Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 21.12.2020 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: 1.Odbudowę rowu wraz z przepustem zlokalizowanego na rowie na działce nr 104, obręb 0001 Anielin, gm. Gostynin...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 68, obręb Dziurdzioły, gminia Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski orzeka - 1) zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 68, położonej w obrębie Dziurdzioły w gminie Rawa Mazowiecka, dla której brak jest księgi wieczystej, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 22 w Łodzi

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Leśniczaka i Pana Zbigniewa Leśniczaka  Starosta Rawski orzeka - odmawiam zwrotu nieruchomości oraz jej części położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 22, 22a, 22b...

Zawiadomienie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Lubania (dz. nr ewid. 452, 376) w gminie Sadkowice, powiat Rawa-Mazowiecka, województwo łódzkie

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych oraz systemu nawadniania ciśnieniowego na terenie zlokalizowanym w miejscowości Lubania (dz. nr ewid. 452, 376) w gminie Sadkowice, powiat Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowanego gazociągu DN1000 wraz z linią telemetryczną światłowodową

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowanego gazociągu DN1000 wraz z linią telemetryczną światłowodową pod dnem...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty oznaczonej w ewidencji gruntów nr 210

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty oznaczonej w ewidencji gruntów nr 210...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 257, 260, obręb Grabice, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działka nr 146/2, 146/3, 147/1, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działki oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 141, 142, obręb 0004, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 0004 w jednostce ewidencyjnej miasto Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 170, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2021 roku o godz. 930 na działce nr 170 w miejscowości Franopol, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 284, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2021 roku o godz. 930 na działce nr 284 w miejscowości Sadkowice, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki....

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 112, 119, obręb Bujały, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bujały - jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice...

Zawiadomienie przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postepowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, uprzejmie informuje iż z powodu konieczności dokonania dodatkowych ustaleń nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie wyznaczonym w piśmie z 30. 10. 2020 r...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, uprzejmie informuje iż z powodu konieczności dokonania dodatkowych ustaleń nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie wyznaczonym w piśmie z 30.10.2020 r...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego w sprawie ustalenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy - działka nr 173 Jelitów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że na podstawie art. 36 Kpa, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 29.01.2021 roku, co spowodowane jest wystąpieniem w dn. 30.11.2020 r., do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, Warszawa - o uzgodnienie projektu decyzji w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 367, obręb Lewin, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2020 roku o godz. 930 na działce nr 367 w miejscowości Lewin, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wygaszenia i udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentów drogi ekspresowej S8

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, w sprawie wygaszenia następujących pozwoleń wodnoprawnych udzielonych przez Marszałka Województwa Łódzkiego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentów drogi ekspresowej S8...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 189,190, obręb Nowa Wojska, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wojska w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 189,190...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 562, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 562...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działki 84, 85, 308, obręb Studzianek, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne”, na zlecenie właściciela działek nr 85, 308 dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Studzianek - jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska – obszar wiejski...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka 271, obręb Przyłuski, gminia Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2020 roku o godz. 930 na działce nr 271 w miejscowości Przyłuski, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków popłucznych z SUW do ziemi - działka nr 313/2, obręb Studzianki, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24.08.2020 r. pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków popłucznych z SUW do ziemi (działka nr ewid. 313/2 obręb Studzianki, gm. Sadkowice)...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych - działka nr 313/2, obręb Studzianki, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24.08.2020 r. pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych przez ujęcie zlokalizowane w Studziankach, gm. Sadkowice na działce nr ewid. 313/2 ...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 października 2020 r. o wydaniu postanowienia w przedmiocie uzupełnienia decyzji z dnia 24 września 2020 r. znak WA.RUZ.4210.108m.2020.RB

Zawiadamiam o wydaniu postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Polskie z dnia października 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.108m.2020.RB w przedmiocie uzupełnienia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 września 2020 r...

