Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych we Wspólnocie Grunowej wsi Lutobory

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu z dniem 29 listopada 2016 r., na wniosek Pana Sławomira Zgieba postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory, gm. Sadkowice ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych we Wspólnocie Grunowej wsi Lewin

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu z dniem 13 grudnia 2016 r., na wniosek Pani Alicji Karkowskiej i Pana Wojciecha Stępniaka postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin, gm. Sadkowice ...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. Wspólnoty Gruntowej wsi Jajkowice

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), informuję, iż wyznaczam nowy termin zakończenia postępowania do dnia 31 marca 2017 r. ...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego z dnia 6 grudnia 2016 r. zapraszającego  do złożenia oferty...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Pilawy

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: ... położone w obrębie Pilawy gm. Sadkowice, stanowią mienie gminne...

Informacji o wszczęciu na wniosek Gminy Regnów postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni Nr 1a

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości... iż w dniu 09.12.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Regnów, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 72 w miejscowości Regnów, gm. Regnów...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 145 obręb 0004 Rawa Mazowiecka

W związku z podziałem działki nr 145 położonej w obrębie nr 0004 miasta Rawa Mazowiecka przy ulicy Słowackiego zawiadamiam, iż w dniu 12 stycznia (czwartek) 2017 r. o godz. 10 00 w terenie nastąpi przyjęcie przebiegu granic działki nr 145 z działkami sąsiednimi nr 144, 146 i 158 położonymi w obrębie nr 0004 miasta Rawa Mazowiecka oraz działką nr 360 położoną w obrębie nr 0008 miasta Rawa Mazowiecka...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Przyłuski

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: ... położone w obrębie Przyłuski gm. Sadkowice, stanowią mienie gminne...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Bujały

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 78 o pow. 0,77 ha położona w obrębie Bujały gm. Sadkowice, stanowi mienie gminne...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego SAB.II.6341.1.22.2016.AS - Dańków i Rzeczków, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 25.11.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową PVC o średnicy Ø 160 mm w rurze osłonowej HDPE o średnicy Ø 320 mm pod dnem rzeki Białka w km 26+340 biegu rzeki, w miejscowości Dańków i Rzeczków, gm. Biała Rawska...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów w obrębie Zarzecze

Na podstawie art. 29 ust. 1, art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam, że:
w dniu 15 grudnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 16 00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach (świetlica wiejska - adres: Boguszyce Małe 2F) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Zarzecze...

Zapytanie ofertowe w sprawie pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 zł dla SPZOZ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na: udzielenia i obsługę pożyczki gotówkowej w wysokości 6 550 000 złotych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Rawskiego z dnia 14.11.2016 r. nr GG.I.6622.1.21.2016.SK

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), prostuje się z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Rawskiego z dnia 14 listopada 2016 r., znak GG.I.6622.1.21.2016.SK ...

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXI/117/2016 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 18 listopada 2016 r. „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

Decyzja GG.I.6622.1.20.2016.SK Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Rylsk Duży

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, 105 § 2 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) orzekam...

Decyzja Starosty Rawskiego zatwierdzająca projekt scalenia gruntów części obrębu Zarzecze

Na podstawie art. 1 ust.1, art. 2 ust.1, 3 i 4, art.3 ust.1, art.8, art. 17, art. 23, art. 27, art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 700 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) orzekam...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania - GG.I.6852.23-24.2016.MS - Rzymiec, Nowy Chodnów

Starosta Rawski, ... zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania użytkowników do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Sowidół

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... orzekam o ustaleniu, iż działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 106 o pow. 0,0286 ha, położona w obrębie Sowidół gm. Regnów - stanowi mienie gminne...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Rylsk Mały

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ...  orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 72 o pow. 0,16 ha i 73 o pow. 0,06 ha położone w obrębie Rylsk Mały gm. Regnów stanowią mienie gminne...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Wólka Strońska

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... orzekam o ustaleniu, iż działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerem 11 o pow. 0,05 ha, położona w obrębie Wólka Strońska gm. Regnów - stanowi mienie gminne...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowy Regnów

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 131/1 o pow. 0,0597 ha; 133/2 o pow. 0,05 ha; 225 o pow. 0,12 ha; 250 o pow. 0,1398 ha położone w obrębie Nowy Regnów gm. Regnów stanowią mienie gminne...

