Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o trybie składania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 2020

Informujemy, że Powiat Rawski w 2020 roku będzie  uczestniczył w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program wyrównywania różnic między regionami III”...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego z art. 10 Kpa w sprawie znak GG.I.6853.7.2019.MS - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - dz. 176 Słupce

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym ... w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, w obrębie ewidencyjnym Słupce gmina Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 176... zawiadamiam ...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego z art. 10 Kpa w sprawie znak GG.I.6853.6.2019.MS - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - dz. 397 Słupce

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym ... w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, w obrębie ewidencyjnym Słupce gmina Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 397... zawiadamiam ...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego z art. 10 Kpa w sprawie znak GG.I.6853.5.2019.MS - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - dz.17/1 Szwejki Małe

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym... w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, w obrębie ewidencyjnym Szwejki Małe gmina Biała Rawska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 17/1, ... zawiadamiam...

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi udzielenia kredytu konsolidacyjnego

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi udzielenia kredytu konsolidacyjnego na spłatę zaciągniętych pożyczek/kredytów...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 166, obręb Rzeczków, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości oraz trwałej stabilizacji punktów granicznych w dniu 07.01.2020 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 13/2,24/2, 148, 167...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiaru sytuacyjnego linii brzegu rzeki stabilizacji punktów granicznych - działki nr 988 oraz 990, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Pukinin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka:ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 988, 990...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, pomiaru sytuacyjnego linii brzegu rzeki oraz punktów granicznych - działki nr 29/1 oraz 2/2, obręb Jelitów, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Jelitów w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych* określających przebieg granicy pomiędzy działką ewidencyjną oznaczonej numerem: 2/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 36/2, obręb Julianów Lesiewski, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Julianów Lesiewski w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 36/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 267, obręb Głuchówek, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam że w dniu 09-01- 2020 r., o godz. 1000 na terenie w/w działki zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 267 objętej księgą wieczystą nr: LD1R/00011008/4 z działką nr 298 będącą Pana/Pani własnością...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6852.8.2019.MS - działka nr 25, obręb Rogówiec, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadomienie Starosty Rawskiego - wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o wszczęciu postępowania administracyjnego i kompletności materiału dowodowego w sprawie znak GG.I.6852.8.2019.MS tj. w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Rogówiec, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 25, w celu wykonania czynności związanych z usunięciem z gruntu odcinka nadziemnej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz stanowiska słupowego średniego napięcia...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 362/2, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2019 roku o godz. 900 na działce nr 362/2 w miejscowości Rosławowice, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 156/1, 167/1, obręb Ossowice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem granic nieruchomości, w dniu 18.12.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 183/2,, 155/1, 183/4...

Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie - działka nr 62, obręb Chrząszczew, gmina Biała Rawska

Informujemy, iż rozpoznanie wyżej wymienionego wniosku nastąpi z przekroczeniem terminu o którym mowa w art. 35 § 3 wyżej cytowanej ustawy...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 543, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.09.2019 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 09.09.2019 r.), Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Gminy Sadkowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do cieku bez nazwy (dz. nr ewid. 543, obręb Lubania, gm. Sadkowice, pow. rawski), w ilości: ...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 191/2, obręb 0036 Porady Górne, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek PKP Energetyka S.A., z siedzibą ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni ujęcia wód podziemnych dla potrzeb podstacji Trakcyjnej Żurawia zlokalizowanej na działce nr 191/2 obręb 0036 Porady Górne, gmina Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie...

