Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacja o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działki nr 245, 247, 250, 251, obręb Julianów Raducki, gmina Biała Rawska

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0013 Julianów Raducki, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 245; 247; 250; 251...

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.

Informujemy, że Powiat Rawski w 2023 roku uczestniczy w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III”...

Obwieszczenie o licytacji - Jeep Grand Cherokee

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-11-2022 r. o godzinie 1100, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8, pokój nr 4. odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji pojazdu usuniętęgo z drogi...

Informacja o wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy - działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47, Łódź przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B - 47

Wyznaczenie nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie zwrotu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Zachodniej 22, 22a, 22b w obrębie B - 47 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 337/1 cz. 335/3, 174/46, 174/47...

Obwieszczenie o licytacji nr 2 - Peugeot 107

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2022 r. o godzinie 1100, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8, pokój nr 4. odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji pojazdu usuniętęgo z drogi...

Obwieszczenie o licytacji - Peugeot 107

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-10-2022 r. o godzinie 1100, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8, pokój nr 4. odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji pojazdu usuniętęgo z drogi...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 286, obręb Wołucza, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 27.10.2022 r. zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic położonej w obrębie Wołucza działki nr 286 z działkami sąsiednimi oznaczonymi nr 263, 264, 265, 270, 271, 287/3...

Decyzja Starosty Rawskiego ustalająca odszkodowanie za działkę 102/1, obręb Rokszyce, gmina Biała Rawska

Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Rawski prawa własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 102/1 o pow.0,0037ha położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, obrębie nr 38 Rokszyce w gminie Biała Rawska o nieuregulowanym stanie prawnym...

Decyzja Starosty Rawskiego ustalająca odszkodowanie za działkę 485/1, obręb Żurawia, gmina Biała Rawska

Decyzja ustalająca odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Powiat Rawski prawa własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 485/1 o pow.0,0168ha położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, obrębie nr 56 Żurawia w gminie Biała Rawska o nieuregulowanym stanie prawnym...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o udzieleniu pozwolenia wwodnoprawnego znak WA.ZUZ.5.4210.372.2022.DK, działki nr 136/4, 119/1, 135/7, obręb Porady Górne, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie

Podaje się do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź z siedzibą przy ulicy Tuwima 58,90-021 Łódź, udzielono pozwolenia wwodnoprawnego znak: WA.ZUZ.5.4210.372.2022.DK na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód roztopowych do istniejącej studni chłonnej zbieranych z terenu stacji elektrelektroenergetycznej 110/1-15 kV Żurawia, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 136/4, 119/1, 135/7, obręb Porady Górne, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódżkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 694/3, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.07.2022 r., o godzinie 900 w miejscowości Ossowice gm. Cielądz (adres: Ossowice 30), zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 694/3 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 251...

Notatka służbowa z wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu teleinformatycznego - zapora UTM dla Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w ramach realizacji zadania „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW - etap IV”

Zapytanie ofertowe obejmujące wykonanie usługi dostawy sprzętu teleinformatycznego - zapora UTM dla Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w ramach realizacji zadania „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW - etap IV, wysłano za pomocą wiadomości e-mail do czterech oferentów...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego w sprawie o ustalenie odszkodowania za dz.102/1 w Rokszycach gm. Biała Rawska

Informuję, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej. W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 30 dni, od otrzymania niniejszego pisma...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego w sprawie o ustalenie odszkodowania za dz. 485/1 w Żurawi gm. Biała Rawska

Informuję, że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej. W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 30 dni, od otrzymania niniejszego pisma...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki - działka nr 338/19, obręb 0003, miasto Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem 338/19 położonej w obrębie 0003 miasto Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam Marka Sekutera, że w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi 225,226,227 i 228...

Wyniki konkursu ofert dla Klubów Sportowych

Informujemy, że Zarząd Powiatu Rawskiego w dniu 17.05.2022 r. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic / wznowienia/wyznaczenia położenia punktów granicznych - obręb Zuski, gmina Cielądz oraz obręb Rylsk Mały, gmina Regnów

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości, oznaczonej numerem działki nr 70, położonej w obrębie nr 0031 Zuski, 101303_2 Gmina Cielądz w związku z wykonywaniem mapy d/c projektowych, zawiadamiam, iż w dniu 06 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie (na gruncie) zostaną rozpoczęte następujące czynności: 1. ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 70 z działkami sąsiednimi nr 3, 35/1, 36/1, 37/4, 37/5, 37/6, 38/1, 39, 67, 68, 71/1, 72/1, 73/3, 73/4, 74/1, 75/1, 77/1, 78/3, 78/4, 79/1, 144, 145, 146, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 246/1, 258, 259 położonymi w obrębie nr 0031 Zuski, 101306_2 Gmina Cielądz oraz z działami nr 5/2, 38/1, 55 położonymi w obrębie nr 0022 Rylsk Mały, 101305_2 Gmina Regnów...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Lesiewie w gminie Biała Rawska, na rzecz PGE Dystrybucja SA.

