Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic działki - działka nr 23, w obręb Dziurdzioły, gminia Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Dziurdzioły: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką nr 23 a działkami sąsiednimi...

Notatka z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego „na świadczenie usługi usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”

W wyniku przeprowadzonego postępowania, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy), dotyczącego rozeznania rynkowego poprzez zapytanie ofertowe „na świadczenie usługi usuwania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatu rawskiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”, zapytanie ofertowe dostarczone zostało do 3 wykonawców...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie legalizacji urządzeń melioracji wodnych - działki nr 191/9, 144, 137, 138, 220, obręb Franopol, gmina Biała Rawska, powiat rawski

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek osób fizycznych, który wpłynął do tutejszego organu w dniu 30 grudnia 2019 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzeń melioracji wodnych wykonanych na dz. nr ew. 191/9, 144, 137, 138, 220, obręb Franopol, gmina Biała Rawska, powiat rawski. Powierzchnia terenu objęta drenowaniem -1,46 ha...

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

Informujemy, że Powiat Rawski  w 2022 roku uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III”...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia/wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działki nr 267, 268, 269, 270, obręb 0051 Stary Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, iż w dniu 03 luty 2022 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności: wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych* określających przebieg granic działek ewidencyjnych, oznaczonych numerami 266, 267, 268, 269, 270 położonymi w obrębie nr 0051 Stary Kurzeszyn, 101304_2 Gmina Rawa Mazowiecka...

Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu pn. "CUŚ DOBREGO!"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje o ogłoszeniu na zamówienie usługi - Organizacja i realizacja korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu pn. "CUŚ DOBREGO!"

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 151/2, obręb Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawsk, województo łódzkie

Zawiadomienie Starosty Rawskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Zarzecze,  składającej się  z działki o numerze ewidencyjnym 151/2, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucji SA  z siedzibą w Lublinie, na budowę linii kablowej niskiego napięcia..

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr ew. 20/3, obręb 003 Cielądz, gmina Cielądz, powiat rawski

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Herco Sp. z o.o., Cielądz 28c, 96-214 Cielądz,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego zbiornika infiltrująco-odparowującego na dz. nr ew. 20/3, obręb 003 Cielądz, gmina Cielądz, powiat rawski...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia polegającego na ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 223/1, obręb 0051 Stary Kurzeszynw, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wywłaszczenia polegającego na ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, w obrębie 0051 Stary Kurzeszyn, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 223/1 na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji administracyjnej - Wspólnota Gruntowa wsi Studzianek, gmina Biała Rawska

Starosta Rawski zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek gmina Biała Rawska, z racji braku złożenia przez uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, w terminie do dnia 30.09.2021 r. wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 89, obręb Zakrzew, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 89 położonej w obrębie Zakrzew, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 13.12.2021r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działkek - działki nr 69, 72, 73, 74, obręb Dziurdzioły, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 Dziurdzioły - jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 71, 72, 73, 74...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 84 i 85, obręb Bogusławki Małe, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości, oznaczonej numerami działek 84 i 85, położonej w obrębie ewidencyjnym Bogusławki Małe w gminie Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2021 r. o godzinie 1100 w terenie zostaną dokonane następujące czynności: 1) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr nr 84 i 85 z działkami sąsiednimi nr nr 71, 83, 86, 87, 95...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 950, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Pukinin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 950...

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat (1 rok), w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela posadowionego na nieruchomości obiektu radiokomunikacyjnego

Część nieruchomości drogowej o powierzchni 359 m2 (całkowita powierzchnia działki - 8643m2), położonej w gminie Regnów, obrębie Rylsk Duży oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 463/12...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 950, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pukinin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 950...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działki nr 209/1, 223, 517/1, 518/1, obręb Kazimierzów, gmina Regnów

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kazimierzów: 1)wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką nr: 209/1,517/1,518/1 a działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działki nr 400 i 401, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska


Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rosławowice w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr: 400 i 401...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 593/1, obręb Wola Chojnata, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 593/1 (droga), położonej w obrębie Wola Chojnata, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 10.12.2021 r. o godz. 1100-1140 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 89, obręb Zakrzew, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 89 położonej w obrębie Zakrzew, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.12.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 67/3, 68/1, 68/2, 78, 85, 86, 87, 88, 90, 101, 111, 118/4, 129,266 i 269...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działka nr 422, obręb 0002 Brzozówka, gmina Cielądz