Zawiadomienie nr 2 o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, zawiadamiam iż nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie wyznaczonym w piśmie z 28. 09. 2020 r. wskazanym w piśmie z 31. 08. 2020 roku...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, zawiadamiam iż nie jest możliwe rozpatrzenie sprawy w terminie wyznaczonym w piśmie z 28. 09. 2020 r. wskazanym w piśmie z 28. 09. 2020 roku...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działka nr 112

Na podstawie art. 124 a i 124 b w zawiązku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust. 4-7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 1-2 i 4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Starosta Rawski orzeka...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działka 111

Na podstawie art. 124 a i 124 b w zawiązku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust. 4-7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 1-2 i 4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Starosta Rawski orzeka...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działki nr 107 i 108

Na podstawie art. 124 a i 124 b w zawiązku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust. 4 -7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 1-2 i 4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 ze zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Starosta Rawski orzeka...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zebraniu materiału dowodowego - działka nr 68, obręb Dziurdzioły, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim, w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostepnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dziurdzioły gm. Rawa Maz., działka nr 68...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego w sprawie ustalenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy - działka nr 173 Jelitów, gmina Biała Rawska

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie 20 Jelitów, składającej się z działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 173, zawiadamiam...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 382, obręb Trębaczew, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 18.11.2020 r., o godzinie 1300 w miejscowości Trębaczew gm. Sadkowice, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 382 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 383...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 367, obręb Lewin, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2020 roku o godz. 1030 na działce nr 367 w miejscowości Lewin, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 138, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 138 położonej w obrębie Franopol gminie Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 26.11.2020 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 115,137,138,139,144,218...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 158 i 156, obręb Byki, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami, 158, 156 położonych w obrębie Byki, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 23.11.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 155, 156, 157,158...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 458, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 458 położonej w obrębie Babsk gminie Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 456,457,467/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 143/1, obręb Marianów, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 143/1 położonej w obrębie Marianów, gminie Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 79, 80, 81/3, 82, 83, 84, 85, 86/6,132, 133, 134, 135, 136, 137, 141/1, 141/2, 142 i 145/1...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, wyznaczenia, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działka nr 252, obręb 0003, miasto Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie współwłaściciela działki nr 252 położonej w obrębie nr 0003, 101301_1 Miasta Rawa Mazowiecka, przy ulicy Aleksandrówka, w celu wykonania jej podziału, zawiadamiam, iż w dniu 13 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: WA.RUZ.4210.107m.2020.RB

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 14.10.20 r., znak: WA.RUZ.4210.107m.2020.RB w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM S.A. pozwolenia wodnoprawnego...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji znak: WA.RUZ.4210.111m.2020.MJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 14 października 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.111m.2020.MJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej pozwoleń wodnoprawnych Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A. na...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez Strony, w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 22 w Łodzi

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 22, 22a, 22b, zawiadamiam że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Trębaczew gm. Sadkowice

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 76 o pow. 0,07 ha; 84 o pow. 0,18 ha; 95 opow. 0,29 ha; 109 o pow. 0,40 ha; 139 o pow. 0,06 ha; 147/1 o pow. 0,08 ha; 147/3 o pow. 0,86 ha; 159 o pow. 0,40 ha; 167 o pow. 0,24 ha - położone w obrębie Nowy Trębaczew gm. Sadkowice, stanowią mienie gromadzkie...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Regnów gm. Regnów

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.orzekam o ustaleniu, iż działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 78 o pow. 0,03 ha - położona w obrębie Regnów gm. Regnów, stanowi mienie gromadzkie...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Stary Dwór gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. orzekam o ustaleniu, iż działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 57 o pow. 0,40 ha – położona w obrębie Stary Dwór gm. Rawa Mazowiecka , stanowi mienie gromadzkie...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Głuchówek gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 22 o pow. 0,12 ha, 33 o pow. 0,06 ha, 49 opow. 0,32 ha, 73 o pow. 0,11 ha, 190 o pow. 1,02 ha, 251 o pow. 0,07 ha, 253/2 o pow. 0,11 ha - położone w obrębie Głuchówek gm. Rawa Mazowiecka , stanowią mienie gromadzkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 90, obręb Białogórne, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 10 listopada  2020 roku o godz. 930 na działce nr 90 w miejscowości Białogórne, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 35, 39, obręb Przyłuski, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 13.11.2020r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi 32,47/2,44,132...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 87, obręb Przewodowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 09.11.2020 r. o godz. 1400 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 85/1, 86, 88, 109...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 75, obręb Zaborze, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 04.11.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 60,74/1,76, 118/1...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 25, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty oznaczonej w ewidencji gruntów nr 25...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości – działka nr 25, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty oznaczonej w ewidencji gruntów nr 25...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 187, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 21 Przyłuski-jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice - wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 183, 184...