OGŁOSZENIE NR 833.6.2019 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 7 listopada 2019 r.w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b i 44c ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) ... ogłaszam nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 154/1, obręb Koprzywna, gmina Biała Rawska

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2019 r., znak WA.ZUZ.5.421.1.311.2018.PK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia (studni nr 1) zlokalizowanego na działce nr 154/1 w obrębie Koprzywna, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 64/2, obręb Ossa, gmina Biała Rawska

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2019 r., znak WA.ZUZ.5.421.1.309.2018.PK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia (studni nr 1) zlokalizowanego na działce nr 64/2 w obrębie Ossa, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 265/4, obręb Pągów, gmina Biała Rawska

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2019 r., znak WA.ZUZ.5.421.1.308.2018.PK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia (studni nr 2) zlokalizowanego na działce nr 265/4 w obrębie Pągów, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 189, obręb Porady Górne, gmina Biała Rawska

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 10 lipca 2019 r., znak WA.ZUZ.5.421.1.307.2018.PK w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia (studni nr 2) zlokalizowanego na działce nr 189 w obrębie Porady Górne, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz stabilizacji punktów granicznych - działka nr 4/2, obręb Podskarbice Szlacheckie, gmina Regnów

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Podskarbice Szlacheckie w jednostce ewidencyjnej gmina Regnów: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 4/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi, stabilizacji punktów granicznych - działka 317, obręb Wólka Lesiewska, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka Lesiewska w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 317...

Obwieszczenie Starosty Rawskiego - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3+263,35 oraz od km 3+420,95 do km 4+802,65”

Zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego reprezentowanego przez Pana Józefa Matysiaka i Pana Jarosława Kobierskiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów na odcinkach od km 0+490,00 do km 3+263,35 oraz od km 3+420,95 do km 4+802,65” ...

Zawiadomiemnie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka 524/1, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 27.11.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 443, 462/1, 523/1, 523/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 200, obręb Białogórne, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 0900 na działce nr 200 w miejscowości Białogóme, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 13, obręb Parolice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 1100 na działce nr 13 w miejscowości Parolice, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - działka nr 165, obręb Stolniki, gmina Cielądz

Zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pana Mariusza Błąkały, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego studni wierconej nr 1 z utworów miocenśkich na terenie działki nr. ew. 165 w m. Stolniki, gm. Cielądz, pow. rawski, woj. łódzkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 22/1, 22/2, obręb Cielądz, gmina Cielądz

Uprzejmie zawiadamiam że w dniu 18-11- 2019 r., o godz. 1000 na terenie w/w działki zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 22/1 objętej księgą wieczystą nr: LD1R/00034611/1 z działką nr 22/2...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - działka nr 878, obręb Cielądz, działka nr 126, obręb Gułki, gmina Cielądz

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek NEXERA Sp. z o.o., ... zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia pod korytem rzeki Rylka w km 12+853 przyłącza telekomunikacyjnego w postaci kabla światłowodowego w mikrokanalizacji rura typu HDPE 4x14/10 średnicy 36 mm ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - działka nr 62, obręb Chrząszczew, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasta Biała Rawska, ... zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego stawu, budowę nowych urządzeń wodnych: przepustu oraz komory spustowej, zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 62, w miejscowości Chrząszczew, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie, w celu zwiększenia retencyjności stawu ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działka nr 350, obręb Kazimierzów, gmina Regnów

Zawiadamiam że w dniu 15.11.2019 r. o godzinie 1200 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi 348, 349, 354/1, 418/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 260, obręb Wilkowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 14.11.2019 r. o godz. 1000 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 215, 259, 261, 274...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu przyjęcia granic nieruchomości podlegających podziałowi - działka nr 107, obręb Chrząszczew, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, iż w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godzinie 1200 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic w/w działek z działkami sąsiednimi oraz granic pomiędzy dzielonymi działkami...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 105, obręb Julianów, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.11.2019 r. w miejscowości Julianów Raducki gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki nr 124/1 z działką nr 105. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 900...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 60, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 900 na działce nr 50 w miejscowości Marchaty, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki. W związku z powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 583/1, obręb Komorów, gmina Cielądz

