Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacja o wszczęciu postępowania, działka nr 1/1 obręb Nowy Chodnów gm. Biała Rawska

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy odcinka rowu R-5 na działce nr 1/1 obręb Nowy Chodnów gm. Biała Rawska

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, działka nr 53/4, obręb Kuczyzna, gm. Cielądz

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych grupowego wodociągu wiejskiego w Kuczyźnie położonego na działce nr 53/4, obręb Kuczyzna, gm. Cielądz.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, działka nr 18 obręb Cielądz, gm. Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu do ograniczonej hodowli ryb i rekreacji o powierzchni całkowitej 0,38 ha i maksymalnej głębokości 2,5 m na działce nr 18 obręb Cielądz, gm. Cielądz, powiat rawski , województwo łódzkie.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, Park Edukacji Spółka Akcyjna, Ossa 1

Informacja o wszczęciu, na wniosek Parku Edukacji Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, Ossa nr 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające  na odprowadzaniu do rzeki Białki istniejącym wylotem Ø 600 mm w aktualnym km. 12+074 (d. km. 11+000) biegu rzeki, oczyszczonych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych oraz wód opadowych i roztopowych.

Informacja o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 270 obręb 3 miasta Rawa Mazowiecka wylotu kanału deszczowego w km 1+485 rzeki Rylki oraz na odprowadzanie z ul. Aleksandrówka i Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej wód opadowych i roztopowych do rzeki Rylki w km 1+485 biegu rzeki

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), iż w dniu 12.10.2017r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na...

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Regnów, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego w Regnowie oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Regnowie do kanału Ossowice – Regnów

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), iż w dniu 09.10.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Regnów, 96-232 Regnów, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na ...

Informacja o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na pobór wód podziemnych z ujęcia położonego na działce nr 133/3 w miejscowości Lipna, gm. Sadkowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), iż w dniu 25.09.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...

Informacja o wszczęciu, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z osiedla mieszkaniowego w Galinkach do rowu R-1/1

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), iż w dniu 18.09.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi 1, 96-230 Biała Rawska, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym R-1 oraz stawu na działkach nr 944 i 945 w miejscowości Pukinin gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), iż w dniu 29.06.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Państwa Marcina i Moniki Borowiec, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego na działkach nr 944 i 945 obręb Pukinin...

Informacja o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka istniejącego rowu R-7 na działce nr 65/1 i 110/1 w miejscowości Krukówka, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... , iż w dniu 05.07.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka istniejącego rowu R-7 na działce nr 65/1 i 110/1 w miejscowości Krukówka, gm. Biała Rawska ...

Informacjia o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka drogi krajowej nr 72

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 17.05.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, postępowanie w sprawie: Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka drogi krajowej nr 72 istniejącymi wylotami do rzeki Rawki oraz do rowów przydrożnych...

Informacja o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów, zlokalizowanych na działce nr 872 w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 16.05.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, na wnioskowany okres – 20 lat, dla potrzeb stawów zlokalizowanych na działce nr 872 w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz, w następującym zakresie...

Informacja o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 377 w miejscowości Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 17.05.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 377 w miejscowości Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do Kanału Młyńskiego w km 0+310 jego biegu, uchodzącego do rzeki Rawki

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 24.04.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do Kanału Młyńskiego w km 0+310 jego biegu, uchodzącego do rzeki Rawki w km 83+944 biegu rzeki...

Obwieszczenia o wydaniu, na wniosek Gminy Biała Rawska, decyzji Starosty Rawskiego wygaszającej decyzję Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004r. znak: OS.II.6223-2-4/04 w zakresie pozwoleń wodnoprawnych

Starosta Rawski zawiadamia ... iż w dniu 07.04.2017 r. została wydana, na wniosek Gminy Biała Rawska, decyzja Starosty Rawskiego z dnia 07.04.2017r. znak: SAB.II.6341.1.5.2017.AS wygaszająca decyzję Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004r. znak: OS.II.6223-2-4/04, w zakresie pozwoleń wodnoprawnych...

Informacji o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 65 w miejscowości Sadkowice, gm. Sadkowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 27.03.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 65 w miejscowości Sadkowice...

Informacja o wszczęciu, na wniosek Austria Juice Poland Sp. z o.o., postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 08.03.2017r. zostało wszczęte, na wniosek AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Chełm, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego...

Informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników i stawów w Białej Rawskiej

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 07.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, na wnioskowany okres – 20 lat, dla potrzeb zbiornika retencyjnego ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004 r. znak: OS.II.6223-2-4/04

Starosta Rawski zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 07.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004r. znak: OS.II.6223-2-4/04...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że ... została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy” ...

Informacja o wszczęciu, na wniosek AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o., postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu, na wniosek AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o., postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego do ziemi poprzez drenaż rozsączający, zlokalizowany na działce nr 656/6 w obrębie 5 miasta Biała Rawska.

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Regnów, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową pod dnem rzeki Kanał Ossowice-Regnów w km 9+275 biegu rzeki

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 15.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Regnów, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak SAB.II.6341.2.1.2017.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 09.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas 3, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.25.2016.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 17.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.23.2016.AS – dot. wykonania urządzeń wodnych na działce nr 247 obręb Białogórne, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 16.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) zawiadamiam, że na wniosek pana Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7, lok.6, 04-308 Warszawa, z dnia 21.12.2016 roku, reprezentującego inwestora - Gminę Biała Rawska, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.27.2016.AS – dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 30.12.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Stępniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „STĘPNIAK” Andrzej Stępniak, ul. Zwolińskiego 14a, 96-200 Rawa Mazowiecka, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17997
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-07 17:06:49