Obwieszczenie starosty Rawskiego o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „ Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości informację sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.09.2020 r. o wydaniu decyzji WA.RUZ.4210.108m.2020.RB

Zawiadamiam o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu_Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z Polskie z dnia 2020 r., znak: WA.RUZ.4210.108m.2020.RB w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych tj. rowów zlokalizowanych na terenie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 226, obręb Lubania, gminia Sadkowice


Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Lubania - jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 226...

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - działka nr 65, obręb Lipna, gmina Sadkowice

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 65, obręb Lipna, gmina Sadkowice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - działki nr 107, 108, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działki nr 107 i 108.

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego - działka nr 111, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działka nr 111.

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego - działka nr 112, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działka nr 112.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej- działka nr 21, obręb Biała Wieś, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Biała Wieś w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 21...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, pomiaru sytuacyjnego linii brzegu rzeki - działki nr 1167, 1199, obręb Księża Wola, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Księża Wola w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną, oznaczoną numerem: 1167...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 25, obręb Studzianek, gminia Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 19.10.2020 r. o godz. 11.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 14, 24 i 26 oraz dokonana będzie ewentualna stabilizacja punktów granicznych...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego dot. działki nr 173 położonej w obrębie Jelitów, gminie Biała Rawska

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 17.06.2020 roku zostało opublikowane w dzienniku ogólnopolskim Monitorurzędowy.pl, wydanie nr 169/2020; Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej w terminie od 23.06.2020 r. do 24.08.2020 r. ogłoszenie...

Skan obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działki nr 163/7, 163/6, obręb Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że została wydana decyzja, znak: WA.ZUZ.3.4210.201.2020.AD dla Pana Jana Strulaka, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 137, obręb Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2020 r. (wtorek), o godz. 1000 na terenie w/w działki zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem i przyjęciem do podziału granic w/w działki z działką sąsiednią nr 138/2 będącą Pani własnością...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 451 obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 08.10.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 450,452, 467/3...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 105, 106 obręb Bogusławki Duże, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bogusławki Duże w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 105,106...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - gmina Rawa Mazowiecka, obręb Dziurdzioły, działka numer 68

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Rawa Mazowiecka obręb Dziurdzioły,  działka numer 68...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - woj. Łódzkie, pow. Rawski, gmina Cielądz, obręb Komorów, działki nr 107 i 108

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działki nr 107 i 108...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - woj. Łódzkie, pow. Rawski, gmina Cielądz, obręb Komorów, działka nr 112

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działka nr 112...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - woj. Łódzke, pow. Rawski, gmina Cielądz, obręb Komorów, działka nr 111

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Cielądz, obrębie Komorów, działka nr 111...

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika pana Tomasza Partykę orzekam...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych objętych obszarem scalenia - obręb Kaleń, gmina Sadkowice

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - Pracownia Geodezyjna w Łodzi zawiadamia, iż w związku z wykonywaniem prac geodezyjno - scaleniowych, zgodnie z Postanowieniem Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego nr GG.I.6625.2.2017.AM z dnia 29.08.2017r., przystępuje do czynności ustalenia granic działek objętych obszarem scalenia...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 190, obręb Żelazna, gmina Sadkowice


Zawiadamiam, iż w dniu 02 października 2020 r. (piątek) o godzinie 0900 w terenie rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 190 z działką nr 192 i przyjęciem przebiegu granic działki nr 190 do podziału...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego w sprawie Wspólnoty Gruntowej wsi Studzianek gm. Biała Rawska

Informuję wszystkie osoby korzystające z gruntów położonych na terenie wsi Studzianek gm. Biała Rawska, obejmujące działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 195 i 240 stanowiące Wspólnotę Gruntową wsi Studzianek: o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie...

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - gazociąg DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku Rawa Mazowiecka - Wronów

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów projektowanego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku Rawa Mazowiecka -Wronów wraz z linią światłowodową...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 727, obręb Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 17.09.2020 r., o godzinie 11.00 w miejscowości Ścieki, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia położenia znaków granicznych wyznaczających przebieg linii granicznych wyżej opisanej nieruchomości z działkami sąsiednimi nr: 720, 728...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wpłynęła 1 oferta...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 98, 99, obręb Małgorzatów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Małgorzatów w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 98, 99...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 581, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Cielądz w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 581...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”

Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2020 roku na wniosek Gminy Biała Rawska wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych - działka nr 187, obręb Przyłuski, działki nr 2, 4, 266, 267, obręb Bujały, gmina Sadkowice, działki nr 434, 523...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych - działka nr 187, obręb Przyłuski, działki nr 2, 4, 266, 267, obręb Bujały, gmina Sadkowice, działki nr 434, 523, obręb Świdno, gmina Mogielnica, działki nr 3/5, 1277, 1398/1, 1432, 1404, obręb Wyśmierzyce, na działki nr 523,524,477/1, obręb Kożuchów, gmina Wyśmierzyce, działka nr 13/1, obręb Błeszno i na działkach 634, 744, obręb Branica, gmina Radzanów, działkI nr 332, 331, 358, obręb Pierzchnia, działki nr 82/1 i 84, obręb Jakubów, gmina Stara Błotnica.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 175/1, obręb Nowy Regnów, działka nr 375, obręb Rylsk, gmina Regnów, działki nr 1, 3 obręb Studzianki, gmina Sadkowice

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów projektowanego gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa na odcinku Rawa Mazowiecka - Wronów wraz z linią światłowodową biegnącą wzdłuż gazociągu oraz wyposażeniem i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi pod dnem Kanał Ossowice- Regnów w km 10+420 na działce nr ew. 175/1 obręb Nowy Regnów oraz rzeki Rylka w km 19+850 na działce nr ew. 375 obręb Rylsk, gmina Regnów oraz na działkach nr ew. 1 i 3 obręb Studzianki, gmina Sadkowice, powiat rawski, województwo łódzkie w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów"...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych - działki nr 186 i 187, obręb Nowy Regnów, gmina Regnów

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń melioracji wodnych (drenów) zlokalizowanych na działkach nr: 186 i 187, obręb Nowy Regnów, gm. Regnów, pow. rawski w ramach inwestycji pt. „Budowa gazociągu w/c DN100 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka- Wronów"...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 101,100/2 z działką nr 48 oraz stabilizacji punktów granicznych, obręb Pachy gmina Biała Rawska.

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 101,100/2 z działką nr 48- zgodnie z § 37-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.), ewentualnej stabilizacji punktów granicznych zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r.393 tj.)...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 225 obręb Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka.

Zawiadamia się, że firma "Wektor" Piotr Przybył, dokona czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 225 położonej w obrębie 0041 Wilkowice gmina Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia , w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości - działka 65 obręb Lipiny, gm. Sadkowice.

 Starosta Rawski zawiadamia, że:
1) w dniu 13.05.2020 roku zostało opublikowane w :
- dzienniku ogólnopolskim Monitorurzędowy.pl, wydanie nr 134/2020,
- Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,
ogłoszenie, w trybie art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna,mościami...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego, w sprawie ustalenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 22, 22a, 22b, w obrębie B-47.

W związku z wynikłymi niejasnościami dotyczącymi stron postępowania i koniecznością poczynienia dodatkowych ustaleń mających na celu zagwarantowanie informacji i uczestnictwa w sprawie zwrotu części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 22, 22a, 22b, w obrębie B-47 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 337/1, cz. 335/3, 174/46, 174/47, wszystkim zainteresowanym nie jest możliwe wydanie decyzji w planowanym terminie, w związku z tym zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256) termin rozparzenia sprawy ustalam do 30 października 2020 roku...

Zawiadommiene o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w zwiazku z budową gazociągu.

Zawiadommiene o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, polegające na budowie gazociągu DN 1000 wraz z linią telemetryczną światłowodową na obszarze szczególnego zagrożenia powódzią w miejscowości - Pokrzywna, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn, Żydomice, gm. Rawa mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie, w ramach inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów , ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego".

Decyzja Starosty Rawskiego o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej położonej we wsi Studzianek gm. Biała Rawska oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

Na podstawie art. 8a ust 7, w związku z art. 6 i 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z racji braku złożenia przez uprawnionych do udziału we wspólnocie, w terminie ustawowym, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie, Starosta Rawski orzeka o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej położonej we wsi Studzianek gm. Biała Rawska...

Zawiadommiene o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 374, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.06.2020 r. Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do rowu bez nazwy (dz. nr ewid. 374, obręb Sadkowice, gm. Sadkowice, pow. rawski)...