Podaje się do publicznej wiadomości, ... że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki kanał Ossowice-Regnów w km 4+671 jej biegu na dz. nr ew. 583/1 obręb Komorów, gmina Cielądz przyłączem wodociągowym P.E Ø 40 mm w stalowej rurze osłonowej Ø 100 mm, o charakterystyce przejścia...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działki nr ew. 226, 168/4 i 168/3, obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Podaje się do publicznej wiadomości,... że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego —rowu przydrożnego dz._nr ew. 226, przy drodze wojewódzkiej Nr 707, km= 18+860 poprzez wykonanie zjazdu publicznego wraz z przepustem na działki o nr ew. 168/4 i 168/3 obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 50, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2019 roku o godz. 900 na działce nr 50 w miejscowości Marchaty, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 126, obręb Nowe Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11.09.2019 r. Pana Arkadiusza Marciniaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2009 r. znak: OS.IM.6223-9/09, udzielającej Panu Leszkowi Marciniakowi, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 126 obręb Nowe Sadkowice gm. Sadkowice z Pana Leszka Marciniaka na Pana Arkadiusza Marciniaka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer 6, 149, obręb Marianów, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.10.2019r. w miejscowości Chrząszczewek gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granicy działki nr 120, z działką nr 6, 149. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem i przyjęciem granic nastąpi w terenie o godz. 900...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka 97, obręb Studzianek, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2019 roku o godz. 0900 na działce nr 97 w miejscowości Studzianek, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działki nr 209/2,209/3 , obręb Boguszyce Małe, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 209/3 położonych w obrębie Boguszyce Małe ..., zawiadamiam, że w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 1000 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi 187/2,204,205,262/1,269/1...

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia działki nr 25, obręb Rogówiec gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie 31 Rogówiec, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 25, na rzecz PGE Dystrybucja SA .

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 28, obręb Janolin, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Janolin w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej 28...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 131/1, obręb Dziurdzioły, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się Pana/Panią WŁAŚCICIEL DZIAŁKI 131/1 że w dniu 29.10.2019 r., o godz. 11.00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki 131/1 położonej w obrębie Dziurdzioły, gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 430-2012 dotyczącej budowy elektrowni wiatrowej w miejscowosci Regnów na działkach nr 53, 511, 79-1

Starosta Rawski zawiadamia, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek Siłowni Wiatrowych Development Sp. z o.o., postepowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego nr 430/2012 z dnia 17.10.2012 r. i 572/2015 z dnia 19.02.2016r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 429-2012 dotyczącej budowy elektrowni wiatrowych w miejscowosci Regnów na działkach nr 25, 26, 28, 29, 30 i 79-11

Starosta Rawski zawiadamia, iż w dniu 9 sierpnia 2019 roku zostało wszczęte, na wniosek Siłowni Wiatrowych Development Sp. z o.o., postepowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Rawskiego nr 429/2012 z dnia 17.10.2012 r. i 571/2015 z dnia 19.02.2016r. o pozwoleniu na budowę dwóch elektrowni wiatrowych...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 34/6, 33/7, 32/6, 31/8, 31/5 obręb Jakubów, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.10.2019 r. rozpoczną się czynności związane z ustaleniem/wznowieniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej. Po czynnościach ustalenia/wznowienia granic nieruchomości nastąpią czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 298, obręb Jajkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 03.10.2019. (czwartek) w miejscowości Jajkowice gm. Sadkowice odbędzie
się ustalenie granicy działki nr 297 z działką nr 298.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 900....

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 9-93/1, 9-94/1,9-94/2, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.10.2019 r. rozpoczną się czynności związane z ustaleniem/wznowieniem przebiegu granic działek ewidencyjnych według tabeli poniżej. Po czynnościach ustalenia/wznowienia granic nieruchomości nastąpią czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 133, obręb Lewin, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Lewin w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej 133...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 247/2, obręb Sierzchowy, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Sierzchowy Kolonia w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz: przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 247/2...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON

Zarząd Powiatu Rawskiego informuje, że w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ... wpłynęła 1 oferta ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 92, obręb 31 Ossa, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 19.09.2019 r. w miejscowości Ossa gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granicy działki nr 70/1 z działka nr 92.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 900...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 93/1, 93/2, 93/3, obręb Jelitów, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami, 93/1, 93/2, 93/3 ... zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 17.09.2019r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 86, 92, 198/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 874-1, obręb Pukinin, gmina Rawa Mazowiecka

Działając na zlecenie właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem, 874/1 ... zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 19.09.2019 r. o godz. 1200 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 872/1, 873, 875/3, 1095...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 511, obręb nr 11 Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 19.09.2019. (czwartek) w miejscowości Lubania gm. Sadkowice odbędzie się ustalenie granicy działki nr 509 z działką nr 511. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 900...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 37, obręb nr 51 Wólka Babska, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 19.09.2019. (piątek) w miejscowości Wólka Babska gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granicy działki nr 37 z działką nr 45. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 900...

