Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNKCONOWANIE SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ - WSPARCIA RODZIN W KRYZYSIE, RODZIN DYSFUNKCJONALNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  NA TERENIE POWIATU RAWSKIEGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listopad 2008 r.
Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia.                                                      
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12  marca 2004r. zadania powiatu      z zakresu pomocy społecznej powierzone zostały Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie, natomiast na szczeblu gminy realizowane są przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy Społecznej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Rawie Mazowieckiej, Regnowie, Cielądzu i Sadkowicach.
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym :
1.      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych  ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2.      sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ;
3.      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu                     i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8.      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
9.      opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje    z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie  nie zamieszkującymi matką , ojcem lub rodzeństwem;
10. praca socjalna;
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób   z zaburzeniami psychicznymi;
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczychwsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14. dożywianie dzieci;
15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
19. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników
 
Zadania własne gminy:
1.      przyznawanie i wypłacania zasiłków specjalnych celowych;
2.      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3.      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4.      podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających   z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5.      współpraca z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji  o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę należy:
1.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2.      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach       o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3.      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych    z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5.      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób   z zaburzeniami psychicznymi;
6.      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
7.      przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
8.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej środki finansowe zapewnia budżet państwa.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
1.      ubóstwa,
2.      sieroctwa,
3.      bezdomności,
4.      bezrobocia,
5.      niepełnosprawności,
6.      długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7.      przemocy w rodzinie,
8.      potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
9.      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze,
12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy  uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
14. alkoholizmu lub narkomanii,
15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy przysługuje osobom i rodzinom , których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza:
1.      dla osoby samotnie gospodarującej - wysokości nie przekraczającej – 477 zł.
2.      dla osoby w rodzinie -  wysokości nie przekraczającej -351,00 zł
Celem pomocy społecznej realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych, osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w konsekwencji doprowadzając    do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Ośrodki pomocy społecznej kierują pomoc finansową, rzeczową, usługową i socjalną do różnych grup społeczeństwa w zależności od potrzeb.
Przedstawiając informację z funkcjonowania systemów pomocy społecznej na terenie powiatu uwzględniliśmy rok 2007 i I półrocze 2008r.
 Liczba mieszkańców powiatu rawskiego korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej w 2007 roku.

Nazwa jednostki
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia
             Kwota
MOPS Rawa Mazowiecka
795
1.190.709
GOPS Rawa Mazowiecka
494
593.818
MGOPS Biała Rawska
902
395.304
GOPS Cielądz
400
239.330
GOPS Regnów
133
110.923
GOPS Sadkowice
222
181.977
 ogółem
2946
2.712.061
Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń MPiPS-03
Liczba mieszkańców powiatu rawskiego korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej w I półroczu 2008 roku.

Nazwa jednostki
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia
Kwota
MOPS Rawa Mazowiecka
594
679.371
GOPS Rawa Mazowiecka
308
247.047
MGOPS Biała Rawska
193
               177.855
GOPS Cielądz
267
122.405
GOPS Regnów
41
68.267
GOPS Sadkowice
164
99.164
ogółem
1.567
1.394.109
Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń MPiPS-03
 
 
Liczba osób objętych  pomocą w formie usług opiekuńczych:

Ośrodek Pomocy Społecznej
2007
I półrocze 2008
MOPS Rawa Mazowiecka
58
54
GOPS Rawa Mazowiecka
29
27
MGOPS. Biała Rawska
61
61
GOPS Cielądz
10
8
GOPS Regnów
5
6
GOPS Sadkowice
11
10
ogółem
174
166
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. W 2007r. w ramach tej formy pomocy wypłacono na terenie powiatu 137.438 świadczeń na kwotę – 8.493.960,45 zł.  Natomiast w I półroczu 2008r. – 54.454 świadczeń    na kwotę – 5.051.313,86 zł.
Ponadto Ośrodki Pomocy Społecznej realizują dodatkowo następujące formy pomocy:
·         dożywianie uczniów w szkołach ( podstawowych i ponadgimnazjalnych);
·         pomoc w formie wyprawki szkolnej;
·         organizowanie spotkań wigilijnych i wielkanocnych;
·         organizowanie festynów i pikników rodzinnych dla mieszkańców Rawy    oraz przeprowadzanie akcji "Mikołaj" (MOPS);
·         realizacja programu „lek” – dofinansowanie do zakupu leków;
·         przeprowadzanie zbiórek odzieży;
·         rozprowadzanie produktów otrzymanych z Banku Żywności;
·         organizowanie Dnia Dziecka i wycieczek krajoznawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
·         dopłacanie do kosztów pobytu w domu pomocy społecznej;
Od 2002 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej bierze udział                   w projekcie "CAL jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu", finansowanego z programu Phare Acces 2000. Założeniem programu jest aktywizowanie społeczności lokalnej i tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, otwarcie się na rzeczywiste problemy społeczności.
Osobom i rodzinom OPS udzielają pomocy w postaci wszelkiego rodzaju poradnictwa, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.
Pracownicy socjalni utrzymują stały kontakt z rodzinami patologicznymi                              i niezaradnymi życiowo, kontrolując celowość przyznanej pomocy i właściwe gospodarowanie przyznanymi środkami. W trosce o dobro dzieci w środowiskach w których zauważa się rażące zaniedbanie ze strony rodziców, pracownicy socjalni nawiązują natychmiastowy kontakt z kuratorami, policją i pedagogami szkolnymi. Wykonując pracę socjalną pracownicy socjalni często, by uzyskać pozytywne rezultaty muszą negocjować  z podopiecznymi, by ich uaktywnić w rozwiązywaniu własnych problemów. Podjęte działania umożliwiają w wielu przypadkach lepsze funkcjonowanie rodziny oraz mobilizowanie osób do bardziej samodzielnego rozwiązywania swoich problemów.
 
 
 
 
Pracownicy  zatrudnieni w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Rawskiego.

 
NAZWA JEDNOSTKI
PRACOWNICY ZATRUDNIENI W OPS
Pracujący ogółem
Pracownicy socjalni 
MOPS                            Rawa Mazowiecka
23
7
GOPS  Rawa Mazowiecka
10
8
MGOPS   Biała Rawska
16
5
GOPS Cielądz
2
1
GOPS Regnów
4
1
GOPS Sadkowice
5
4
Ogółem
60
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniezatrudnia pracowników na 5 etatach. Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje.
1. Do zadań własnych powiatu należy:
1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
2.prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
3.organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej  na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
4.      zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci  i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
5.pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
7.   pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem
9. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
10. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi  i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
11. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
12. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
13. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
14. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu
15. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
17. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej
18. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.
2. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:
1. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą , w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnych ubezpieczeniu w NFZ;
2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
4.udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5A, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
5. finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
6.realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
Przy realizacji zadań Centrum współpracuje ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami pomocy społecznej oraz Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Ponadto Centrum realizuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej             społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 poz. 92 z 2008r. j.t.)                    z zakresu rehabilitacji społecznej, a w szczególności:
1. Opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
·        rehabilitacji społecznej,
·        przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
2.      Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
3.      Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnienie na potrzeby samorządu województwa.
4.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
5.      Dofinansowanie:
·       uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
·       sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
·       zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
·       likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                          w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
·       rehabilitacji dzieci i młodzieży.
·       dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej i utrzymanie Centrum, środki finansowe zabezpiecza powiat a na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa, natomiast na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej środki finansowe zabezpiecza PFRON , zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
                      