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 158, obręb Teodozjów, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 158 położonej w. obrębie Teodozjów gminie Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam że w dniu 11.08.2020 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 156, 157, 159, 191/2, 167, 168...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd  Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego  dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Rawskiego działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz.426 z późn. zm.)... ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 5.000 zł...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 188 i 189, obręb Rylsk, gmina Regnów

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2020 roku o godz. 930 na działkach nr 188, 189 w Rylsku, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionych działek...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pod drogą wojewódzką nr 707 - działki nr 226/1, 291, obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - Pracownia Geodezyjna w Łodzi zawiadamia o czynnościach geodezyjnych podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pod drogą wojewódzką nr 707, oznaczonych nr 226/1, 291 położonych w obrębie nr 50 - Nowy Kurzeszyn...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działki nr 143 - obręb Sowidół, nr 241 - obręb Nowy Regnów, gmina Regnów

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Regnów w jednostce ewidencyjnej Regnów oraz obrębie ewidencyjnym Sowidół w jednostce ewidencyjnej Regnów: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych*...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działki nr 17, 27, 78, obręb Nowy Regnów, gmina Regnów

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Regnów w jednostce ewidencyjnej gmina Regnów: 1) wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 243, obręb Koprzywna, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 0930 na działce nr 243 w miejscowości Koprzywna, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 95, 96, obręb Grabice, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz:1) wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 133, 135, obręb Sierzchowy, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 10 Łaszczyn - jednostka ewidencyjna 101303_2 Cielądz: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 135...

Zawiadomienie oczynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych w gminie Biała Rawska - działki nr 371, 376, obręb nr 57 Żurawka, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. usługi geodezyjne"... dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żurawia w jednostce ewidencyjnej 101302_5 Biała Rawska - obszar wiejski: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych 371...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działki nr 163/7, 163/6, obręb Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice


Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ... zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym, na wniosek Pana Jana Strulaka, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego ... na terenie zlokalizowanym w miejscowości Nowy Trębaczew (dz. nr ew. 163/7, 163/6) w.gminie Sadkowice, powiat Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego, zawiadomienie o wszczeciu postępowania dot. wydania pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Biała Rawska reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko , wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pt. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowice-Pachy-Galinki”...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania - działka nr 68, obręb Dziurdzioły, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie Starosty rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie 6 Dziurdzioły, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 68...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania - działki nr 107, 108, 111, 112, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadomienie Starosty Rawskiego  o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Cielądz obrębie Komorów,  składających się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 107, 108,  111 oraz 112...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania - działka nr 173, obręb Jelitów, gmina Biała Rawska

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie 20 Jelitów, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 173...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego Food Service Sp. z o.o

Zawiadamiam, że na wniosek spółki Food Service Sp. z o.o., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę istniejącego zakładu mięsnego o budynek ubojni bydła...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - w sprawie wydania decyzji WA.ZUZ.3.421.1165.2019.AD

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim ... zawiadamia, że została wydana decyzja, znak: WA.ZUZ.3.421.1165.2019.AD dla Gminy Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do cieku bez nazwy (dz. nr ewid. 32, obręb Lubania, gm. Sadkowice, pow. rawski), w ilości ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działek ewidencyjnych - działki nr 16 i 17, obręb Aleksandrów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 10 lipca 2020 roku o godz. 930 na działkach nr 16 i 17 w miejscowości Aleksandrów, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki....

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działki nr 168/1, 176/1, obręb nr 57 Żurawka, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żurawka - jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska - obszar wiejski. 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka 171/1, obręb Żurawka, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żurawka - jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska - obszar wiejski. 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 632, w obręb Grabice, gmina Cielądz

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 632 położonej w obrębie Grabice gminie Cielądz - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 11.00 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi 469, 631,633,685/1...

Ogłoszenmnie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wniosku Wójta Gminy Biała Rawska na wykonanie rowów przydrożnych - Grzymkowice, Pachy, Galinki

Podaje się do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Biała Rawska, wniesiony do tutejszego organu przez pełnomocnika reprezentującego Biuro Projektów Drogowo-Mostowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dęby 3/7, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na:wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 455, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEÓMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Lubania w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 455...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej 22 w Łodzi