Decyzja Starosty Rawskiego z dnia 19.08.2019, znak GG.I.6852.6.2019.MS - działka nr 197, obręb Zakład Doświadczalny Rosssocha, gmina Rawa Mazowiecka

Decyzja Starosty Rawskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 19.08.2019 r. znak GG.I.6852.6.2019.MS w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Zakład Doświadczalny Rosssocha, gmina Rawa Mazowiecka, składającej się z działki numer 197, na rzecz PGE Dystrybucja SA, w celu usunięcia sieci elektroenergetyczniej średniego napięcia.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 1134, obręb Księża Wola, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Księża Wola w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 1134...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 267, obręb Trębaczew, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Trębaczew w jednostce ewidencyjnej gmina
Sadkowice: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej nr 267...

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.6-7.2019.MS - działki nr 176 i 397 Słupce gmina Biała Rawska

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.6-7.2019.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 176 i 397 Słupce gmina Biała Rawska , na rzez NEXERA sp. z o.o. w celu budowy światłowodu.

Zawiadomienie Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.5.2019.MS - działka nr 17/1 Szwejki Małe gmina Biała Rawska

Zawiadomienie Starosty Rawskiego  znak GG.I.6853.5.2019.MS o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym -działka nr 17/1 Szwejki Małe gmina Biała Rawska , na rzez NEXERA sp. z o.o. w celu budowy światłowodu.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 400, obręb Nowy Kłopoczyn, gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Kłopoczyn w jednostce ewidencyjnej gmina Sadkowice: ustalenia przebiegu granicy działki oznaczonej nr 400...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 89, 90, obręb Bogusławki Duże, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Bogusławki Duże w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działek oznaczonych nr 89,90...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka numer 71/5, obręb 31 Ossa, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 03.09.2019 r. w miejscowości Ossa gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie granicy działki nr 70/1 z działką 71/5.  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w terenie o godz. 900 .

Decyzja Starosty Rawskiego znak GG.I.6853.3.2019.MS - obręb ewidencyjny Lutobory gm. Sadkowice, działka nr 177/1

Na podstawie art. 124 ust. 1, 2, 3, 4, 6 i 7, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 112, art. 113 ust.4 - 7, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ... Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek Rafała Adamczyka Pełnomocnika PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działka nr 75, obręb Błażejewice, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 75 położonej w obrębie Błażejewice gminie Biała Rawska - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam, że w dniu 27.08.2019 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi Komorów: 78,12,74,76,77,79 ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działki nr 245, 246, obręb Kaleń, gmina Sadkowice

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonych geodezyjnie numerami 245,246 położonych w obrębie Kaleń gminie Sadkowice - w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości, zawiadamiam że w dniu 20.08.2019 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi Komorów: 244,247/1,247/2,270,488 ...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Separator Service Sp. z o.o., ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Separator Service Sp. z o.o., ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno, o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego ...

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd  Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Rawskiego działając na podstawie art. 36 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r., poz.1172 )  w związku z  art. 5, art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ... ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze  środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 5.000 zł...

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 1 lipca 2019 r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.317.2018.PK, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Biała Rawska na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 punktu czerpalnego zlokalizowanego w miejscowości Stara Wieś, gm. Biała Rawska, na terenie działki o nr ew. 538/4 obręb nr 0043 Stara Wieś...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 283, 284, 285 obręb Grabice gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy "Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz. Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 20.08.2019 r. w miejscowości Grabice na działce 283, 284, 285 o godzinie 10:00....

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 75, 79 obręb Grabice gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy "Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Grabice w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz. Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 23.08.2019 r. w miejscowości Grabice na działce 75, 76 o godzinie 10:00....

