Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

                                          OGŁOSZENIE 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

b) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

c) co najmniej 3 letni staż pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej

2.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) koordynowanie i organizowanie pracy w placówce

b) nadzór nad realizowaniem przez pracowników standardu wychowania i opieki

c)sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do pracowników pedagogicznych placówki

d) przestrzeganie dyscypliny budżetowej

e) reprezentowanie Domu Dziecka na zewnątrz

f) wykonywanie innych szczegółowych lub zleconych przez Organ prowadzący zadań

3. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c)dokument poświadczający wykształcenie (odpis dyplomu)

d)dyplom z zakresu organizacji pomocy społecznej

e)kwestionariusz osobowy

f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń kierunkowych podwyższających kwalifikacje)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w terminie do dnia 26.08.2008r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Pl. Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

      Wicestarosta 

(-) Marian Krzyczkowski

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2008-09-09
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-09-09 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3884
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-09-09 14:49:58