Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Państwowy Fundusz Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych

 

W zakresie realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań Wydziału należy m.in.:

 -   1)   udzielanie dofinansowania  do wysokości 50% oprocentowania kredytów  bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć:

 1.  wniosek -wzór do pobrania poniżej.
 2. dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej /własnego dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru REGON,
 4. kserokopię umowy kredytowej (z umowy wynika przeznaczenie kredytu),
 5. informacje z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu, wysokości oprocentowania oraz terminach rat i ich płatności,
 6. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające czasokres prowadzonej działalności oraz o niezaleganiu z płatnością podatków,
 7. aktualne i ważne przez okres, na który umowa została zawarta orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 8. oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 9. informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

 

2)    dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia  zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać zwrot należy złożyć:

 1. wniosek - wzór do pobrania poniżej.
 2. kopię dokumentu poświadczającego prawną formę prowadzenia działalności,
 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru REGON,
 4. sprawozdanie finansowe za rok poprzedni oraz bieżący stosownie do przepisów o rachunkowości,
 5.  zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowników,
 6. Dokumenty z Urzędu Skarbowego: a)  dla osób opłacających zryczałtowany podatek – informację jego wysokości; b) dla pozostałych podatników - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
 7.  umowy o pracę oraz orzeczenia o niepełnosprawności osób, które maja być szkolone,
 8.  zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające możliwość wykonywania pracy na nowym stanowisku pracy przez osoby niepełnosprawne, które będą szkolone,
 9. program i kosztorys szkolenia,
 10.  informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Szczegółowych informacji udziela P.Marzena Rymin-Kozłowska

drukuj (Państwowy Fundusz Rehabiltacji Osób Niepełnosprawnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Sz.
  data wytworzenia: 2007-10-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-17 13:34
 • zmodyfikował: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 15:36

Wzory wniosków do pobrania

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-06-17 13:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 719
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-10 09:59:14