RODZINY ZASTĘPCZE
Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę                 i wychowanie w rodzinie zastępczej.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilno – prawnej.
Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem rodzina zastępcza podejmuje z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu (uprawomocnienia się postanowienia sądowego) do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
1.      dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
2.      mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3.      korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
4.      nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
5.      wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
6.      nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
7.      mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
8.      uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Rodziny zastępcze dzielą się na:
1.      spokrewnione z dzieckiem;
2.      niespokrewnione z dzieckiem;
3.      zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
·        wielodzietne,
·        specjalistyczne,
·        o charakterze pogotowia rodzinnego.
Formy pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków w 2007
WYDATKI OGÓŁEM – 750.379,80
 

Formy świadczeń
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Kwota wypłacona
Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym:
32
32
125.374,00
- pomoc jednorazowa
1
1
 
1.647,00
- pomoc na naukę
23
23
115.492,00
- pomoc na zagospodarowanie                       w formie rzeczowej
8
8
8.235,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej
7
8
8.235,00
Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach
53
76
 
 
585.994,30
Szkolenie rodzin
-
x
-
 
Średnia kwota zasiłku miesięcznego dla dziecka wynosiła    658,80 zł.             
Średnia kwota na usamodzielnienie jednego wychowanka wynosiła – 1647 zł.
Kwota jednego świadczenia na naukę wynosiła – 494,10 zł.
Każda forma pomocy poprzedzona jest wydaniem decyzji administracyjnej  po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zebraniu niezbędnych dokumentów.
Ogółem w 53 rodzinach zastępczych objęto pomocą 76 dzieci i 23 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.
                                                                                                                                                                 
W okresie od 1stycznia 2007r do 31grudnia 2007r. w sprawie rodzin zastępczych    i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wydano 92 decyzje administracyjne .
 
§ 2320 – 30.775,50 dotacje celowe przekazywane do innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych.
 
DOCHODY OGÓŁEM – 76.647,09
 
§ 2320 – 56.883,09- dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
 
§ 2310 – 19.764 - dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
 
Formy pomocy dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków w I półroczu 2008r.
WYDATKI OGÓŁEM – 371.677,17

Formy świadczeń
Liczba rodzin
Liczba dzieci
Kwota wypłacona
Usamodzielnienie wychowanków w formie pieniężnej w tym:
27
27
356.705,97
- pomoc jednorazowa
4
4
16.470
- pomoc na naukę
23
23
54.167,29
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowe
0
0
 
 
0
Jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej
2
2
2.141,10
Pomoc pieniężna na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach
53
76
 
283.927,58
Szkolenie rodzin
-
x
-
 
 
 
 
§ 2320 – 14.971,20dotacje celowe przekazywane do innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
 
 
DOCHODY OGÓŁEM – 34.587
 
§ 2320 – 27.700,26- dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
 § 2310 –9.882 -dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
 
 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
 
Dom Dziecka   jest   placówką   opieki całkowitej   dla dzieci i młodzieży w wieku   od 3-24 lat, które zostały umieszczone na wniosek sądu bądź rodziców.
Działalność placówki ma na celu przede wszystkim dobro dziecka oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego                                      i intelektualnego dziecka. W ramach prac opiekuńczo-wychowawczych prowadzone są: zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapie indywidualne, pedagogizacja rodzin, zajęcia w pracowni komputerowej. Ponadto placówka zapewnia wychowankom pomoc w usamodzielnieniu się. W placówce zatrudnionych jest   25 pracowników.   
Do placówki dzieci kierowane są na podstawie postanowienia sądu lub na wniosek rodzica/rodziców.
Do najczęstszych   przyczyn umieszczeń dzieci w Domu Dziecka należą:
·        ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
·        śmierć jednego bądź obojga rodziców.
Na    koniec   roku 2007 w    placówce   przebywało 45   wychowanków.
 
