminy Biała Rawska w sprawie wydzielenia z działek nr: - 95/2, 216/1, 217/2, 217/1 położonych w obrębie (0018) Grzymkowice, gmina Biała Rawska, gruntów na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie (0018) Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska zawiadamiam, iż w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic w/w działek z działkami sąsiednimi oraz granic pomiędzy dzielonymi działkami...

Zawiadomienie czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (dróg gminnych) oraz działek przyległych do niżej wymienionych działek - działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska

Działając na podstawie Specustawy drogowej...oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rawie Mazowieckiej, działając na zlecenie Urzędu Gminy Biała Rawska właściciela nieruchomości ( dróg ) oznaczonej geodezyjnie numerem 211/1, 211/2, 211/3 obręb Grzymkowice (0018), nr 5 obręb Pachy (0032) gmina Biała Rawska, zawiadamiam Starostę Rawskiego, że w dniu 12.02.2020 o godzinie 13.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków z działkami sąsiednimi Grzymkowice: 208, 212, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 209, 210. Pachy : 3/1, 3/3, 1/1, 2/1, 8, 4, 6, 7, 330/2...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, stabilizacji punktów granicznych - działki nr 1128, 1122 obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Cielądz w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami 1128...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 336, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 336...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Cielądz reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Pawła Królaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz w ramach inwestycji pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działki 100, 101, 158, 160, obręb Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zarzecze jednostce ewidencyjnej 101304_2 Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonej 100,101, 158, 160 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 176/1, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Sanogoszcz w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 176/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 343, 344, 345, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 343, 344, 345...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 778, obręb Mała Wieś, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamia się ... że w dniu 10.03.2020 r., o godz. 1000 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic/ wznowieniem znaków granicznych/ wyznaczeniem punktów granicznych oraz przyjęciem granic nieruchomości podlegającej podziałowi działki 778 położonej w obrębie Mała Wieś, gm. Cielądz...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Słupce, działka nr 176, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 (postanowienie nr DT.WOT.6171.44.2019.6) orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Słupce, działka nr 397, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 roku (postanowienie nr DT.WOT.6171.43.2019.7) orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Szwejki Małe, działka nr 17/1, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 roku (postanowienie nr DT.WOT.6171.42.2019.6) orzeka ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 116, 117, 118, obręb Rzymiec, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 09.30 na działkach nr 116, 117, 118 w miejscowości Rzymiec, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości....

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych - działki 28/2 i 28/5, obręb Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Alei Konstytucji 3 Maja 32, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice ....

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - województwio łódzkie, powiat rawski, gmina Sadkowice, obręb 10 Lipna, działka 76

Ogłoszenie Starosty Rawskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia, na rzecz PGE Dystrybucja SA, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie 10 Lipna, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 76...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego - decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Pana Józefa Matysiaka i Pana Jarosława Kobierskiego, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3+263,35 oraz od km 3+420,95 do km 4+802,65”...

Ogłoszenie hurtownia owoców i warzyw w Sadkowicach

Syndyk STEFKAR sp. j. Małgorzata i Stefan Broniek w upadłości sprzeda w drodze aukcji nieruchomość zabudowaną położoną w Sadkowicach nr 40 gm. Sadkowice, pow. Rawa Mazowiecka, nr KW LD1R/00020848/0, obejmującą:...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o, Pukinin 140, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek ZGO AQUARIUM Sp. z o.o, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzenia kanalizacyjnego będącego własnością innego podmiotu tj. Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ stabilizacji punktów granicznych - działka nr 121, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Babsk w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 121...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych - działka nr 151, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 1400 na działce nr 151 w miejscowości Przyłuski nastąpi ustalane i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadnie z zakresu administracji rządowej, w sprawie zobowiązania do udostępnienia na rzecz PGE Dystrybucja SA działki nr 25 obręb Rogówiec gmina Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 124a i 124b w związku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust.4 - 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 107 i art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.), Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalegi - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Sławków gm. Regnów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 87 o pow. 0,18 ha; 156 o pow. 0,08 ha - położone w obrębie Sławków gm. Regnów, stanowią mienie gromadzkie...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1577
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-03 12:34