Zawiadamiam, że doręczenia pism dotyczących postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Drewnowskiej 17, o pow. 494 m2, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi nr 5.A.2-1/100/51(współcześnie nieruchomość przy ul. Zachodniej 22 w Łodzi) do właścicieli lokali przy ul. Zachodniej 22 dokonywane będą w trybie przewidzianym art. 49 K.p.a. poprzez udostępnieni pism w Biuletynie Informacji Publicznej...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiaru sytuacyjnego linii brzegu rzeki oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działki 75, 76, 77, 140, obręb Garłów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Garłów w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 227, 229, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.1147.2019 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej w związku ze sporządzeniem podziału działki nr 231, położonej w obrębie Żurawia, gmina Biała Rawska. Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2020 roku o godz. 1500 na działce nr 231 w miejscowości Żurawia, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 27/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 27/1, położonej w obrębie Helenów, gminie Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 18.06.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 97/1...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działki 5, 290/2 obręb 0002, 307/22, obręb 0004, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że w związku z wnioskiem Vertogrand Juice Sp. z o.o. z siedziba przy ulicy Przemysłowej 14,35-105 Rzeszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem energetycznym SN 15 kV, w rurze osłonowej SRS $ 160 mm, pod dnem rzeki Rylki w km 0+640 jej biegu, na działkach o numerach ewidencyjnych 5,290/2 obręb 0002, 307/22, obręb 0004, Rawa Mazowiecka - miasto, powiat rawski, woj. łódzkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki - działka numer 1079, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości położonej w obrębie Cielądz, działka nr 1079, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17-06- 2020 r. (środa), o godz. 1000 na terenie w/w działki zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic w/w działki z działką nr 1073 będącą Państwa własnością...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, stabilizacji punktów granicznych - działki nr 106/1, 119, obręb Gołyń, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Gołyń w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 106/1, 119...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr -29, obręb Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 35 Nowy Trębaczew - jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 36, 37...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego, w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek, gm. Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z brakiem złożenia w terminie ustawowym, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r., przez uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek gm. Biała Rawska ... Starosta Rawski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Studzianek gm. Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 360, obręb Marchaty, gminia Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 360 położonej w obrębie Marchaty, gminie Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 09.06.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi: 358, 359 i 366...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych - działki nr 963, 964, obręb 0005, miasto Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 09.06.2020 r., o godzinie 1100 w miejscowości Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia położenia znaków granicznych wyznaczających przebieg linii granicznych wyżej opisanej nieruchomości z działkami sąsiednimi nr: 949, 962, 965, 979...

Ogłoszenie Starosty rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Lipnie gm. Sadkowice dz. Nr 65

Zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie 10 Lipna, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 65...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Rawskiego znak SAB.I.6740.z.1.2019.MP

Zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. Wojewoda Łódzki wydał postanowienie nr 40/2020 którym stwierdził wniesienie odwołania od decyzji Starosty Rawskiego znak SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27  grudnia 2019 r. udzielającej dla Zarządu Powiatu Rawskiego zezwolenia na  realizację  inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 18, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2020 roku o godz. 930 na działkach nr 1/5, 17, 19, 20, 29/1, 213 we Franopolu, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionych działek...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiaru sytuacyjnego linii brzegu rzeki stabilizacji punktów granicznych - działki nr 946, 1080, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pukinin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 946...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 130, obręb Żydomice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żydomice w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 130...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 24.04.2020 w sprawie zobowiązania do udostępnienia PGE dystrybucji SA nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Lipnie gm. Sadkowice o numerze ewidencyjnym 76

Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalegi - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 76 położonej w obrębie 0010 Lipna w gminie Sadkowice, dla której brak jest księgi wieczystej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 282, 283/2, obręb nr 2, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 900 na działkach nr 282 i 283/2 w Rawie Mazowieckiej, nastąpi przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionych działek...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 424, obręb Rylsk Duży, gmina Ragnów

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 1200 na działce nr 424 w miejscowości Rylsk Duży, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 14/3, obręb Rylsk Duży, gmina Ragnów

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2020 roku o godz. 1330 na działce nr 14/3 w miejscowości Rylsk Duży, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych -działka nr 179, obręb Stara Wieś, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 179, położonej w obrębie Stara Wieś, gminie Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 22.05.2020r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 745, obręb Bujały, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 745, położonej w obrębie Bujały, gminie Sadkowice, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 26.05.20201*. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 27/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 27/1, położonej w obrębie Helenów, gminie Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 21.05.2020r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na realizacje zadania „Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113009E Grzymkowie - Pachy-Galinki"

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte - na wniosek Wójta Gminy Biała Rawska, wniesiony do tutejszego organu przez upełnomocnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Tomasza Kowieszko reprezentującego Biuro Projektów Drogowo - Mostowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dęby 3/7, w sprawie udzielenia, pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych postaci rowów przydrożnych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 9, obręb Nowa Wojska, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wojska w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 9....