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości, oznaczonej numerem 422, położonej w obrębie nr 0002 Brzozówka, 1013032 Gmina Cielądz, zawiadamiam, iż w dniu 08 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności: 1. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 422 z działkami sąsiednimi nr 421,423,47/1,311...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działka nr 39, obręb Orla Góra, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam że w dniu 25.11.2021r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 39 położonej w obrębie Orla Góra, gmina Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 38, 81, 68,40,41...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 463 i 457, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 Babsk, jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska, obszar wiejski - wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 457, 463 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 422 i 457, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 Babsk, jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska, obszar wiejski - wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 422, 457...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 71, 72, 73, 74, obręb Dziurdzioły, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 Dziurdzioły, jednostka ewidencyjna 101304_2 Rawa Mazowiecka - wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 71, 72, 73, 74...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki nr 15 i 222, obręb Dziurdzioły, Gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właściciela działek nr 15 i 222, położonych w obrębie nr 0006 Dziurdzioły, 101304_2 Gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 24 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 1100 w terenie rozpoczną się czynności mające na celu: - ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 15 z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek gmina Biała Rawska, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, z racji braku złożenia przez uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, w terminie do dn. 30.09.2021 r. wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału w tej wspólnocie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 151/2, obręb Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 930 na działce nr 151/2 w miejscowości Zarzecze, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości oraz ewentualna stabilizacja punktów granicznych...

Decyzja Starosty Rawskiego o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 126, obręb 0056 Żurawia, gmina Biała Rawska

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0056 Żurawia w gminie Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się m.in. z oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 126, na rzecz PGE Dystrybucja SA...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 60/1, położonej w obrębie 0002, miasto Rawa Mazowiecka

W związku ze złożonym zleceniem wznowienia znaków granicznych nieruchomości oznaczonych jako działka nr 60/1, położona  w obrębie 0002 ul. Sobieskiego m. Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, że w dniu 19.11.2021 r. o godzinie 1100 w miejscowości Rawa Mazowiecka, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia położenia znaków granicznych wyznaczających przebieg linii granicznych wyżej opisanej nieruchomości z działkami sąsiednimi nr: 54, 528 i 59/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Ścieki, Boguszyce, oraz w gminie Rawa mazowiecka - miasto obręb 8

Zgodnie z wnioskiem firmy „Studio Plan”, Starosta Rawski informuje właścicieli, użytkowników wieczystych, dzierżawców a także osoby władające na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie znane jest ich miejsce pobytu o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w gminie Rawa Mazowiecka - obrębie Ścieki, Boguszyce oraz w gminie Rawa Mazowiecka - miasto Obręb 8...

Zawiadomienie o czynnościach dotyczących ustalenia znaków granicznych - działki nr 23 i 84, obręb 27 Szwejki Wielkie, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 27 Szwejki Wielkie - jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice - wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 84, 23...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic - działki nr 425 i 504, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cielądz: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką nr: 504,425 a działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania - działka nr 485/1, obręb nr 56 Żurawia, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzke

Zawiadomienie Starosty rawskiego o wszczęciu z urzędu  postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Rawski prawa własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 485/1 o pow. 0,0168 ha położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska obrębie nr 56 Żurawia  o nieuregulowanym stanie prawnym...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania - działka nr 102/1, obręb nr 38 Rokszyce , gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzke

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Rawski prawa własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 102/1 o pow. 0,0037 ha położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska obrębie nr 38 Rokszyce o nieuregulowanym stanie prawnym...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działka nr 386, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu w dniu 4 listopada 2021 roku o godz. 1415 w miejscowości Babsk gm. Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granicy działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 386 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem 385...

Obwieszczenie o licytacji

Starosta Rawski jako organ egzekucyjny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.10.2021 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8, pokój nr 5 odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji pojazdów usuniętych z drogi, którego przepadek na rzecz Powiatu rawskiego prawomocnym postanowieniem orzekł Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 416, obręb Ścieki, gmina Rawa Maz.

