Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                  OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Domu Dziecka w Rawie  Mazowieckiej  ul. Łowicka 15 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                                            główny księgowy

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1.Wykształcenie – ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości bądź średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości.

2.  Znajomość przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz.591 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)

II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. Znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek.

2. Obsługa komputera i programów księgowych.

3. Naliczanie wynagrodzenia pracowników, składek ZUS oraz podatku dochodowego.

4. Znajomość zasad inwentaryzacji.

5. Znajomość zasad gospodarki kasowej.

III. Zakres obowiązków na stanowisku

główny księgowy

1.  Organizowanie i  kierowanie obsługą finansowo-księgową..

2.   Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Opracowywanie planów finansowych w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

4.  Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

5.  Sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu oraz potrzeb uzgodnionych z dyrektorem placówki.

6.  Sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych.

7..Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków  pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

 8 Współpraca z właściwymi bankami w zakresie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków.

IV.  Wymagane dokumenty:

1 1/Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku głównego księgowego

2/Życiorys /CV/ z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3/  kwestionariusz osobowy,

4/  kserokopie świadectwa pracy

5/  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

6/  kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7/  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8/  inne dokumenty wymagane przepisami prawa.,

V.   Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 4,5,6 – powinny być   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone             

       klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych /Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.  zm./ oraz  ustawą z dnia 22  marca  1990 r.   o  pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1593 z późn. zm./."

 VII.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Domu  Dziecka  w Rawie  Mazowieckiej   lub  przesłać   pocztą w  terminie   do   dnia    22.04.2008r.

    na adres: Dom Dziecka  w  Rawie  Mazowieckiej   96 -200 Rawa  Mazowiecka  ul. Łowicka 15 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Dotyczy naboru na   stanowisko – główny  księgowy " /.

 Aplikacje,   które   wpłyną  do  Domu  Dziecka   po   wyżej   określonym   terminie   nie  będą  rozpatrywane.

VIII.  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

         Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie  Mazowieckiej ( www.bip.powiatrawski.pl)   oraz na tablicy informacyjnej Domu  Dziecka w  Rawie  Mazowieckiej.

 

(-) Andrzej Brodowski
Dyrektor Domu Dziecka
w Rawie Mazowieckiej

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 09.04.2008
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-04-09 15:18
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-09 15:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2115
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-04-09 15:33

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46 814 46 31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5784303
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:58

Stopka strony