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 386, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", nazlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stolniki w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 386 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 187, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 1500 na działce nr 187 w miejscowości Przyłuski, nastąpi, ustalenie i przyjęcie przebiegu granicy wyżej wymienionej działki...

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów

W związku ze złożonym odwołaniem od decyzji Starosty Rawskiego znak SAB.I.6740.z.1.2019.MP z dnia 27 grudnia 2019 r. udzielającej dla Zarządu Powiatu Rawskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie udzelenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, systemu nawodnień ciśnieniowych oraz pobór wód podziemnych - działki 163/7 i 163/6, obręb Nowy Trębaczew, gmina Sadkowice

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim...zawiadamia, że na wniosek Pana Jana Strulaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych, systemu nawodnień ciśnieniowych oraz pobór wód podziemnych...na terenie zlokalizowanym w miejscowości Nowy Trębaczew (dz. nr ew. 163/7, 163/6) w gminie Sadkowice, powiat Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie...

Zawiadomienie GG.I.6852.9.2019.MS Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 76, obręb Lipna, gm. Sadkowice

Zawiadomienie GG.I.6852.9.2019.MS Starosty Rawskiego - wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 76 Lipna gm. Sadkowice...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 178/3,obręb 0030 Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnychomiędzy działkami oznaczonymi numerami 178/3, 177/5, 216, 179/3 położonymi w obrębie nr 0030 Pukinin gm. Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 192/2 i 779/1, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2020 roku o godz. 1200 na działce nr 779/1 w miejscowości Cielądz, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 598, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stolniki w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 598...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 9, obręb Nowa Wojska, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wojska w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 9 ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hal magazynowych o halę produkcyjną elementów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym - obręb nr 0005 Miasta Rawa Mazowiecka, działki nr 6/2, 6/12, 6/18

Zawiadamiam, że na wniosek firmy handlowo-usługowej TABO Tadeusz Kuzimski i Spółka  Sp. z o.o. Sp. k. , wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hal magazynowych o halę produkcyjną elementów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w obrębie nr 0005 Miasta Rawa Mazowiecka, na działce o nr ewid. 6/2, 6/12, 6/18...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka 112, obręb Bujały, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bujały-jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr: 111, 112 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 52/1,53/1,54/1,55/1, obręb Zielone, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1, położonych w obrębie Zielone, gminie Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 26.03.2020 r, o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 56/1, 394...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 386, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stolniki w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 386...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 17 lutego 2020 r. znak: WA.ZUZ.5.421.1.500.2019.KP - działki nr 28/2, 28/5, obręb 14 Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka

Podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji z dnia 17 lutego 2020 r. znak: WA.ZUZ.5.421.1.500.2019.KP udzielającej Gminnemu Zakładowi ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Alei Konstytucji 3 Maja 32, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, poprzez istniejący wylot do ziemi na działce o nr ew. 28/5, obręb 14 Wilkowice...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitna - działka nr 246, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek ... Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Rokitna (dz. nr ewid. 246, obręb Sadkowice, gm. Sadkowice, pow. rawski)...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej - działka nr 161, obręb Lipina, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek zdnia 17.12.2019 r. Pani Karoliny Zalega i Pana Pawła Kowalczyka, pełnomocników PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej w km 12+050 (dz. nr ew. 161) w miejscowości Lipina, gm. Sadkowice, pow. rawski...

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych - działka nr ewid. 32, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ... zawiadamia, że na wniosek Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do cieku bez nazwy (dz. nr ewid. 32, obręb Lubania, gm. Sadkowice, pow. rawski)...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 21, 399, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020 roku o godz. 0930 na działkach nr 21, 399 w miejscowości Marchaty, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 100, obręb Zawady, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zawady w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 100...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 241, Żelazna, Rudka gmina Sadkowice, powiat rawski

Zawiadamiam, że na wniosek ... Pani Karoliny Zalega i Pana Pawła Kowalczyka, pełnomocników PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grabarska 21 a, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym SN podziemnym rzeki Żelaznej (Gostomka) w km 9+550 (dz. nr ew. 241) w miejscowości Żelazna, Rudka gm. Sadkowice, pow. rawski...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi - działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie Gminy Biała Rawska w sprawie wydzielenia z działek nr: - 95/2, 216/1, 217/2, 217/1 położonych w obrębie (0018) Grzymkowice, gmina Biała Rawska, gruntów na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie (0018) Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska zawiadamiam, iż w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic w/w działek z działkami sąsiednimi oraz granic pomiędzy dzielonymi działkami...

