Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

 
Starosta Rawski
Ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej
podinspektor
Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę
 
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) znajomość ustaw i rozporządzeń:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
- ustawa o Finansach Publicznych
      - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
        - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz.591 z późn. zm.),
     - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)
c) posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w pracy w administracji samorządowej,
d) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) dobry stan zdrowia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie operacji gospodarczych w programie FK,
b) sporządzanie przelewów bankowych,
c) sporządzanie sprawozdań budżetowych.
 
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
d) kwestionariusz osobowy
e) kserokopie świadectw pracy z zakładów pracy, gdzie stosunek pracy został zakończony.
f)zaświadczenie o niekaralności lub napisane na podstawie pouczenia
o odpowiedzialności karnej oświadczenie o niekaralności.
g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w terminie do dnia   5 maja 2009  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 
  Starosta Rawski
  (-) Józef Matysiak
 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2009-04-21
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2009-04-20 14:49
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-22 12:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4149
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-04-22 12:58:59