Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji GG.I.6625.2.2017.ML

Postanawiam sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr GG.1.6625.2.2017.ML z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w części obrębu Kaleń, gm. Sadkowice, powiat rawski...

Obwieszczenie o terminie objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów

Zawiadamiam że termin objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów nastąpi w dniu 14 września 2022 roku...

Decyzja Starosty Rawskiego GG.I.6625.2.2017.ML z dnia 16. 05. 2022 r.

Starosta Rawski orzeka
I. Zatwierdzić projekt scalenia gruntów położonych w części obrębu Kaleń, w gminie Sadkowice - powiat rawski, woj. łódzkie, o ogólnej powierzchni 7,3614 ha uwidoczniony na „Mapie do celów prawnych z projektem scalenia gruntów" stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji zaewidencjonowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za Nr P.1013.2022.306...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w celu okazania uczestnikom scalenia opracowanego projektu scalenia gruntów wsi Kaleń, gm. Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021 r. /środa/ o godzinie 1100 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu (remiza OSP w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń, gm. Sadkowice...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w celu wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Kaleń, gm. Sadkowice

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908), zawiadamiam, że...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w celu zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Kaleń, gm. Sadkowice

Na podstawie art. 12, ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r o scalaniu i wymianie gruntów ( Dz.U. z 2018r., poz. 908 ze zm.) zawiadamiam, że ...

Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24.01.2020 r. informuję, że zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 grudnia 2019r syg. akt II SA/Łd 754/19 sprzeciwy uczestników scalenia od decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 lipca 2019r. znak: GiK-II.7213.1.2019.TS w przedmiocie scalenia gruntów części obrębu Kaleń zostały oddalone...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie podania do wiadomości decyzji Wojewody Łódzkiego

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie podania do wiadomości Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr GiK-II.7213.1.2019.TS z dnia 29 lipca 2019 r. dotyczącej wydanej przez Starostę Rawskiego decyzji o zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Kaleń, gm. Sadkowice.

Zawiadomienie o wniesiemniu odwołania od decyzji scaleniowej

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że od decyzji Starosty Rawskiego z dnia 26 lutego 2019r. nr GG.I.6625.2.2017.AM o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów części obrębu Kaleń, gmina Sadkowice, w dniu 11 marca 2019 r. wpłynęło odwołanie Pani Doroty Matysiak-Chmielewskiej...

Decyzja Starosty Rawskiego nr GG.I.6625.2.2017.AM z 26.02.2019 r

Na podstawie art. 3, art. 8, art. 17, art. 23, art. 27, ust. 1, 3 i 4, art. 28 ust. 1 i 2 i art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) orzekam
I. Zatwierdzić projekt scalenia gruntów części obrębu Kaleń, gmina Sadkowice...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w obrębie Kaleń gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 1100 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu (remiza OSP w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów w obrębie Kaleń.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Kaleń gm. Sadkowice, dot. okazania projektu scalenia

Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godzinie 900 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu (remiza OSP w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń, gm. Sadkowice.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia – wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Kaleń.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 908), zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 1200 we wsi Kaleń (w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Kaleń w celu wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia w celu zapoznania się z wynikami oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w obrębie Kaleń, gm. Sadkowice.

Na podstawie art. 12, ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 908) zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2018r (czwartek) o godz. 12:00 we wsi Kaleń ( w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu) odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Kaleń, gm. Sadkowice, na którym zostaną ogłoszone wyniki oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów, położonych w obrębie Kaleń gm. Sadkowice, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów

Na podstawie art.11 ust.1, art. 13 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.), zawiadamiam, że: w dniu 29 maja 2018 r. /wtorek/ o godz. 1200 we wsi Kaleń (w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu) odbędzie się zebranie uczestników scalenia ...

Zawiadomienie o zmianie terminu zebrania w sprawie wyboru Rady Uczestników Scalenia

Zawiadamiam, że zmienia się termin zebrania Uczestników scalenia gruntów obejmującego część obrębu Kaleń, wyznaczony na dzień 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) na dzień 09.05.2018 r. (środa) o godz. 1100 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu (remiza OSP w Kaleniu).

Zawiadomienie o zebraniu w sprawie wyboru Rady Uczestników Scalenia

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 1100 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu (remiza OSP w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń, gm. Sadkowice.

Postanowienie Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1 i 2 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów ... na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Kaleń gm. Sadkowice, powiat rawski, ... postanawiam wszcząć postępowanie scaleniowe gruntów...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń

Na podstawie art.3 ust.1 art.7 ust.3 i art.31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.700 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (test jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 1000 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu (remiza OSP w Kaleniu) odbędzie się zebranie Uczestników scalenia gruntów wsi Kaleń...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-13 11:00:56