Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie Architektury i Budownictwa należy prowadzenie następujących spraw :

 

 

1.Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska ,

2.Sprawowanie nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewniani warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych ,

3.Sprawowanie nadzoru i kontroli :

a) zgodności rozwiązań architektoniczno budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi , obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

  b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

c) wprowadzanie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie

4.Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

5.Kontrolowanie posiadanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa ,

6.Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych ,

7.Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskieg oraz zapewniania nadzoru autorskiego ,

8.Wydawanie pozwoleń na budowę ,

9.Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę ,

10.Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

11.Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia ,

12.Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę ,

13.Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym , zatwierdzenie projektu budowlanego ,

14.Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę ,

15.Udzielenie pozwolenia na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego ,

16.Wydawanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ,

17.Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych , w zakresie :  

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg , ulic , placów i innych miejsc publicznych ,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg , linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu , wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego ,

18.Określenie w decyzjach o pozwoleniu na budowę składowisk odpadów ,wymagań zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi , ochrony środowiska , ochronę uzasadnionych interesów oraz trzecich oraz sposobu i terminu rekultywacji terenu ,

19.Prowadzenie analiz i studiów w zakresie zagospodarowania przestrzennego , odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju ,

20.Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa ,

21.Potwierdzenie spełniania wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego do celów ustanowienia odrębnej własności lokali ,

22.Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego ,

23.Poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług .

24.Przeprowadzenie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych .

25.Prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , przed wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub  rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzji o zmianie sposobu   użytkowania obiektu budowlanego lub jego części . 

Metryka

  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2005-03-01 13:27
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2012-10-15 15:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6996
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-10-15 15:10:58