Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

 Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,

b) dobry stan zdrowia,

c) znajomość obsługi komputera,

d) znajomość ustaw:

- z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Nr 241 , poz. 2416 z 2004 r z poź. zm.)

- z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U Nr 120, poz.1298   z 2001 r. z poż. zm.)

- z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U Nr 23 , poz. 295
z 2000 r.)

-  z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. Nr 62 z dnia 22.05.02 r. poz.558 z póź. zm.)

- o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. ( tj Dz.U. Nr 196 poz.1631
z 2005 r.)

e) preferowany staż pracy min. 10 lat,

f) umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, praca na stanowisku kierowniczym min. 5 lat.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania,

b) posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uzyskanego w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych,

c) osoba musi być przygotowana do procedury sprawdzającej przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego umożliwiającej pozyskanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej,

b) opracowywanie i aktualizowanie Powiatowych Planów Reagowania Kryzysowego,

c) współdziałanie ze służbami, inspekcjami, Strażą i Policją,

d) prowadzenie kancelarii tajnej,

e) zorganizowanie i przeprowadzanie poboru w powiecie,

f) bieżąca aktualizacja planu Akcji Kurierskiej,

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa
z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
w terminie do dnia 15.09.2006 r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).                                                            

Starosta Rawski
 
(-) Józef Matysiak

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2006-09-01
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-08-29 09:40
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-22 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-22 13:38:08