Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

 

                                     OGŁOSZENIE
 
                                   Starosta Rawski
                               ogłasza nabór na wolne stanowisko 
              pracy w   Starostwie Powiatowym
  w Rawie Mazowieckiej
                                           podinspektor
                             w Wydziale Finansów i Budżetu
                                     Wymiar etatu 1/1
                          Na podstawie umowy o pracę
 
1. Wymagania niezbędne:
a)  posiadanie obywatelstwa polskiego
b) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
c) znajomość ustaw i rozporządzeń:
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
- ustawa o Finansach Publicznych
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591  z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1020),
d) posiadanie doświadczenia w pracy w administracji samorządowej,
e) nieposzlakowana opinia,
f) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) księgowanie operacji gospodarczych w programie FK
b) sporządzanie przelewów bankowych,
c) sporządzanie sprawozdań budżetowych.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) dokument potwierdzający wymagany staż pracy,.
f) zaświadczenie o niekaralności lub napisanie na podstawie pouczenia o odpowiedzialności karnej oświadczenie o niekaralności,
g) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansów i Budżetu w terminie do dnia 30 grudnia 2009r. (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. Zm.) oraz ustawą z dnia 22marca 1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.
 
 Starosta Rawski
  (-) Józef Matysiak
 
                                                                                                     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-12-21
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-20 14:17
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-21 08:50

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-10-28 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-12-21 08:50:15