Zawiadamiam, że w dniu 04 listopada 2021 r. (czwartek), o godz. 1000 na terenie działki nr 416, położonej w obrębie Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka, zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem granic w/w działki z działką sąsiednią nr 417 będącą Państwa własnością...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 80, obręb Podskarbice Szlacheckie, gmina Regnów

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 80, położonej w obrębie Podskarbice Szlacheckie, gmina Regnów oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 05.11.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 81, 83,42/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 20, obręb Szwejki Małe, gmina Biała Rawska


Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 20, położonej w obrębie Szwejki Małe, gmina Biała Rawska w dniu 04.11.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 17/1, 32, 19 i 21...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 74/2 i 74/1, obręb Zakrzew, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam że w dniu 09.11.2021 r. o godzinie 1100, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości oznaczonych numerami 74/2 i 74/1 położonych w obrębie Zakrzew gmina Biała Rawska z działkami sąsiednimi nr: 100, 101, 73/2 i 75...

Zawiadonienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - działka nr 104/2, 94/2, 72/2, obręb Stary Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam że w dniu 28 października 2021 roku o godz. 930 na działce nr 72/2 w miejscowości Stary Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka, nastąpi wznowienie znaków granicznych wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 175/1, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice, powiat rawski

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16.08.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablową siecią elektroenergetyczną średniego napięcia rzeki Rokitna na działce o numerze ewid. 175/1 obręb 0024 Sadkowice, gmina Sadkowice, powiat rawski...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działka nr 42/14, obręb Studzianek, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28.10.2021r., o godzinie 1000 w miejscowości Studzianek gm. Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych granicy działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym: 42/14 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 50...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działk nr 50, obręb Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021 roku o godz. 930 nastąpi ustalenie przebiegu granic działki nr 50 położonej w obrębie Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działekoraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 416, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 416 położonej nw obrębie Sadkowice, gmina Sadkowice, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 26.10.2021r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 412,411 i 24...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działekoraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 25 oraz 26, obręb Gułóchówek, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 25 i 26 położonych w obrębie Głuchówek gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam że w dniu 06.10.2021r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 33,24, 15,27, 16...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działekoraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 147, obręb Kłopoczyn, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 147 położonej w obrębie Kłopoczyn, gmina Sadkowice, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 12.10.2021r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 238, 124, 140 i 85...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawskiego o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Ochrona, renowacja, rekonstrukcja i promocja obiektów zabytkowych, w tym w zakresie obsługi ruchu turystycznego”

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. na terenie Powiatu Rawskiego. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- „Ochrona, renowacja, rekonstrukcja i promocja obiektów zabytkowych, w tym w zakresie obsługi ruchu turystycznego”...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 126, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Żurawia, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 126, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucji SA z siedzibą w Lublinie, na budowę linii kablowej średniego napięcia...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 196/2, obręb 47 Teodozjów, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.09.2021 r., o godzinie 900 w miejscowości Teodozjów gm. Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 196/2 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 264...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 125/7 oraz 176/3, obręb nr 0057 Żurawka, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 21 września 2021 roku o godz. 930 na działkach nr 125/7 oraz 176/3 w miejscowości Żurawka, nastąpi przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki - działka nr 355 i 369, obręb 0011 Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, iż w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 355 i 369 z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 638, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Pukinin - ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 638...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 300, obręb Brzozówka, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Brzozówka - ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 300...

Decyzja starosty w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 231/2, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Decyzja Starosty Rawskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Chrusty gmina Rawa Mazowiecka, składającej się m.in. z działki o numerze 231/2, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja SA na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej...

