Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Radca prawny

Wymiar etatu: 1/2

Na podstawie umowy o pracę

1.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie polskiego obywatelstwa;

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

d) posiadanie nieposzlakowanej opinii;

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;

f) posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego;

g) posiadanie wpisu na listę radców prawnych;

h) posiadanie znajomości obowiązujących przepisów, a w szczególności ustaw:

·        prawa geodezyjnego,

·        ustawy o gospodarce nieruchomościami,

·        prawo budowlane,

·        prawo o ochronie środowiska;

i) posiadanie znajomości i umiejętności obsługi komputera, w tym korzystanie z Internetu, posiadanie umiejętności posługiwania się programem prawniczym LEX;

j) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub rządowej przez okres min. 10 lat.

2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c) odpowiedzialność, systematyczność, wnikliwość i  terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, ze szczególnym wskazanie na sprawy Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;

b) opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji, postanowień i uchwał  pod względem formalno-prawnym;

c) prowadzenie zastępstwa sądowego.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c)  kserokopia dokumentu poświadczającego wyższe wykształcenie ;

d)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e)  kserokopię wpisu na listę radców prawnych;

f) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego;

g) oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie lub kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego;

h) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;

i)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

j) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej;

k) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego w Starostwie Powiatowym  w terminie do dnia 16 czerwca 2008r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

Starosta Rawski

(-) Józef Matysiak

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2008-05-29
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2008-05-29 10:00
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2008-05-29 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7139
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-29 10:34:25