Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Z dnia 24.10.2012r. Ogłoszenie nr 2 o naborze

Dyrektor Domu Dziecka  w Rawie Mazowieckiej ogłasza drugi  nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego

Miejsce wykonywania pracy: Rawa Mazowiecka ul. Łowicka  15

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie:
a) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.
b) Ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
5. Niekaralność za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, oraz przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.
2. Dobra znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej.
3. Dobra znajomość przepisów płacowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, oraz podatków i zamówień publicznych.
4. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Biegła znajomość obsługi komputera, programów finansowo – księgowych
 6. Komunikatywność.
7. Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

III. Zakres obowiązków na zajmowanych stanowisku obejmuje m.in.:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
2. Realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.
4. Sporządzanie listy płac, prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników.
5. Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym.
6. Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki.
7. Sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych oraz sprawozdań GUS.
8. Sporządzanie bilansu rocznego placówki.
9. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru i okresowej kontroli kasy.
 

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy).
6.  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
7. Oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o której mowa w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Dz 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
8. Oświadczenie napisane pod odpowiedzialności karną, że kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie
9. Oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

11. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt.,3,4,5 – powinny być   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:
- osobiście w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie Domu Dziecka w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej przy ul. Łowickiej 15 lub przesłać na adres Domu Dziecka   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada  2012 w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej".

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 46 8143568.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie  Mazowieckiej  ( www.bip.powiatrawski.pl)   oraz na tablicy informacyjnej Domu  Dziecka w  Rawie  Mazowieckiej.

 

 

Rawa Mazowiecka dnia 25.10.2012r.                 Dyrektor Domu Dziecka

                                                                                       /-/  Andrzej Brodowski                                                           

 

 

  

drukuj (Z dnia 24.10.2012r. Ogłoszenie nr 2 o naborze )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak Wydział Organizacyjny
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-10-24 14:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-24 15:18

Z dnia 09.10.2012r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Ogłoszenie o naborze

            Dyrektor Domu Dziecka  w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego.

Miejsce wykonywania pracy: Rawa Mazowiecka ul. Łowicka  15

Liczba i wymiar etatu: 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie:
a) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości.
b) Ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
5. Niekaralność za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych, oraz przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.
2. Dobra znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej.
3. Dobra znajomość przepisów płacowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, oraz podatków i zamówień publicznych.
4. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Biegła znajomość obsługi komputera, programów finansowo-księgowych                                                                                                                     
6. Komunikatywność.
7. Samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

III. Zakres obowiązków na zajmowanych stanowisku obejmuje m.in.:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
2. Realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.
4. Sporządzanie listy płac, prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników.
5. Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym.
6. Prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki.
7. Sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych oraz sprawozdań GUS.
8. Sporządzanie bilansu rocznego placówki.
9. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru i okresowej kontroli kasy.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopia dowodu osobistego.
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
6.  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.
7. Oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o której mowa w art. 31, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Dz 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
8. Oświadczenie napisane pod odpowiedzialności karną, że kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie
9. Oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

10. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą    z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z póź. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
11. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, o których mowa w pkt.2,3,4,5 – powinny być   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć:
- osobiście w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie Domu Dziecka w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej przy ul. Łowickiej 15 lub przesłać na adres Domu Dziecka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października  2012 w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej".

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 46 8143568.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie  Mazowieckiej ( www.bip.powiatrawski.pl)   oraz na tablicy informacyjnej Domu  Dziecka w  Rawie  Mazowieckiej.

 

                                                             Dyrektor Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej

                                                                     /-/  Andrzej Brodowski

 

  

drukuj (Z dnia 09.10.2012r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego )

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-10-09 16:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-09 16:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-10-24 15:18:14