Informacja o wszczęciu postępowania - znak: SAB.II.6341.2.4.2016.AS - APPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadkowicach

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości... iż w dniu 16.11.2016r. zostało wszczęte, na wniosek APPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadkowicach, postępowanie w sprawie:
1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 176 w miejscowości Sadkowice, gm. Sadkowice...

Informacja o wszczęciu postępowania - znak: SAB.II.6341.1.19.2016.AS - LOGIS S.A. w Rawie Mazowieckiej

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 07.11.2016r. zostało wszczęte, na wniosek LOGIS S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 36, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki w Rawki w km 81+155 biegu rzeki, oczyszczonych ścieków przemysłowych, będących mieszaniną wód popłucznych oraz wód opadowych i roztopowych...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w działkach nr geod.: 528, 169, 170, 165, 161, 152, 153...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na rozbiórkę  sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego  napięcia  w działkach nr geod.: 528, 169, 170, 165, 161, 152, 153, 148, 144/1, 144/2, 144/3, 124, 91/1, 90, 89,87, 85 - obręb 0043 Stara Wieś; dz. nr geod. 817, 616/1, 607, 605, 564, 561, 558, 462, 461, 460, 459, 458/1, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449/2, 448/2, 446/2, 445/2, 444/2, 443/2, 442/2, 441/2, 440/2, 439/2, 437/2, 436/2, 358/2, 197/2 - obręb 0050 Wola Chojnata;  dz. nr geod. 85, 86/1, 86/2, 87, 88/2, 89/2, 90, 91/2, 92/2, 93/2,94/2, 95/2, 96/2, 99/2 - obręb 0023 Koprzywna, gm. Biała Rawska.

Informacja o wszczęciu postępowania - działka nr 308/33, obręb 4 Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 26.10.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Krokus Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Swadzim, postępowanie w sprawie:...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 07.11.2016 znak GG.I.6852.18.2016.MS w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 73 położonej w Rzymcu gmina Sadkowice

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7,
art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE ... orzeka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Olszowa Wola Działki nr 392, 393

Działając na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. Nr 38, poz.454 z późn. zm.) ... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.11.2016r. o godz. 0900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działka nr 393 objętą KW nr LD1R/00018440/3 z działką nr 392 objęta KW nr LD1R/00023502/4.

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Sadkowice.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r... orzekam
o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 21 o pow. 0,26 ha; 30 o pow. 0,17 ha, 70/2 o pow. 0,06 ha, 201 o pow. 0,23 ha, 205 o pow. 0,50 ha, 213 o pow. 0,13 ha, 234 o pow. 0,13 ha, 247 o pow. 0,64 ha, 411 o pow. 0,21 ha, 455 o pow. 0,12 ha położone w obrębie Sadkowice gm. Sadkowice, stanowią mienie gminne...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Podlas.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r... orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 38 o pow. 0,37 ha; 113 o pow. 0,18 ha położone w obrębie Podlas gm. Rawa Mazowiecka, stanowią mienie gminne.

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - działka nr 265/1, obręb 0031 Ossa, gmina Biała Rawska

Na podstawie § 38 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa... Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w sprawie wydzielenia z działki nr: 265/1 położonej w obrębie 0031 Ossa, gmina Biała Rawska ... zawiadamiam, iż w dniu 14 listopada 2016 r. (poniedziałek ) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działki 265/1 z działką nr 268. W związku z powyższym jako zainteresowanych właścicieli - współwłaścicieli działki 268 zapraszam Pana, Panią do stawienia się na w/w działkach w celu wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy

Starosta Rawski zawiadamia, ... zostały wydane, na wniosek pełnomocnika Gminy Biała Rawska, pozwolenia wodnoprawne w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy, w następującym zakresie...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 14.10.2016 roku znak GG.I.6852.10.2016.MS zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 15 Nowe Szwejki w gminie Sadkowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 189 i 207

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami... Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia – wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Zarzecze

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam, że:  w dniu 26 października 2016 r. /środa/ o godz. 16 00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach (świetlica wiejska - adres: Boguszyce Małe 2F) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Zarzecze...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania gruntów części obrębu Zarzecze gmina Rawa Mazowiecka, objętych postępowaniem scaleniowym

Na podstawie art.12 ust.1 i 2 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam...

