Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Specjalista

w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wymiar etatu: 1/1

Na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b
) wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne lub kartograficzne,

c)posiadanie uprawnień geodezyjnych w zakresie 1 i 2,

d) znajomość ustaw i rozporządzeń:

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa o samorządzie powiatowym,

- ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia wykonawcze go ustawy,

- ustawa o gospodarce nieruchomościami,

- ustawa o ochronie danych osobowych,

- Kodeks cywilny,

e) nieposzlakowana opinia,

f) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

g) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie w/w  stanowisku;,

h) staż pracy min. 3 lata.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość,

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) czynności związane z obsługą Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

b)aktualizacja bazy mapy numerycznej w zakresie uzgodnionych projektów,

c)prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień geodezyjnych w zakresie 1 i 2,

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,

g) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

h) oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,

i) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

k) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko   specjalisty w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w terminie do 26 września 2008r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

                                                                                  Wicestarosta Rawski

                                                                                 (-) Marian Krzyczkowski

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2008-09-11
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-09-11 09:56
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2008-09-11 10:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4239
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-09-11 10:07:42