Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej

1. Wymagania niezbędne:

a)wykształcenie wyższe,

b)co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

a)ukończone studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej,

b)znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy,

c)znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.),

d)znajomość ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

e)znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

f)znajomość zagadnień z zakresu polityki rynku pracy i pomocy publicznej,

g)wiedza z zakresu pozyskiwania środków unijnych,

h)umiejętność obsługi komputera,

i)umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, praca na stanowisku kierowniczym min. 5 lat.

 3. Zakres wykonywanych zadań:

a)planowanie i wytyczanie kierunków działania Urzędu,

b) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz oraz promocja usług Urzędu,

c)planowanie dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz dysponowanie środkami finansowymi Urzędu,

d)planowanie wydatków i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i innymi środkami pomocowymi,

e)koordynowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie realizacji zadań i przestrzegania prawa,

f) nadzorowanie prawidłowej realizacji zamówień publicznych,

g)określanie organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Urzędu, zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu,

h) wydawanie zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,

i)podejmowanie decyzji w sprawach powołania i odwołania Zastępcy, zatrudniania pracowników Urzędu, obsady stanowisk pracy, przeszeregowania, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

j)sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

k)współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, Powiatową Radą Zatrudnienia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pracodawcami oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,

l) rozpatrywanie spraw, wniosków, listów, skarg i zażaleń,

m)wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń,

n)zawieranie umów cywilno-prawnych i porozumień w zakresie zadań realizowanych przez Urząd.

 4. Wymagane dokumenty:

a)życiorys (CV),

b)list motywacyjny,

c)dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,

d)dokumenty poświadczające posiadany staż pracy,

e)oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

f) kwestionariusz osobowy,

g)dokument potwierdzający znajomość obsługi komputera,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres
starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej w terminie do dnia 9.10.2006 r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

 Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Starosta Rawski 

(-) Józef Matysiak

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2006-09-21
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-09-21 13:34
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-22 13:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5834
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-22 13:35:02