Informacja Starosty Rawskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych (ich następców prawnych), którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 703), to jest w okresie od dnia 5 lipca 1962 roku do dnia 5 lipca 1963 roku, - korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym, o możliwości składania do Starosty Rawskiego wniosków o:...

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania użytkownika do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, gmina Sadkowice, Rzymiec – działka nr 66

Starosta Rawski, ...zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania użytkownika do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, w miejscowości Rzymiec – działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 66 ...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - działka nr 243, obręb 0018 Podskarbice Szlacheckie gmina Regnów

Działając na zlecenie właściciela działki nr 243 położonej w obrębie 0018 Podskarbice Szlacheckie gmina Regnów, zawiadamiam, iż w dniu 25 października 2016 r. (wtorek) o godzinie 10 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działki nr 243 z działką sąsiednią nr 244 położoną w obrębie 0018 Podskarbice Szlacheckie gmina Regnów...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 22.09.2016 znak GG.I.6852.6.2015.MS zobowiązująca do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 19 Janów w gminie Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 50

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ..., Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy

Starosta Rawski zawiadamia, ... zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 113010E Dańków-Pachy...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Wałowice, działka nr 342

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa ... zawiadamiam, że w dniu 11.10.2016 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Wałowice, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 342 ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, ... informację o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” oraz projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Jajkowice, gm. Sadkowice obejmującej działki ewidencyjne 550/2, 550/3, 550/5, 550/7, 630, 635

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia o wszczęciu na wniosek: Witolda Cichockiego, Władysława Borzęckiego, Michała Biedrzyckiego, Andrzeja Jabłońskiego, Tomasza Jankowskiego, Marka Jędrzejczyka, Tomasza Kępki, Jacka Kamińskiego, Marka Kamińskiego, Zbigniewa Majewskiego, Wioletty Pietrzak, Elżbiety Ptaszek, Jarosława Radzimirskiego, Zbigniewa Radzimirskiego, Piotra Sekutera, Barbary Skrętowskiej, Karola Staszewskiego, Wojciecha Szczepańskiego, Bogdana Szcześniaka, Kazimierza Tkaczyka, Piotra Włodarczyka, Mariusza Wójcika i Ireneusza Wudarczyka postępowania administracyjnego...

Informacjia o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.2.3.2016.AS, działka nr 756/1 w miejscowości Boguszyce, dzialka nr 382 w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 04.08.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, postępowanie w sprawie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości na działce 538 w mjejscowości Lubania

Działając na podstawie zlecenia Pani Agnieszki Garbarczyk właścicielki działki nr: 538, położonej w obrębie Lubania, gmina Sadkowice, oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.497.2016 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, w związku z pomiarem kontrolnym działki nr: 538, zawiadamiam, że w dniu 30 września 2016 roku o godz. 9.00 na działce nr: 538 w miejscowości Lubania, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej działki z działkami sąsiednimi.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 135/3, 131/1, Dańków

Działając na podstawie §38 ust.1 rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów ... uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.09.2016r. o godz. 10:00 w miejscowości Dańków na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 135/3 objęta KW LD1R/00043197/8 nr z działką nr 131/1 objętej KW nr brak...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego z dnia 31.08.2016 znak GG.I. 6852.18.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - w obręb 23 Rzymiec, działka 73 w gminie Sadkowice, do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzib ą w Lublinie, w celu remontu istniejącej linii elektroenergetycznej

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że: ...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego z dnia 31.08.2016 znak GG.I. 6852.10.2016.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb 15, działki 189 i 207 Nowe Szwejki w gminie Sadkowice, do jej udostępnienia PGE Dystrybucji SA z siedzibą w Lublinie, w celu remontu istniejącej linii elektroenergetycznej

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zm.), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 26.08.2016 znak GG.I. 6852.8.2016.MS w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 54 Zofianów w gminie Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 54/2

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Quick-Mix Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 17.08.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Quick-Mix Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie, postępowanie w sprawie ...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.1.2016.MS umarzająca w całości, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Rosławowicach w Gminie Biała Rawska

Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 124 i art. 124a, art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) Starosta Rawski, ... umarza w całości, jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, ...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 09.08.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia...