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 540, obręb 0017, gmina Sadkowice, pow. rawski

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku pełnomocnika NEXERA Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia rurociągiem kablowym rurą HDPE Ø 110mm, dla potrzeb realizacji telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Kłopoczyn, pod dnem rzeki Żelazna, działka o nr ewid. 540, obręb 0017, gm. Sadkowice, pow. rawski...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 120, obręb Bogusławki Duże, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem 120, położonej w obrębie Bogusławki Duże gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, że w dniu 10.09.2021 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 119,121,115,144...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 43 i 42/2, obręb Ossa, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonych numerami 43 i 42/2 położonych w obrębie Ossa, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w zwjązku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 15.09.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 13/3,42/1 i 55/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 3 i 4, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonych numerami 3 i 4 położonych w obrębie Żurawia gmina Biała Rawska zawiadamiam że w dniu 06.09.2021 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości,  zostaną  przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 24,2/2,5...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 30/2, obręb Podlas, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2021 roku o godz. 900 na działce nr 30/2 w miejscowości Podlas, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 372, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 372 położonej w obrębie Marchaty gminie Biała Rawska, zawiadamiam że w dniu 26.08.2021r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr 366, 369, 370, 371 i 373...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 579, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Lubania w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 579...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działka nr 11, obręb 0015 Ossowice, gmina Cielądz

Działając na zlecenie -właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11, położonej w obrębie nr 0015 Ossowice, 101303 2 Gmina Cielądz, zawiadamiam, iż w dniu 19 sierpnia 2021 r.(czwartek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) zostaną rozpoczęte następujące czynności...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji WA.ZUZ.5.4210.65.2021.AO

Podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu dla P.H.U. „STĘPNIAK" Andrzej Stępniak, ul. Zamkowa Wola 44, 96-200 Rawa Mazowiecka decyzji znak: WA.ZUZ.5.4210.65.2021.AO odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w postaci poboru wód podziemnych,z utworów czwartorzędowych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 198 i 186, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerami 198 i 186 położonych w obrębie Olszowa Wola gmina Sadkowice zawiadamiam, że w dniu 05.08.2021 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 101,199,187,197, 185,180 oraz dokonana będzie ewentualna stabilizacja punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 171, obręb Słupce, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 171, położonej w obrębie Słupce, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.08.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 170 i 177...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczenia położenia znaków granicznych - działka nr 423, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy PHU Malik dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Ossowice w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz - ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 423...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Kazimierzów, gm. Regnów

Orzekam o ustaleniu, iż działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 418/2 o pow. 0,09 ha - położona w obrębie Kazimierzów gm. Regnów, stanowi mienie gromadzkie...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - powiat rawski, gmina Biała Rawska, 0039 Rosławowice, działka nr 626

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0039 Rosławowice, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 626, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka, obręb 0044 Zarzecze, działka nr 151/2

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie 0044 Zarzecze, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 151/2 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - powiat rawski, gmina Biała Rawska, obręb 0056 Żurawia, działka nr 126

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0056 Żurawia, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 126, poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci elektroenergetycznych średniego napięcia...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działki nr 64, 65, 67 i 68, obręb Przewodowice, gminie Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o czynnościach ustalenia granicy działek nr 64, 65, 67 i 68 położonych w miejscowości Przewodowice, gminie  Rawa Mazowiecka, z działkami sąsiednimi 61, 62, 66, 69, 70 i 85/7, które nastąpi w dniu 22.07.2021 r. o godz. 1100...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 154, obręb Teodozjów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2021 roku o godz. 930 na działce nr 154 w miejscowości Teodozjów, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - dz. o nr ewid. 19/4, 19/6, 19/8, 22, 23/2, obręb Zuski, gmina Cielądz

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kabla telekomunikacyjnego w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Rylka w km 17+215, na dz. o nr ewid. 19/4, 19/6, 19/8, 22, 23/2, obręb Zuski, gmina Cielądz, powiat rawski, woj. łódzkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 154, obręb Teodozjów, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2021 roku o godz. 930 na działce nr 154 w miejscowości Teodozjów, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Postępowanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rawie Mazowieckiej na lata 2021-2025

Starosta Rawski prowadzi postępowanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rawie Mazowieckiej na czteroletnią kadencję w latach 2021-2025...