W ciągu roku z placówki odeszło :
·        do rodzin własnych – 1osoba
·        usamodzielnionych zostało 7 wychowanków 
·        do innych placówek – 1 osoba (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii),
·        rodzina zastępcza – 3 wychowanków
W 2007 roku do tut. Centrum wpłynęło 77 wniosków o umieszczenie dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało  14 skierowań do w/w placówki. Były to dzieci pochodzące z terenu naszego powiatu, ale również z powiatów ościennych.
Do końca czerwca 2008 r. w placówce przebywało 45 wychowanków. Wpłynęły                 43 wnioski o umieszczenie dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 11 skierowań.
 
 
 
 
 
 
 
Rok 2007
 
WYDATKI OGÓŁEM – 52.539,30 zł
 
DOCHODY OGÓŁEM – 787.328,54 zł.
 
§ 2310 – 89.985,86-dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
§ 2320 – 697.342,68 - dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
 
 
I półrocze 2008 r.
 
WYDATKI OGÓŁEM - 13.011,30 zł.
 
DOCHODY OGÓŁEM – 339.644,38
 
§ 2310 – 50.916-dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych.
§ 2320 –288.728,38 - dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych
           
Na terenie powiatu działa Ośrodek Interwencji Kryzysowejutworzony przez PCPR w 2001r. Świadczy on specjalistyczne usługi zwłaszcza psychologiczne, prawne, hostelowe, które są dostępne przez całą dobę – osobom, rodzinom będącym ofiarami przemocy bądź znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej – w celu zapobieżenia powstawania lub pogłębiania się dysfunkcji tych osób i rodzin.
W 2007 r. z usług ośrodka (hostel oraz pomoc specjalistyczna) skorzystało 5 osób. Natomiast w I półroczu 2008 r. – 4 osoby. Były to matki   z dziećmi – ofiary fizycznej bądź psychicznej przemocy w rodzinie. Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, osobom tym udzielono pomocy prawnej oraz pomocy psychologicznej.
                     
         System wsparcia rodziny i dzieci uzupełniają placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe:tj.: 
· Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin,
· Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie „Pogotowie Rodzinne” prowadzone przez Stowarzyszenie im. Jolanty Fadeckiej,
· Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” działające na rzecz osób i rodzin  z problemem alkoholowym,
· Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizujące różnego rodzaju imprezy dla dzieci  i wypoczynek letni,
· Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych wspierające rodziny wielodzietne z terenu powiatu.
Na terenie gminy Rawa Mazowiecka działa Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej prowadzony przez siostry zakonne gdzie wsparcie mogą uzyskać rodziny i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Rok 2007
Otrzymane środki - 935.610,00 zł.      Wykorzystane środki – 935.610,00 zł.

Zadanie
 
Środki
wykorzystane ogółem
Wykorzystanie
Liczba osób
dzieci
dorośli
dzieci
dorośli
 
Turnusy rehabilitacyjne
 
 
 
 
 
 
 
202.369,00 zł.
41.636,00zł.
160.733,00zł
69
(w tym 33 opiekunów)
255
(w tym 25 opiekunów)
Likwidacja barier architektonicznych,                       w komunikowaniu się    i technicznych
 
 
 
 
 
 
182.108,00 zł.
 
57.021,00zł.
 
125.087,00zł.
 
9
 
16
Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne           i środki pomocnicze
 
 
 
 
 
 
 
216.748,00 zł.
 
 
 
74.004,00 zł
 
142.744,00 zł
 
68
(liczba wniosków)
 
177
(liczba wniosków)
Sport, kultura, rekreacja               i turystyka
25.863,00 zł.
5.184,00zł.
20.679,00zł.
18
113
3 wnioski
Warsztaty terapii zajęciowej
308.522,00 zł.
______
308.522,00zł
______
 
23
 
 
01.01.2008 – 30.06.2008 r.
Otrzymane środki - 989.744,00 zł.      Wykorzystane środki – 405.932,00 zł.