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - obręb Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, ... iż w dniu 17.06.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na scaleniu gruntów obejmujących obszar o powierzchni 472,2817 ha w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.8.2015.MS z dnia 05.08.2016 – zobowiązanie do do udostepnienia nieruchomości w Rosławowicach gm. Biała Rawska dz. 435/1 i 435/2

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art.
118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.), Starosta Rawski, na
wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą
w Lublinie, orzeka...

Informacja o wszczęciu postępowania - działka nr 396/1 w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 25.07.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: ...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Działając na zlecenie Gminy Biała Rawska w sprawie wydzielenia z działek nr:...zawiadamiam, iż w dniu 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi przyjęcie przebiegu granic w/w działek z działkami sąsiednimi oraz granic pomiędzy dzielonymi działkami...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 25.07.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie ..

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Uprzejmie informuję, że Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w latach 2016 - 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Nowy Trębaczew

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości..., iż w dniu 06.07.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika „MTB” Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I. 6852.6.2016.MS w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Biała Rawska w obrębie Krukówka działka nr 77

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie,orzekam...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I. 6852.4.2016.MS w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Biała Rawska w obrębie Rosławowice działka nr 443

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I. 6852.1.2016.MS w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Biała Rawska we w obrębie Rosławowice działka 461

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I. 6852.7.2015.MS w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Biała Rawska we w obrębie Wola Chojnata działki nr 436/2 i 461

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I. 6852.3.2016.MS w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości położonej w gminie Biała Rawska w obrębie Lesiew działka nr 109

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałom w obrębach nr 0001 Annosław gmina Regnów, 0033 Pągów, 0036 Porady Górne, 0038 Rokszyce, 0056 Żurawia gmina Biała Rawska oraz obrębie 0005 miasto Biała Rawska

Na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 j.t. ze zm.) zawiadamia się zainteresowane strony o konieczności stawienia się na gruncie w celu przyjęcia granic działek nr:...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek pełnomocnika McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ..., iż w dniu 29.06.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika McDonald’s Polska Sp. z o.o., postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Ogłoszenie o zamiarze powołania komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd  Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego  dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.

Decyzja Starosty rawskiego nr GG.I.6852.4.2015.MS w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości położonej w gminie Biała Rawska w miejscowości Zofianów

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118 a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Decyzja Starosty rawskiego nr GG.I.6852.3.2015.MS w sprawie zobowiązania do udostepnienia nieruchomości położonej w gminie Biała Rawska w miejscowości Szczuki

Na podstawie art. 124b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118 a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz.1774 ze zm. ) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23), Starosta Rawski, na wniosek Pana Pawła Kowalczyka działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Znak sprawy: ZP/1/2016
Nazwa zamówienia : Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości  6 000 000 zł  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Rokitnica-Kąty

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) orzekam o ustaleniu, iż działki ... położone w obrębie Rokitnica - Kąty gm. Sadkowice, stanowią mienie gminne.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Wałowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,...iż w dniu 21.06.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej, postępowanie w sprawie: 1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 14.06.2016 r., na wniosek inwestora Gminy Regnów, została wydana decyzja Nr 1/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m”...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze  środków z PFRON na kwotę 13.000 zł.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania właściciela / użytkownika do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, we wsi Nowe Szwejki i Rzymiec

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania właściciela / użytkownika do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, we wsi Nowe Szwejki i Rzymiec.

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Paprotnia

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Olszowa Wola

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104, 105 § 2 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działce nr 99 w miejscowości Podsędkowice

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.462.2016 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, w związku z pomiarem kontrolnym działki nr 99 w obrębie Podsędkowice gmina Biała Rawska dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1R/00020502/3, zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2016 roku o godz. 0900na działce nr: 99 w miejscowości Podsędkowice, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości.

