Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa , Oddział Środowiska i Rolnictwa, ul.Kościuszki 5, II piętro budynku

Justyna Kotulska

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.301, pokój 301, II piętro

Barbara Kielan

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.301, pokój 301, II piętro

Karolina Wilczak

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.302, pokój 302, II piętro

Anna Sekrecka

Inspektor

tel. 46 814 38-71 wew.302, pokój 302, II piętro

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-10-30 15:31
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-15 09:03

Zadania Wydziału

 1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy:
  1. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zawierających dane o środowisku i jego ochronie i ich udostępnianie zainteresowanym,
  2. prowadzenie rejestru informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów , na których występują te ruchy,
  3. prowadzenie postępowania w prawie oddziaływania na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska,
  4. opiniowanie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych, opracowywanych przez wojewodę, w przypadku występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,
  5. ustalanie wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska,
  6. wydawanie pozwolenia na emisję z instalacji oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji w przypadkach gdy pozwolenie nie jest wymagane,
  7. wydawanie pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii oraz orzekanie w sprawach wygaśnięcia, cofnięcia oraz ograniczenia wydanych pozwoleń,
  8. wydawanie decyzji zobowiązującej korzystający ze środowiska podmiot prowadzący instalację , do sporządzenie i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  9. nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, w przypadku negatywnego oddziaływania na środowisko przez podmiot korzystający ze środowiska,
  10. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,
  11. opracowywanie projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany rok budżetowy oraz prowadzenie spraw związanychz PFOŚiGW,
  12. przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu, dotyczących ochrony środowiska,
  13. aktualizacja projektu powiatowego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
  14. wydawanie opinii oraz uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
    
 2. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki odpadami należy:
  1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami oraz przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
  2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
  3. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiana odpadów,
  4. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów oraz wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
  5. wydawanie pozwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,
  6. wydawanie decyzji wstrzymujących działalność w przypadkach określonych ustawą o odpadach.
    
 3. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy:
  1. ustalanie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych,
  2. ustanawianie strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody,
  3. nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów przyległych oraz przywrócenia stanu poprzedniego na tych obszarach w przypadkach wykonania robót utrudniających ochronę przed powodzią,
  4. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w przypadkach określonych w ustawie prawo wodne,
  5. zatwierdzanie statutu spółki wodnej,
  6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych,
  7. wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej w przypadkach określonych w ustawie prawo wodne,
  8. występowanie do organu prowadzącego kataster wodny o wykreślenie spółki wodnej z katastru,
  9. nakładanie obowiązku na zakład posiadający urządzenia wodne dostosowania tych urządzeń do przepisów ustawy prawo wodne, w określonych w tej ustawie przypadkach,
  10. wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia i ustalanie opłaty legalizacyjnej.
    
 4. W zakresie ochrony przyrody Wydział realizuje następujące zadania:
  1. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,
  2. prowadzenie rejestru zwierząt określonych w ustawie o ochronie przyrody, przetrzymywanych, hodowanych na terenie powiatu,
  3. wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości będących własnością gminy.
    
 5. W zakresie prawa geologicznego i górniczego do zakresu działania Wydziału należy:
  1. wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitychw przypadkach i na zasadach określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze i stwierdzanie jej wygaśnięcia,
  2. zatwierdzanie projektów prac geologicznych niewymagających uzyskania koncesji,
  3. nakazywanie wykonania dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym prace geologiczne,
  4. przyjmowanie dokumentacji geologicznych oraz gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac,
  5. wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę, przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
  6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
  7. ustanawianie użytkowania górniczego w stosunku do złóż kopalin będących własnością skarbu państwa,
  8. przeprowadzenie przetargów na nabycie prawa użytkowania górniczego,
  9. wyznaczanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego.
    
 6. Do zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy:
  1. sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa i w przypadkach nie wywiązywania się przez właścicieli z obowiązków wynikających z ustawy o lasach lub planów urządzania lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnienie tych obowiązków,
  2. zarządzania wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe, w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
  3. wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności skarbu państwa w określonychw ustawie o lasach przypadkach,
  4. wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności skarbu państwa,
  5. przyznawanie dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych, nie stanowiących własności skarbu państwa oraz cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa,
  6. wydawanie decyzji w sprawach uznania lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
  7. ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzania lasów,
  8. zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych do tych dokumentów, a także kontrola wykonywania przez właścicieli lasów zadań określonych w w/w planach,
  9. wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna, niezgodnie z planem urządzania lasu,w przypadkach określonych w ustawie o lasach,
  10. wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych, nieprzydatnych dla gospodarki leśnej, budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  11. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty ekwiwalentu w przypadkach określonych w ustawieo przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
  12. dokonywanie oceny udatności upraw leśnych.
    
 7. W zakresie prawa łowieckiego Wydział realizuje następujące zadania:
  1. wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
  2. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
  3. wydzierżawianie na wniosek Polskiego Związku Łowiectwa polnych obwodów łowieckich,
  4. wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach określonych w ustawie prawo łowieckie.
    
 8. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych Wydział realizuje zadania dotyczące:
  1. wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz określania warunków tego wyłączenia,
  2. nakazywania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia bądź założenia trwałych użytków zielonych, ze względu na ochronę gleb przed erozją,
  3. dokonywania rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
  4. nakładania obowiązku wykonania rekultywacji gruntów na osoby powodujące utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów oraz kontroli jej wykonania,
  5. kontroli wykonywania i przestrzegania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  6. prowadzenia sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  7. prowadzenie okresowych badań skażenia gleb oraz nakładanie obowiązków prowadzenia badań gleb w przypadkach określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
  8. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.
    
 9. W zakresie rybactwa śródlądowego do Wydziału należy:
  1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa wodnego,
  2. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód płynących oraz n ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych, w określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym przypadkach,
  3. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
  4. opiniowanie kandydatury Komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2007-12-05
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2007-12-05 13:46
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-12 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7939
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-16 10:31:27