Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Starosta - Józef Matysiak

Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 1000 do 1200 oraz od 1600 do 1700.
Zakres zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 1. Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa.
 2. Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz.
 3. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności.
 4. Zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa.
 5. Zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa.
 6. Koordynowanie działalności wydziałów.
 7. Upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 8. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.
 9. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  • Wydziałem Polityki Społecznej
  • Wydziałem Infrastruktury
  • Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
  • Pełnomocnikiem ds.Ochrony Informacji Niejawnych
  • Pełnomocnikiem ds.Systemu Zarządzania Jakością
  • Admnistratorem Bezpieczeństwa Informacji

W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusław Misztal
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2021-06-22 11:06

Wicestarosta - Jacek Otulak

Przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 1000 do 1200 oraz od 1600 do 1700.
Zadania Wicestarosty, w ramach wewnętrznego podziału zadań to sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa, a w szczególności nad wydziałami:

 1. Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 2. Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki NIeruchomościami
 3. Wydziałem Architektury i Budownictwa
 4. Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusław Misztal
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2021-06-22 11:09

Sekretarz - Tomasz Góraj

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania.
Do zadań Sekretarza należy:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa
 2. Właściwa organizacja, czuwanie nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie.
 3. Czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.
 4. Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 5. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd.
 6. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.
 7. Zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa.
 8. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.
 9. Kierowanie Wydziałem Organizacyjnym Starostwa i sprawowanie nadzoru nad Biurem Rady oraz Biurem Promocji i Informacji.
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusław Misztal
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2021-06-22 11:12

Skarbnik - Łukasz Sawicki

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania.
Do zadań Skarbnika należy:

 1. Zapewnianie realizacji polityki finansowej powiatu.
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 3. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnianie bieżącej kontroli jego wykonania.
 4. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Zapewnianie sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 6. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 7. Kierowanie Wydziałem Finansów i Budżetu.
 8. Koordynowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusław Misztal
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2021-06-22 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13640
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-23 12:47:42