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 125/4 w miejscowości Żurawka

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.1377.2015  w  Starostwie Powiatowym  w Rawie Mazowieckiej w związku ze sporządzeniem podziału  działki nr 125/4, położonej w obrębie Żurawka gmina Biała Rawska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00012326/6, zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2016 roku o godz. 12.00 na działce nr 125/4 w Żurawce, nastąpi przyjęcie przebiegu  granic  wyżej wymienionej działki.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienie nieruchomości we wsi Zofianów w gminie Biała Rawska, działka nr54/2 - GG.I.6852.8.2016.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że...

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 6.000.000 zł dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 6 000 000 zł uruchamianej w transzach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na bieżącą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na scaleniu gruntów obejmujących obszar o powierzchni 472,2817 ha w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia,... iż w dniu 10.06.2015r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na scaleniu gruntów obejmujących obszar o powierzchni 472,2817 ha w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka...

Ogłoszenie o wyborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała, Etap li II"

Zarząd Powiatu Rawskiego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) ogłasza rozstrzygnięcie naboru na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych

Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów na części działki nr 426, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.... została wydana, na wniosek, decyzja Starosty Rawskiego znak: SAB.II.6233.5.2016 r., w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów na części działki nr 426, obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka, stanowiące przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o przystąpieniu do prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów gminy Biała Rawska

Na podstawie art.,24 a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542) Starosta Powiatu Rawskiego zawiadamia o przystąpieniu z dniem 30 maja 2016 r. do prac z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla następujących obrębów gminy Biała Rawska...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane

Rawa Mazowiecka: Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim
Numer ogłoszenia: 134344 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowe Szwejki

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104, 105 § 2 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 14, obręb Żurawka, gmina Biała Rawska

Działając na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej nr GG.II.6640.221.2016 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, w związku z pomiarem kontrolnym działki nr 14 w obrębie Żurawka gmina Biała Rawska, zawiadamiam, że w dniu 17 czerwca 2016 roku o godz. 0900 na działce nr: 14 w miejscowości Żurawka, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Starowsta Rawski poszukuje lekarzy do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu rawskiego

Starosta Rawski na podstawie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.), poszukuje lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu rawskiego, gdy nie może tego  dokonać lekarz leczący zmarłego w ostatniej chorobie.

Obwieszczenie Starosty Rawskiego o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020”

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn., Dz. U. z 2016r. poz. 353), informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020”...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 130/1 oraz 143, Jakowice

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 542, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2016 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Jajkowice oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 130/1, 143...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 130/1 oraz 143, Jakowice

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2015 poz. 542, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2016 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Jajkowice oznaczonych w operacie ewidencyjnym numerami: 130/1, 143...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania o udostępnienie nieruchomości we wsi Janów - sprawa GG.I.6852.6.2015.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Obwieszczenie w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ...(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. ...(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Rawski zawiadamia, że na wniosek inwestora Gminy Regnów, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „przebudowę drogi Sławków-Annosław na odcinku 1100 m”.

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała, Etap I i II"

Zarząd Powiatu Rawskiego na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego... pn. „Rewitalizacja zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów -Rawa - Biała, Etap I i II"

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości...powiat rawski, gmina Cielądz, działki 1103 i 1104

Starosta Rawski,...zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym, położonej wwojewództwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Cielądz, we wsi Cielądz. Działki, wchodzące w skład nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów numerami 1103 i 1104. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr LD1R/00025498/6.

ZAWIADOMIENIE Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym we wsi Rosławowice - GG.I.6853.1.2016.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3, art. 124a i 124 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym we wsi Wola Chojnata - GG.I.6852.7.2015.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3. Art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania o udostępnienie nieruchomości w Krukówce - sprawa GG.I.6852.6.2016.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3, art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania o udostępnienie nieruchomości w Rosławowicach - sprawa GG.I.6852.4.2016.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3, art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania o udostępnienie nieruchomości w Lesiewie - sprawa GG.I.6852.3.2016.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3, art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania o udostępnienie nieruchomości w Rosławowicach - sprawa GG.I.6852.1.2016.MS

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 115 ust. 3, art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 roku poz. 1774 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalania gruntów wsi Ścieki

Na podstawie art.3 ust.1 art.7 ust.3 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.)..., zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2016 r. o godzinie 1700 we wsi Ścieki 25 ( u Sołtysa wsi Ścieki ) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów wsi Ścieki.

