Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwa lądowego specjalności drogowej

b) dobry stan zdrowia

c) znajomość ustaw:

 • Z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst ujednolicony Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908);
 • Z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 19);
 • Z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874);
 • Z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.);
 • Z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn.zm.);
 • Z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego(tekst ujednolicony Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.);
 • Z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst ujednolicony Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm).

d) preferowany staż pracy min. 15 lat w tym 10 w administracji;

e) umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,

f) praca na stanowisku kierowniczym min. 10 lat.

g) prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

a) studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego;

b) posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej zakresie : dróg i nawierzchni lotniskowych, obejmujących przepusty i mosty;

c) przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) kierowanie całokształtem prac Zarządu Dróg Powiatowych i Oddziału Komunikacji;

b) realizacja zadań wynikających z zarządzania ruchem drogowym;

c) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa ruchu;

d) udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji;

e) sprawowanie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem Oddziału Komunikacji w szczególności:

 • nad prawidłową rejestracją pojazdów i innych spraw z tym związanych,
 • nad wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i innych spraw z tym związanych,

F) udział w pracach komisji urbanistyczno- architektonicznej.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom);

d) kwestionariusz osobowy;

e)zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy;

f)zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;

g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

h) kserokopia posiadanego prawa jazdy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektor w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w terminie do dnia 19 października 2007r.(nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-10-04 12:07
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-11 11:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5749
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-10-11 11:09:33