Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

 Starosta Rawski

Ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Informatyk

Wymiar etatu: 1/2

Na podstawie umowy o pracę

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) nieposzlakowana opinia,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
5) wykształcenie informatyczne wyższe lub średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy,
6) wiedza z zakresu przepisów dot. informatyzacji Urzędu.

2. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) samodzielność i umiejętność organizowania pracy własnej,
4) znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) współpraca z informatykiem w zakresie administrowania siecią komputerową Urzędu ,
2) nadzór nad  prawidłowym działaniem sprzętu informatycznego ,

3) tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów,
4) administrowanie nośnikami z oprogramowaniem oraz kopiami zapasowymi,
5) wykonywanie czynności administratora bezpieczeństwa informacji dla zbiorów danych osobowych,
6) nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
7) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 7)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w terminie do dnia 16 czerwca 2008 r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 Starosta Rawski
(-) Józef Matysiak 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2008-05-29
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-05-29 10:25
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2008-05-29 10:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-29 10:26:21