Zadanie
 
Środki
wykorzystane ogółem
Wykorzystanie
Liczba osób
dzieci
dorośli
dzieci
dorośli
Turnusy rehabilitacyjne
 
 
 
 
 
 
70.346,00 zł.
3.758,00zł.
66.588,00 zł
116
(w tym 12 opiekunów)
7
(w tym 3 opiekunów)
Likwidacja barier architektonicznych,                       w komunikowaniu się                          i technicznych
 
 
 
 
 
28.779,00 zł.
12.488,00zł.
16.291,00zł.
4
3
Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
 
 
 
 
 
152.547,00 zł.
 
 
26.726,00 zł
125.821,00 zł
23
(liczba wniosków)
126
(liczba wniosków)
Sport, kultura, rekreacja i turystyka
0 zł.
0
0
0
0
 
Warsztaty terapii zajęciowej
 
154.260,00 zł.
______
154.260,00zł
______
 
23
 
 
 
 
 
Programy celowe
W 2007 r. oraz w I półroczu 2008 r. PCPR jak co roku uczestniczył we wstępnej realizacji programów celowych: „Komputer dla Homera 2003”, - „Pegaz 2003”, „Sprawny dojazd”, „Student” .                       
Nasza rola polegała na wydawaniu druków wniosków osobom do których programy zostały skierowane, udzielaniu informacji co do zasad dofinansowania, udzielaniu pomocy                        w wypełnianiu wniosków, rozpropagowaniu informacji o programach. Wnioski rozpatrywał PFRON Oddział Łódź.
Rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych
Powiat nadal ponosi koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Niepodległości, w których odbywa się rehabilitacja dla dzieci z terenu powiatu.
 
          Od 5 lat organizujemy imprezy integracyjne pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Celem imprez jest zbliżenie wszystkich dzieci ich rodziców i opiekunów poprzez spotkanie się, wspólny udział w zabawach sportowych, taniec. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem i została wpisana na stałe do kalendarza imprez powiatowych.
 
            Na system pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom składają się działania prowadzone przez służbę zdrowia, pomoc społeczną, oświatę, organizację pozarządowe  i stowarzyszenia.
W powiecie funkcjonuje Zespół Placówek Specjalnych, w którym uczą się dzieci  z niepełnosprawnością intelektualną. W szkołach podstawowych istnieją klasy integracyjne.
Z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powstało Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”, które zajmuje się min. prowadzeniem rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Białej Rawskiej funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nieco inną formą wsparcia są usługi opiekuńcze.                   Ta forma wsparcia jest organizowana przez OPS oraz PCK.
Bardzo ważną rolę w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym (ciężko chorym) pełni Stowarzyszenie Hospicjum.
Na ternie powiatu działa Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych oraz 2 Oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Od 2006 r. działa Warsztat Terapii Zajęciowej, którego organizatorem jest Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.  
 
Rola pomocy społecznej coraz częściej postrzegana jest przez pryzmat nie tylko wspomagania mieszkańców w sytuacjach materialnego kryzysu, ale też pomoc jednostkom   i grupom w osiągnięciu zadawalającego poziomu życia.
Efektywność pracy socjalnej zależy od prowadzenia stałej współpracy z wieloma instytucjami działającymi nie tylko w obszarze pomocy społecznej. Współdziałanie podmiotów, które w większym lub mniejszym stopniu wkraczają w politykę społeczną rozszerza ofertę stosowanych form i środków pomocy. Stwarza możliwości lepszego docierania do różnych grup i środowisk, jak również finansowania działalności z różnych źródeł. 
Budowa systemu wsparcia w powiecie wymaga stałej rozbudowy infrastruktury społecznej i przystosowania jej do zmieniających się potrzeb społecznych, wypracowania nowych sposobów pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie osób i rodzin   oraz poprawę ich funkcjonowania, a także zapobiegania zjawiskom dysfunkcyjnym rodziny.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu realizuje koncepcje budowy systemu pomocy społecznej (zgodnie z zasadą profilaktyki pomocy dziecku i rodzinie). Naszym celem jest skuteczne wspieranie osób   i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są wstanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2009-02-20
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-12-30 12:19
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-20 09:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8185
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-20 09:52:36