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pani Karoliny Zalegi - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie orzeka ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0025 Lesiew w gminie Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się m.in. z oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek 58/1 i 141/1...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu Rawskiego, ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 60/2, obręb Wołucza, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wołucza: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 60/2...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 45, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Franopol: 1) ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 45...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 119 w obręb Niwna, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niwna:1) ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 119...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 59, obręb Gułki, gmina Cielądz

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem 59, położonej w obrębie Gułki, gmina Cielądz, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 31.05.2022 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 60, 58, 54, 72...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 105, obręb Stara Wieś, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 105, położonej w obrębie Stara Wieś, gmina Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 18.05.2022r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi ...

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków - działka nr 255, obręb Nowy Kłopoczyn, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 10.05.2022 r. o godz. 900 w miejscowości Nowy Kłopoczyn na przedmiotowej działce, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 255 objęta KW nr LD1R/00045638/6 z działką nr 256 objętą KW nr LD1R/00021265/6...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 85/2, obręb 0036 Porady Górne, gmina Biała Rawska na rzecz PGE Dystrybucji SA z siedzibą w Lublinie

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0036 Porady Górne, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 85/2...

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 189, obręb Paprotnia, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 18-05-2022 o godz. 1400 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia gm. Sadkowice oznaczonej nr działki 189...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. 58/1 i 141/1 w Lesiewie gm. Biała Rawska na rzez PGE Dystrybucja SA

Starosta Rawski zawiadamia, że: w dniu 27.01.2022 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, obrębie Lesiew, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 58/1 i 141/1...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji - dz. nr ew. 191/9, 144, 137, 138, 220, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 marca 2022 roku została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.5.421.1.512.2019.PK o legalizacji urządzeń melioracji wodnych wykonanych na dz. nr ew. 191/9, 144, 137, 138, 220, obręb Franopol, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie składających się z 8 studzienek drenarskich o średnicy 80 cm i głębokości 200 cm...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 260/1, 261/1, obręb Rylsk Duży, gmina Regnów

Zawiadamia się, że firma „KARGEO Usługi Geodezyjne Tomasz Karpiński” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0021 Rylsk Duży, w jednostce ewidencyjnej 101305_2 gmina Regnów: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 260/1, 261/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 24, obręb Przyłuski, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 24, położonej w obrębie Przyłuski gmina Biała Rawska zawiadamiam że w dniu 28.04.2022r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi 121,27,44,132 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - działki nr 136/2,136/3,129/1,113/1,110/1, obręb Zielone, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zielone: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką nr: 136/2,136/3,129/1,113/1,110/1 a działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - działka nr 208, obręb Chrusty, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 20.04.2022 roku o godzinie 1150 w Chrustach, gmina Rawa Mazowiecka na gruncie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka 208 - objęta KW LD1R/00035123/0 z działką nr 209 - objęta KW LD1R/00005990 celem wzięcia udziału jako strona postępowania...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji - działka nr 137, obręb Franopol, gm. Biała Rawska

Podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 marca 2022 roku została wydana decyzja znak WA.ZUZ.5.4210.94.2022.JS udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu zlokalizowanegona działce nr ewid. 137...

Zawiadomienie o wycenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 485/1 Żurawia gm. Biała Rawska

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa Powiat Rawski prawa własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 485/1 o pow. 0,0168 ha, informuję, że w dniu 22.02.2022 roku został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy określający wartość przejętej części nieruchomości na kwotę 4.000 zł...

Zawiadomienie o wycenie do odszkodowania , nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. 102/1 w Rokszycach gm. Biała Rawska

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Rawski prawa własności działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 102/1 o pow. 0,0037 ha informuję, że w dniu 22.02.2022 roku został sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy określający wartość przejętej części nieruchomości na kwotę 1.000 zł...

Zawiadomienie o czynnoścach ustalenia przebiegu granic działki - działka nr 112, obręb Bogusławki Duże, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.04.2022 r., o godzinie 900 w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej numerem geodezyjnym 112 z działką ewidencyjną oznaczoną numerem geodezyjnym 111...

