Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Młodszy referent

Wymiar etatu: 1/1

Na podstawie umowy o pracę

 

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie ekonomiczne lub ogólne ,

b) znajomość ustaw:

·        kodeks postępowania administracyjnego,

·        ustawa o samorządzie powiatowym,

·        instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu.

c) posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w pracy w administracji samorządowej,

d) posiadanie kwalifikacji do pracy z zakresu asystentka/sekretarka,

e) umiejętność obsługi komputera,

f) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

g) dobry stan zdrowia.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa komputera, faxu, kopiarki

b) obsługa sekretariatu: obsługa urządzeń biurowych w tym: centrala telefoniczna

c) prowadzenie rejestrów faksów przychodzących i wychodzących,

d) rejestracja w systemie elektronicznym pism przychodzących

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie

d) kwestionariusz osobowy

e) kserokopie świadectw pracy z zakładów pracy, gdzie stosunek pracy został zakończony.

f)zaświadczenie o niekaralności lub napisane na podstawie pouczenia
o odpowiedzialności karnej oświadczenie o niekaralności.

g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym w terminie do dnia 6 maja 2008r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 Starosta Rawski
  (-)
Józef Matysiak

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2008-04-21
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-04-21 12:33
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-21 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4477
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-04-21 12:52:32