Zawiadomienie o czynnościach zwiazanych z podziałem nieruchomości - działka nr 58/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Helenów w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 58/1, 59/1, 59/2,496/2, 496/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka nr 129/1, obręb Sierzchowy Kolonia, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Sierzchowy Kolonia w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 129/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki nr 817 i 818, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pukinin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 817, 818...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawskiego o otwartym konkursie ofert dla klubów sportowych

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza się otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - województwo łódzkie, powiat rawski, gmina Biała Rawska, obręb 20 Jelitów, działka nr 173

Decyzja Starosty Rawskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie 20 Jelitów, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 173...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 342, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rosławowice w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr: 342, 400 i 401...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, stabilizacji punktów granicznych - działka nr 342, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rosławowice w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr: 342, 400 i 401...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia/wyznaczenia lub ustalenia położenia punktów granicznych - działka nr 11, obręb 0005 miasta Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, iż w dniu 15 lipca 2021 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności: wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych* określających przebieg granic działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 11 z działkami sąsiednimi nr 3/17, 12/2, 25 położonymi w obrębie nr 0005 miasta Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 413 i 415, obręb Regnów, gminia Regnów

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerami 413 i 415 położonej w obrębie Regnów, gmina Regnów, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 07.07.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 306, 414, 416 i 601...

Zawiadomienie do stawienia się nagruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 135, obręb 0006 Jajkowice, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela działki nr 135 położonej w obrębie nr 0006 Jajkowice, 101306_2 Gmina Sadkowice, zawiadamiam iż w dniu 12 lipca 2021 n (poniedziałek) o godzinie 900 w terenie odbędą się czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 135 z działką sąsiednią nr 177...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka 115/1, obręb Wisówka, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.06.2021r., o godzinie 900 w miejscowości Wisówka gm. Cielądz, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 115/1 z działkami ewidencyjnymi oznaczonymi numerami geodezyjnymi 105/1, 106/1, 114/1, 107/1, 116/1...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4217.2.2021.AO

Podaje do publicznej wiadomości informację, o wydaniu decyzji znak: WA.ZUZ.5.4217.2.2021.AO z dnia 04 czerwca 2021 r. w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - studni nr 1, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, na dz. ew. nr 268/2, obręb 3 w Rawie Mazowieckiej, gmina Miasto Rawa Mazowiecka, powiat rawski, woj. łódzkie...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Chrustach gm. Rawa Mazowiecka działka o numerze ewidencyjnym 231/2

Zawiadomienie Starosty Rawskiego - wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Chrustach gm. Rawa Mazowiecka działka o numerze ewidencyjnym 231/2, na rzecz PGE Dystrybucja SA, w związku z budową linii kablowej średniego napięcia...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 551, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne"dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice-jednostka ewidencyjna 101306_2 Sadkowice - wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 551...

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia: 07.06.2021 r. - Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Rawie Mazowieckiej oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie montażu i użytkowania oferowanego sprzętu dla potrzeb prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „CUŚ DOBREGO!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, z zastosowaniem zasady konkurencyjności, dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „CUŚ DOBREGO! ”, nr RPLD.09.02.01-10-A014/19, realizowanego przez Powiat Rawski w Rawie Mazowieckiej, w ramach Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‑2020

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości - działka nr 155/1, obręb Lipna, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 01.07.2021r. o godz. 1400 w miejscowości Lipna na przedmiotowej działce, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z czynnościami przyjęcia granic nieruchomości jako działka nr 155/1 objętą KW nr LD1R/00015741/2 z działką nr 155/2 objętą KW nr 29655...

Obwieszczenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie o postanowieniu nr 35/2021/KUZ Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Niniejszym zawiadamiam, że Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozstrzygnięciem z dnia 19 maja 2021 r., Nr 35/2021/KUZ, znak: KUZ.4210.17.2021.MP, zakończył postępowanie prowadzone w związku z wniesieniem przez Pana Marcina Gańca, pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, odwołania od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 190/1 i 191/1, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 01 lipca 2021 roku o godz. 930 na działkach nr 190/1 i 191/1 w miejscowości Ossowice, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działki nr 164/1,165/1, obręb Głuchówek, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska"bdokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Ossowice w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 164/1,165/1 w Głuchówku...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 158, 156 obręb Byki, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonych numerami 158 i 156 położonych w obrębie Byki, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.06.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 147/1 i 147/2, obręb Nowe Szwejki, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonych numerami, 147/1 i 147/2 położonych w obrębie Nowe Szwejki, gmina Sadkowice, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09.06.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 115/1, obręb Wisówka, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.06.2021 r., o godzinie 900 w miejscowości Wisówka gm. Cielądz, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 115/1 z działkami ewidencyjnymi oznaczonymi numerami geodezyjnymi 105/1, 106/1, 114/1, 107/1, 116/1...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 115/5, obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 930 na działce nr 115/5 w miejscowości Nowy Kurzeszyn, nastąpi przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 903/1 i 534/1, obręb 0008 Komorów, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.06.2021 r., o godzinie 900 w miejscowości Komorów gm. Cielądz, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 903/1, 534/1 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 675/1...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia, wznowienia lub wyznaczenia przebiegu granic - działki nr 23, 88 i 73, obręb 5 Gogolin, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela działek nr 73 położonej w obrębie nr 0005 Gogolin, 101306_2 Gmina Sadkowice w celu ustalenia, wznowienia lub wyznaczenia punktów granicznych opisujących ich granice z działkami przyległymi, zawiadamiam, iż w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie rozpoczęte zostaną następujące czynności...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 48, obręb Wólka Strońska, gmina Regnów

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 48 położonej w obrębie Wólka Strońska, gmina Regnów, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 31.05.2021 r. o godz. 1000 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 88, 155, obręb Niemirowice/Błażejewice, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerami, 88 i 155 położonych w obrębie Niemirowice/Błażejewice, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 02.06.2021 r. o godz. 1100/1130/1200 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w /w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie GG.I.6853.10.2019.MS/AM o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie Jelitów, działka nr 173

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jelitów, gm. Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie, składającej się z działki nr 173, informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek P.H.U. „STĘPNIAK" Andrzej Stępniak, ul. Zamkowa Wola 44, 96-200 Rawa Mazowiecka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni nr 1 o głębokości 15,0...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego - studni nr 1 o głębokości 15,0 m

Informację, że na wniosek P.H.U. „STĘPNIAK" Andrzej Stępniak, ul. Zamkowa Wola 44, 96-200 Rawa Mazowiecka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego - studni nr 1 o głębokości 15,0 m, ustalonych zasobach eksploatacyjnych CU =9,5 m3/h...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 143/1 i 143/3, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - Pracownia Geodezyjna w Łodzi zawiadamia,iż w związku z wykonywaniem prac geodezyjno - prawnych niezbędnych do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę wojewódzką nr 707,  przystępuje do czynności wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 198, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 198 położonej wobrębie Olszowa Wola gmina Sadkowice - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam że w dniu 19.05.2021r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi nr: 180, 642/1, 642/1, 199,198 oraz dokonana będzie ewentualna stabilizacja punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościamch wznowienia znaków granicznych/wyznaczeniem punktów granicznych, ustaleniem przebiegu granic i przyjęciem do podziału granic - działka nr 173/13, obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Kurzeszyn w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 173/13...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 163, obręb Wilcze Piętki, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonejnumerem 163 położonej w obrębie Wilcze Piętki gmina Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam że w dniu 17.05.2021 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 89 i 88/2, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonych numerami 89 i 88/2 położonych w obrębie Sadkowice gmina Sadkowice - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam że w dniu 12.05.2021 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych - działka nr 67/2, obręb Świnice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Świnice w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem 67/2...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych i ustaleniem granic działki - działka nr 680, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pukinin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem 680...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 299, obręb Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem 299...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 258, obręb Podskarbice Szlacheckie, gmina Regnów

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Podskarbice Szlacheckie w jednostce ewidencyjnej gmina Regnów: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 258...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 32/10, 32/8, 25/1, 26/9, obręb Zakład Doświadczalny Rossocha, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.2021 r. w obrębie Zakład Doświadczalny Rossocha w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 219, 218, 64/1202, 215, obręb Pokrzywna, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.202l r. w obrębie Pokrzywna w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 68/100, 60, 61, 62/2, 63, 65, 66, 97/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.202l r. w obrębie Helenów w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 33/7, 32/6, 31/8, 93/3, 36, 92/1, 92/2, 92/3, obręb Jakubów, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.202l r. w obrębie Jakubów w gminie Rawa Mazowiecka rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 98, obręb 11 Lubania, gmina Sadkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.05.2021r., o godzinie 1000 w miejscowości Lubania gm. Sadkowice, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 98 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 99...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działka nr 728, obręb 0038 Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.05.2021 r., o godzinie 1000 w miejscowości Ścieki gm. Rawa Mazowiecka, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 728 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 729...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 124, obręb Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem 124 położonej w obrębie Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 23.04.202l r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działką sąsiednią nr 33 położoną w obrębie Dziurdzioły...