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację zadania własnego Powiatu Rawskiego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 r...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 171, 8/2, obręb Danków, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Geopomiar s.c. Usługi geodezyjne” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 12 Danków - jednostka ewidencyjna 101302_5 Biała Rawska obszar wiejski - wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działkami ewidencyjnymi, oznaczonymi numerami: 8/2, 171 ...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji - działka nr 84, obręb Studzianek, gm. Biała Rawska

Podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11.03.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. 2021 poz. 2233 ze zm.) dot. przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego przebiegającego przez dz. nr ew. 84, obręb Studzianek, gm. Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 207, obręb Rylsk, gmina Regnów

Zawiadamia się, że firma „KARGEO Usługi Geodezyjne Tomasz Karpiński” dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0020 Rylsk, w jednostce ewidencyjnej 101305_2 gmina Regnów ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 207...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji - działki nr 191/9, 144, 137, 138, 220, obręb Franopol, gmina Biała Rawska

Podaje do publicznej wiadomości informację, że w postępowaniu administracyjnym dotyczącym legalizacji urządzeń melioracji wodnych wykonanych na dz. nr ew. 191/9, 144, 137, 138, 220, obręb Franopol, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zgromadził materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 210, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 31.03.2022 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 221, 211, 209, 642/1...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 137, obręb 0014 Franopol, gmina Biała Rawska

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Państwa Jarosława i Urszuli Pyta, który wpłynął do tutejszego organu w dniu 04 lutego 2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r., znak: WA.RUZ.421.167.2019.PS poprzez zrzeczenie się przez zakład ww. pozwolenia ...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 351, obręb 0040 Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie

Zawiadomienie  Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, w obrębie 0040 Wałowice, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem  ewidencyjnym 351, poprzez udzielenie zezwolenia przedsiębiorstwu telekomunikacyjnemu Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń  łączności publicznej tj. na budowę podziemnego odcinka sieci światłowodowej...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 206, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamia się współwłaściciela działki nr 205, że w dniu 22.02.2022 r. o godz. 1000 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 206 położonej w obrębie Sanogoszcz, gm. Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 172, obręb Rzeczków, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 03.03.2022 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o oględzinach nieruchomości wraz z pomiarem niezbędnych elementów zagospodarowania terenu - działka nr 206, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Zawiadamia się Panią Aplikantkę radcowską Izabelę Krasecka upoważnioną do reprezentowania Mocodawcy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do stawienia się w dniu 21.12.2021 r., o godz. 1300 w msc. Sanogoszcz, gm. Cielądz, dz. nr 206, w charakterze zainteresowanego oględzinami nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 206, obręb Sanogoszcz, gmina Cielądz

Zawiadamia się współwłaściciela działki nr 205, że w dniu 22.02.2022 r. o godz. 1000 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki nr 206 położonej w obrębie Sanogoszcz, gm. Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z podziałem nieruchomości - działka nr 133, obręb Głuchówek, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Głuchówek: przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 133...

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem granic - działki nr 610 i 593/1, w obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska" dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Stolniki: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 593/1, 610...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 58/1 i 141/1, obręb 0025 Lesiew, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie

Starosta Rawski, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie 0025 Lesiew, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 58/1 i 141/1...  

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 151/2, obręb Zarzecze, gmina Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Pana Rafała Adamczyka - Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie orzeka ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym 0044 Zarzecze w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, składającej się m.in. z oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 151/2...

Obwieszczenie o licytacji pojazdów usuniętych z drogi

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.01.2022 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej 8, pokój nr 4 odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji pojazdów usuniętych z drogi...

Decyzja o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek - działki nr 195 o pow.1,12 ha oraz nr 240 o pow. 0,13 ha, obręb Studzianek, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski orzeka o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Studzianek, składającej się z działek położonych w obrębie Studzianek, gm. Biała Rawska, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 195 o pow.1,12 ha oraz nr 240 o pow. 0,13 ha, o których mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji - działka nr 20/3, obręb 003 Cielądz, gmina Cielądz, powiat rawski

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Herco Sp. z o.o., Cielądz 28c, 96-214 Cielądz została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.5.4210.944.2021.JS z dnia 29 grudnia 2021 roku udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na ...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu o wydaniu decyzji - działka nr 44/4, obręb Podolszyn, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński

Podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Gminy Lesznowola została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.5.4210.1213.2021JS z dnia 29 grudnia 2021 roku udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na ...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wódnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych - działka nr ew. 165, obręb Stolniki, gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Mariusza Błąkały, zam. w miejscowości Stolniki w sprawie udzielenia pozwolenia wódnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z własnego ujęcia - studni wierconej nr 1 zlokalizowanej na terenie fermy drobiu na działce o nr ew. 165, obręb Stolniki, gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23210
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-12 09:53:08