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowe Sadkowice

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104, i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) orzekam...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowy Kłopoczyn

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104, 105 § 2 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23)orzekam...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości położonych na terenie wsi Nowy Kaleń

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r., Nr 28, poz. 169 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) ustalam iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 192 oraz 126/4, Dziurdzioły

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków...zawiadamiam, że w dniu 13.05.2016 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych położonej w miejscowości Dziurdzioły, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 192 oraz 126/4...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 136, Stara Wojska

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków... zawiadamiam, że w dniu 11.05.2016 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Stara Wojska, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 136...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 219, Bogusławki Małe

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001. w sprawie ewidencji gruntów i budynków...zawiadamiam, że w dniu 12.05.2016 r. odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Bogusławki Małe, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 219...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania właściciela / użytkownika do udostępnienia nieruchomości, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, we wsi Zofianów, działka nr 54/2

Starosta Rawski,... zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania właściciela / użytkownika do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, we wsi Zofianów. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 54/2 .

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek pełnomocnika Gminy Sadkowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 24.02.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Gminy Sadkowice, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pod dnem rzeki Żelazna przejścia przewodem wodociągowym...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wniosek pełnomocnika „HERCO” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Cielądz

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości..., iż w dniu 25.02.2016r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika „HERCO” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Cielądz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych...

Zawiadomienie o zebraniu informacyjnym o tematyce scalenia gruntów na terenie obrębu Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski zawiadamia, że w dniu 16 marca 2016 r. o godzinie 1700 we wsi Ścieki 25  (u Sołtysa wsi Ścieki)  odbędzie się zebranie informacyjne o tematyce scalenia gruntów, skierowane  do właścicieli i użytkowników gruntów położonych na terenie obrębu Ścieki, gmina  Rawa  Mazowiecka.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę - decyzja Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 574/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą ...na działkach oznaczonych nr ewid. 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425, w miejscowości Regnów, gmina Regnów.

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę - decyzja Starosty Rawskiego Nr 573/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 573/2015 z dnia 22.02.2016r., w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą... na działkach oznaczonych nr ewid. 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 602 i 425, w miejscowości Regnów, gmina Regnów.

Informacja o zmianie decyzji starosty rawskiego nr 430/2012 z dnia 17.10.2012 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016 r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 572/2015 z dnia 19.02.2016r., w sprawie zmiany decyzji Nr 430/2012 z dnia 17.10.2012 r. ...

Informacja o zmianie decyzji starosty rawskiego nr 429/2012 z dnia 17.10.2012 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... iż w dniu 22.02.2016r. została wydana, na wniosek Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., decyzja Starosty Rawskiego Nr 571/2015 z dnia 19.02.2016r., w sprawie zmiany decyzji Nr 429/2012 z dnia 17.10.2012 r. ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 679 z działką nr 678, obręb 15-Ossowice, gmina Cielądz

Na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 j.t. ze zm.), zawiadamia się zainteresowane strony o konieczności stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, tj. działki nr 679 z działką nr 678 położonych w obrębie 15-Ossowice, gm. Cielądz.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania właściciela/użytkownika do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gminie Biała Rawska, we wsi: Rosławowice, Lesiew, Krukówka

Starosta Rawski... zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie zobowiązania właściciela/użytkownika do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, we wsi...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych,działka nr 484/35 w obrębie 7 miasta Skierniewice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości..., iż w dniu 01.02.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Miasta Skierniewice, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na...

Ogloszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie  ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na działkach 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425 w obrębie Regnów

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 29.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą ..., na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 501, 502, 503, 504, 505, 602 i 425, obręb Regnów...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na działkach 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 602 i 425 w obrębie Regnów

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 29.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą ... na działkach oznaczonych nr ewikcyjnymi 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 602 i 425, obręb Regnów, jednostka ewidencyjna Regnów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 430/2012

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 18.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 430/2012 z dnia 17.10.2012r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 429/2012

Starosta Rawski zawiadamia..., iż w dniu 18.12.2015r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego Nr 429/2012 z dnia 17.10.2012r. o pozwoleniu na budowę dwóch elektrowni wiatrowych...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 105870
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 11:42:10