Decyzja Starosty Rawskiego GG.I.6852.9.2020.ML/AM z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Żelazna Nowa, działka nr 159

Starosta Rawski orzeka zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159, położonej w obrębie 0034 Żelazna Nowa w gminie Sadkowice, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Mogielnica - Roszkowa Wola...

Decyzja Starosty Rawskiego GG.I.6852.7.2020.ML/AM w sprawie udostępnienia w drodze decyzji nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Rawa Mazowiecka obrębie Chrusty, działka nr 25

Starosta Rawski - orzeka  zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25, położonej w obrębie 0005 Chrusty w gminie Rawa Mazowiecka, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą nr KW. LD1R/00028611/6, do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką stacji transformatorowej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 37, obręb Annosław, gmina Regnów

Zawiadamiam, że w dniu 13 kwietnia 2021 roku o godz. 930 na działce nr 37 w miejscowości Annosław, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 131/1, 109/1, obręb Przyłuski, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 13.04.2021r. o godz. 1200 w miejscowości Przyłuski na przedmiotowej działce, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 131/1, 109/1 objętymi KW nr 131/1- LD1R/00020425/9, 109/1 - LDlR/00016554/1 z działką nr 108/1 objętą KW nr LD1R/00016533/8...

Decyzja Starosty Rawskiego GG.I.6853.6.2020.ML/AM w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, działka nr 25

Starosta Rawski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej , na wniosek Pani Karoliny Zalega – Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lulinie orzeka 1) Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Chrusty w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się z oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 25...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Żelazna Nowa, działka nr 159

Zawiadamiam, że zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Żelazna Nowa, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 159...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 60, obręb Lipna, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 08 kwiecień 2021 r. o godzinie 1130 w miejscu Lipna dz. nr 60 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 60 w obrębie Lipna gm. Sadkowice...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 49/2 i 50/3, obręb Nowy Kaleń, gmina Sadkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonych numerami, 49/2 i 50/3 położonych w obrębie Nowy Kaleń, gmina Sadkowice, w dniu 09.04.2021r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 81, 80/2, 80/1, 78,49/1, 79, 101, 50/4, 50/1...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 231/2, w obrębie Chrusty gm. Rawa Mazowiecka, GG.I.6853.1.2021.AM

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie 0005 Chrusty, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 231/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 169, obręb Regnów, gminia Regnów

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 169 położonej w obrębie Regnów, gmina Regnów, w dniu 07.04.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 168, 170 i 306 oraz dokonana będzie ewentualna stabilizacja punktów granicznych...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działki nr 167, 183, 184, 202, 206, obręb Gołyń, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonych numerami 167, 183, 184, 202, 206 położonych w obrębie Gołyń, gmina Biała Rawska oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 01.04.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 168, 186, 198/2, 139, 166/2, 185/2,207/3,203, 201...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 117/2, obręb Gołyń, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 117/2, położonej w obrębie Gołyń, gmina Biała Rawska oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 29.03.2021 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 118/2,117/3,116,124,125/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 1, obręb Szwejki Małe, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej numerem 1, położonej w obrębie Szwejki Małe, gmina Biała Rawska  w dniu 24.03.2021 r. o godz. 11.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 127, 326, 3, 2, 46, 390, 278, 277, 276, 275, 391...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic - działka nr 56, obręb Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Byliny w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczoną numerem: 56...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic - działka nr 14, obręb Żelazna, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żelazna w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice... ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 14...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 163, obręb Wilcze Piętki, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 22.03.2021r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 163 położonej w obrębie Wilcze Piętki gmina Biała Rawska, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - działka 943/8, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2021 roku o godz. 1230 na działce nr 943/9 w miejscowości Cielądz, nastąpi wznowienie znaków granicznych wyżej wymienionych działek. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - działka 943/8, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2021 roku o godz. 930 na działce nr 15 w miejscowości Rogowiec, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, wyznaczenia lub ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej - działka nr 473/2, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie - właściciela działki nr 473/2 w celu zawiadamiam, iż w dniu 24 marca 2021 r. (środa) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności:
1. wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych* określających przebieg granic działki ewidencyjnej...