Zawiadomienie czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości (dróg gminnych) oraz działek przyległych do niżej wymienionych działek - działki nr 211/1,211/2,211/3 położonych w obrębie Grzymkowice oraz działki nr 5 położonej w obrębie Pachy, gmina Biała Rawska

Działając na podstawie Specustawy drogowej...oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rawie Mazowieckiej, działając na zlecenie Urzędu Gminy Biała Rawska właściciela nieruchomości ( dróg ) oznaczonej geodezyjnie numerem 211/1, 211/2, 211/3 obręb Grzymkowice (0018), nr 5 obręb Pachy (0032) gmina Biała Rawska, zawiadamiam Starostę Rawskiego, że w dniu 12.02.2020 o godzinie 13.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków z działkami sąsiednimi Grzymkowice: 208, 212, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 209, 210. Pachy : 3/1, 3/3, 1/1, 2/1, 8, 4, 6, 7, 330/2...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, stabilizacji punktów granicznych - działki nr 1128, 1122 obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Cielądz w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami 1128...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 336, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 336...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz

Zawiadamiam, że na wniosek Gminy Cielądz reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Pawła Królaka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cielądz w ramach inwestycji pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działki 100, 101, 158, 160, obręb Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. usługi geodezyjne", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zarzecze jednostce ewidencyjnej 101304_2 Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonej 100,101, 158, 160 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 176/1, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Sanogoszcz w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 176/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 343, 344, 345, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 343, 344, 345...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości/ wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 778, obręb Mała Wieś, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamia się ... że w dniu 10.03.2020 r., o godz. 1000 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic/ wznowieniem znaków granicznych/ wyznaczeniem punktów granicznych oraz przyjęciem granic nieruchomości podlegającej podziałowi działki 778 położonej w obrębie Mała Wieś, gm. Cielądz...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Słupce, działka nr 176, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 (postanowienie nr DT.WOT.6171.44.2019.6) orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Słupce, działka nr 397, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 roku (postanowienie nr DT.WOT.6171.43.2019.7) orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Biała Rawska, Szwejki Małe, działka nr 17/1, na rzecz NEXERA Sp. z o.o.

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Waldemara Lenca Pełnomocnika Nexera Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 29 listopada 2019 roku (postanowienie nr DT.WOT.6171.42.2019.6) orzeka ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 116, 117, 118, obręb Rzymiec, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 09.30 na działkach nr 116, 117, 118 w miejscowości Rzymiec, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości....

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych - działki 28/2 i 28/5, obręb Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Alei Konstytucji 3 Maja 32, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Wilkowice ....

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - województwio łódzkie, powiat rawski, gmina Sadkowice, obręb 10 Lipna, działka 76

Ogłoszenie Starosty Rawskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o zamiarze  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia, na rzecz PGE Dystrybucja SA, nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie 10 Lipna, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 76...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego - decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2019 roku na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Pana Józefa Matysiaka i Pana Jarosława Kobierskiego, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3+263,35 oraz od km 3+420,95 do km 4+802,65”...

Ogłoszenie hurtownia owoców i warzyw w Sadkowicach

Syndyk STEFKAR sp. j. Małgorzata i Stefan Broniek w upadłości sprzeda w drodze aukcji nieruchomość zabudowaną położoną w Sadkowicach nr 40 gm. Sadkowice, pow. Rawa Mazowiecka, nr KW LD1R/00020848/0, obejmującą:...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o, Pukinin 140, gm. Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek ZGO AQUARIUM Sp. z o.o, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzenia kanalizacyjnego będącego własnością innego podmiotu tj. Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ stabilizacji punktów granicznych - działka nr 121, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Babsk w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg
granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 121...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych - działka nr 151, obręb Przyłuski, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2020 roku o godz. 1400 na działce nr 151 w miejscowości Przyłuski nastąpi ustalane i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadnie z zakresu administracji rządowej, w sprawie zobowiązania do udostępnienia na rzecz PGE Dystrybucja SA działki nr 25 obręb Rogówiec gmina Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 124a i 124b w związku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust.4 - 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) oraz art. 49, art. 104, art. 107 i art. 130 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.), Starosta Rawski - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalegi - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka ...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Sławków gm. Regnów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 87 o pow. 0,18 ha; 156 o pow. 0,08 ha - położone w obrębie Sławków gm. Regnów, stanowią mienie gromadzkie...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72459
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-05 10:39:43