Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie z dn.31.03.2011r.

                                                   OGŁOSZENIE
 
                                               Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

 
                              Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
 
 
 
1. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Wykształcenie wyższe: ukończone studia magisterskie.
3. Staż pracy – minimum 10 lat na stanowisku kierowniczym w jednostkach samorządu terytorialnego lub urzędach administracji rządowej.
4.Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu:
- Ustawy o samorządzie powiatowym
- Ustawy o pracownikach samorządowych
- Kodeks postępowania administracyjnego
- ustawy o zamówieniach publicznych
- ustawy o ochronie danych osobowych
- ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- ustawy o systemie oświaty
-ustawy o systemie informacji oświatowej
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym
- ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
8. Niekaralność - Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Posiadanie aktualnego certyfikatu dostępu do informacji poufnych i zastrzeżonych.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
 1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
 2. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej odpowiedzialny jest za realizację zadań w zakresie oświaty, kultury, sportu, informacji turystycznej, ochrony i promocji zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego jak również prowadzenie Kancelarii Tajnej. Nadzoruje pracę Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Jednostek Oświatowo-Wychowawczych.
 
4. Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe w tym szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz  zarządzania w administracji publicznej .
 6. Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczoną klauzulą poufne, ważne co najmniej przez okres 6 miesięcy od dnia planowanego zatrudnienia.
 7. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
 8. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy),
 9. Oświadczenie kandydata:
  • o niekaralności (w momencie zatrudnienia konieczność złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności),
  • że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
  • posiadaniu umiejętności, o których mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Nabór na stanowisko:  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w terminie do dnia 11 kwietnia 2011r. do godziny 15.30 .
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 
 
                                                                                              Starosta Rawski
                                                                                               Józef Matysiak

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-09 13:41:08