Postanowienie o uzupełnieniu decyzji z dnia 29 stycznia 2021 r. GG.I.6852.1.2020.MS/ML w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Starosta Rawski postanawia uzupełnić z urzędu decyzje Starosty Rawskiego z dnia 29 stycznia 2021 r., znak GG.I.6852.1.2020.MS/ML w ten sposób, że...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji WA.RUZ.4210.284m.2020.MJ

Zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 02 lutego 2021 r., znak: WA.RUZ.4210.284m.2020.MJ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w Warszawie na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowanym gazociągiem DN1000 wraz z linią telemetryczną światłowodową pod dnem:- rzeki Bzura w km ok. 73+085...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 182, obręb Głuchówek gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właściciela w celu ustalenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 182, położonej w obrębie nr 0008 Głuchówek, 101304_2 Gmina Rawa Mazowiecka, zawiadamiam, iż w dniu 04 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) dokonane zostaną następujące czynności...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic na działkach nr 242, 243, 244,245, 246, 247 w obrębie Jajkowice w gminie Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jajkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: 1) wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 247...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

Starosta Rawski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej Orzeka 1) Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipna w gminie Sadkowice, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się z oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 65...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

Starosta Rawski - wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalega - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka 1) zobowiązać każdoczesnego posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 65, położonej w obrębie Lipna w gminie Sadkowice...

Zawiadomienie GG.I.6853.6.2020.MS/AM o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Rawa Mazowiecka e, obrębie Chrusty, działka nr 25

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25, uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie GG.I.6852.7.2020.MS/AM o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. Łódzkim, pow. Rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, działka nr 25

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, w sprawie zobowiązania w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25, uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów..."

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych oraz wprowadzanie ścieków do wód... dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Maz. stanowiącego część gazociągu Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego"...

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 313/2, obręb Studzianki, gmina Sadkowice

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Sadkowice z dnia 24.08.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych za pomocą ujęcia zlokalizowanego w Studziankach, gm. Sadkowice na działce nr ewid. 313/2 orzekam udzielić Gminie Sadkowice z siedzibą Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, powiat rawski, woj. łódzkie, pozwolenia wodnoprawnego...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 80, obręb Podsędkowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 2 marca 2021 roku o godz. 930 na działce nr 80 w miejscowości Podsędkowice, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentów drogi ekspresowej S8

Zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 20.01.2021 r., znak: WA.RUZ.4210.243m.2020.NH dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, w sprawie wygaszenia następujących pozwoleń wodnoprawnych udzielonych przez Marszałka Województwa Łódzkiego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z fragmentów drogi ekspresowej S8...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działki nr 114, 115, obręb Franklin, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021 roku o godz. 9.30 na działkach nr 114, 115 w miejscowości Franklin, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionych nieruchomości ...

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w woj. łódzkim, pow. rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna, działka nr 65

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna składającej się z działki o numerze 65 uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego, art. 10 Kpa w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 65, obrębie Lipna, gmina Sadkowice, powiat Rawski, województwo Łódzkie

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie w sprawie zobowiązania w drodze decyzji do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie Lipna składającej się z działki o numerze 65 uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 173, obręb Bogusławki Duże, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bogusławki Duże w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 173...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek _działka nr 185, obręb Stare Byliny, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Stare Byliny w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 185...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 25, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 25, w celu wykonania czynności...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 25, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Chrusty składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 25, w celu wykonania czynności...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości – działka nr 159, obręb Żelazna Nowa, gmina Sadkowice

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice , obrębie Żelazna Nowa oznaczonej w ewidencji gruntów nr 159...

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2021

Informujemy, że Powiat Rawski w 2021 roku będzie  uczestniczył w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III”...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 108, obręb Boguszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Boguszyce w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 108...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 59709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-10 09:47:00