ZA W I A D O M I E N I E znak GG.I.6852.6.2019.MS Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia PGE Dystrybucji SA części nieruchomości położonej w gminie Rawa Mazowiecka obręb Zakład Doświadczalny Rosssocha działka nr 197 i o sposobie zawiadamiania o czynnościach organu poprzez publiczne obwieszczenie.

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm. dalej Kpa), w związku z art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 115 ust. 3, art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2018 roku poz. 2204 ze zm.) Starosta Rawski zawiadamia, że:

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 114, obręb Mroczkowice gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy "Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Mroczkowice w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz. Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 08.08.2019 r. w Mroczkowicach na działce 114, o godzinie 10:00....

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 349, 350, obręb Studzianki gmina Sadkowice

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy "Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym  Studzianki gmina Sadkowice. Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 14.08.2019 r. w Studziankach na działkach 349, 350, o godzinie 10:00....

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - nr 317/1, 423/1, 454/1, 455/1, obręb Komorów gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy "Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska", na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów w jednostce ewidencyjnej gmina Cielądz. Rozpoczęcie wyżej wymienionych czynności nastąpi w dniu 31.07.2019 r. w Komorowie na działkach 317/1, 423/1, 454/1, 455/1, o godzinie 10:00....

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 387, obręb Marchaty, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 387 położonej w obrębie Marchaty, gminie Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 01.08.2019r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi: 401, 352, 353, 336, 355...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr- 410/11, obręb Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam że w dniu 23.07.2019 r. o godz. 1100 na gruncie nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 410/11...

Zawiadomienie czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działki nr 62, 64, 152, 153, obręb Lesiew, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam że w dniu 02-08-2019 o godz. 1200 w związku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w obrębie Lesiew gm. Biała Rawska oznaczonej nr działek 62, 64,152,153, zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Skarbkowa gm. Sadkowice

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) orzekam o ustaleniu iż działki oznaczone...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 684/1, Rosławowice, gmina Biała Rawska

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm. dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej reprezentowanego przez Burmistrza Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych ze studni Nr 1...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 115, Gołyń, gmina Biała Rawska

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm. dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej reprezentowanego przez Burmistrza Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych ze studni Nr 1...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 63, Chodnów, gmina Biała Rawska

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm. dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej reprezentowanego przez Burmistrza Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych ze studni Nr 2...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 135/2, Bronisławów, gmina Biała Rawska

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm. dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej reprezentowanego przez Burmistrza Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych ze studni Nr 1...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 95/4, Słupce, gmina Biała Rawska

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.; Dz.U. z 2018 poz. 2096 z póź. zm. dalej jako k.p.a.) zawiadamia się, że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej reprezentowanego przez Burmistrza Miasta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych ze studni Nr 1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 766, obręb 0003 Boguszyce, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 31.07.2019 r. w miejscowości Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granicy działki nr 768 z działką nr.766.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem  i przyjęciem granic nastąpi w terenie o godz. 1000... 

 

Zawiadomienie, znak GG.I.6853.3.2019.MS, Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 177/1 w Lutoborach gmina Sadkowice

Zawiadomienie, znak GG.I.6853.3.2019.MS, Starosty Rawskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki nr 177/1 w Lutoborach gmina Sadkowice .

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2019 r. - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20,96-200 Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20,96-200 Rawa Mazowiecka, w sprawie: ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - działka nr 79, obręb 0012 Dańków, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 0900 na działce nr 78 w miejscowości Danków, nastąpi ustalenie przebiegu granic wyżej wymienionej nieruchomości...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych - działka nr 103/2, obręb 0053 Zakrzew, gmina Biała Rawska

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 punktu czerpalnego zlokalizowanego w miejscowości Zakrzew, gm. Biała Rawska na terenie działki o nr ewid. 103/2 obręb 0053 Zakrzew.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 725 - działki nr 103/1 i 2/1, obręb Józefów, gmina Biała Rawska, powiat rawski

 Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.04.2019 r. uzupełniony przy piśmie z dnia 22.05.2019 r. Pana Sebastiana Węclewskiego Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS  ...gę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 725 w km 22+159 - 22+230 i km 22+245 - 22+314 istniejącymi wylotami na dz. nr ewid. 103/1 i 2/1, obręb Józefów, gmina Biała Rawska, powiat rawski...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - województwo łódzkie, powiat rawski, gmina Biała Rawska, w obrębie Słupce działki nr 176 i 397 oraz w obrębie Szwejki Małe działka nr 17/1

Starosta Rawski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust 3 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Biała Rawska, w obrębie SŁUPCE działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 176 i 397 oraz w obrębie SZWEJKI MAŁE działka oznaczona numerem 17/1...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych - ul. Wałowska 2, ul. Wałowska 3, Rawa Mazowiecka

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 20 maja 2019 r., znak: WA.ZUZ.5.421.1.255.2018.PK, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do istniejącego rowu w hm 0+70, uchodzącego do rzeki Rawki w km 81+740 jej biegu, z terenu ulicy Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej, z terenu przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o. o. Oddział w Rawie Mazowieckiej przy ul. Wałowskiej 3, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz z terenu firmy FMR LISICKI Janusz Lisicki w Rawie Mazowieckiej, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 169/2, obręb Marianów, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Biała Rawska ... na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 169/2 w obrębie Marianów, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 154/1, obręb Koprzywna, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Biała Rawska ... na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 154/1 w obrębie Koprzywna, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 446/1, 446/2, obręb Rosławowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rosławowice w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej numerem 446/1, 446/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 1029, obręb Księża Wola, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Księża Wola w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej numerem 1029...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podziału - działki nr 411 i 412, obręb nr 0019 Regnów, gmina Regnów

W związku z podziałem nieruchomości oznaczonej numerami działek 411, 412 położonymi w obrębie nr 0019 Regnów, 101305_2 Gmina Regnów zawiadamiam, iż w dniu 18 czerwca 2019 r., (wtorek) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek nr 411, 412 z działkami nr 306, 408, 409, 410, 425, 415, 413 i przyjęciem przebiegu granic działek nr 411 i 412 do podziału...

Zawiadomienie o wydaniu decyzji administaracyjnej - działka nr 145, obręb Zakład Doświadczalny Rossocha, gmina Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.05.2019 roku została wydana przez Starostę Rawskiego ... decyzja administracyjna z art. 112 ust. 2 i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ... zobowiązująca współużytkowników wieczystych do udostępnienia części nieruchomości, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Zakład Doświadczalny Rossocha, składającej się z działki numer 145...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 180, obręb Rosławowice , gmina Baiała Rawska

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Rosławowice w jednostce ewidencyjnej gmina Biała Rawska: ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej numerem 201...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 44/1, obręb Helenów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Helenów w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 44/1...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 189, obręb Porady Górne, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Biała Rawska ... na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 189 w obrębie Porady Górne, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 265/4, obręb Pągów, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Biała Rawska ... na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 265/4 w obrębie Pągów, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 64/2, obręb Ossa, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Biała Rawska ... na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr ew. 64/2 w obrębie Ossa, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie...

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego działka nr 573/22, obręb 0016 Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu zawiadamia, że w dniu .05.2019 r. decyzją znak: WA.ZUZ.5.421.1.30.2019.PK udzielił Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Usługowo-Handlowemu „SobPol" s.j. Sobolewscy, ... pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wody - studni głębinowej położonego na działce nr ew. 573/22 obręb 0016 Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 218, obręb Franopol, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta i Gminy Biała Rawska ... na wykonanie w ciągu drogi gminnej w km 0+146 - 0+218,61 rurociągu o długości 72,61 m i średnicy 400 mm na działce nr 218 w obrębie Franopol, gmina Biała Rawska, powiat rawski, woj. łódzkie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych roztopowych istniejącymi wylotami z drogi wojewódzkiej 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa, na terenie powiatu rawskiego do wód i urządzeń wodnych

Zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al.Piłsudskiego 12, 00-051 Łódź ... zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych roztopowych istniejącymi wylotami z drogi wojewódzkiej 725 na odcinku Rawa Mazowiecka - granica województwa, na terenie powiatu rawskiego do wód i urządzeń wodnych.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka 126, obręb Sierzchowy, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności ... ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną numerem 124, 125 a działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 411, obręb Babsk, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 13.06.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 412,411,410,440,438 i 397/2...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka nr 136, obręb Huta Wałowska, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 11.06.2019 r. o godz. 1200 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 135, 137,265 i 267...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 538/4, obręb 0043 Stara Wieś, gmina Biała Rawska

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zakończeniu postępowania dowodowego na wniosek Gminy Biała Rawska w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 punktu czerpalnego zlokalizowanego w miejscowości Stara Wieś, gm. Biała Rawska na terenie działki o nr ew. 538/4 obręb nr 0043 Stara Wieś...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z rejonu ulic Skierniewicka - Wałowska w Rawie Mazowieckiej

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.12.2018 r. (wpływ do Zarządu Zlewni w Łowiczu 13.12.2018 r.) Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Maz. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, obejmującego wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z rejonu ulic Skierniewicka - Wałowska w Rawie Mazowieckiej do rzeki Rawki ...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych - działka 76, obręb Świnice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska ”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności ... ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną numerem 76 a działkami sąsiednimi...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka 124, 125, obręb Sierzchowy, gmina Cielądz

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności ... ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną numerem 124, 125 a działkami sąsiednimi...

Ogłoszenie Starosty Rawskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości dz. 197 obr. Zakład Doświadczalny Rossocha gm. Rawa Maz.

Starosta Rawski ... zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie 52 Zakład Doświadczalny Rossocha, składającej się z oznaczonej numerem ewidencyjnym 197 działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 269, obręb 0020 Pilawy, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 900 na działce nr 42 w Rzymcu, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu granic wyżej wymienionej działki. W związkuz powyższym, jako stronę, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach...

Zawiadommienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 456, 457, 459/2, 460, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 21.05.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi Gogolin nr 74/2, 74/4, 75, 74/3 oraz z działkami sąsiednimi Sadkowice nr 418, 459/1,455...

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego - działka 177/1, obręb Lutobory, gmina Sadkowice

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Sadkowice, obrębie LUTOBORY, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 177/1...

Decyzja Starosty Rawskiego o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej poł. we wsi Lutobory gm. Sadkowice

Na podstawie art. 8d w związku z art. 6a oraz art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... po rozpoznaniu wniosku: Sławomira Zgieba, Waldemara Kieszka, Krzysztofa Słowika, Pawła Gacy, Mirosława Kmiecika, Roberta Kacprzaka, Krzysztofa Tokarskiego, Tomasza Marciniaka, Jana Stępniaka oraz Anny Głuszcz, Mariusza Głuszcz i Olgi Głuszcz, Marka Wodnickiego, Jana Woźniaka ... ustalam ...

Decyzja Starosty Rawskiego o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej poł. we wsi Lewin gm. Sadkowice

Na podstawie art. 8d w związku z art. 6a oraz art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... po rozpoznaniu wniosku: Mirosława Stępniaka, Alicji Karkowskiej, Krzysztofa Karkowskiego, Marka Góralczyka, Marleny Banasiewicz, Beaty Stępińskiej, Andrzeja Stępińskiego, Marka Czapnika, Lidii Firek, Wojciecha Stępniaka oraz Agnieszki i Jacka Kaczmarskich, o ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Lewin gm. Sadkowice, ... ustalam ...
 

Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego - Zorganizowanie obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja...

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości, iż został złożony przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 331, 332, 333, 330, 427, 426, obręb Ścieki, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Ścieki w jednostce ewidencyjnej gmina Rawa Mazowiecka: ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką oznaczoną numerem 331, 332, a działkami oznaczonymi numerami 333, 330, 427, 426, 331, 332 ...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi - działka nr 784, obręb 0007, miasto Rawa Mazowiecka

Zawiadamia się, że przedstawiciel firmy „Pracownia Geodezyjna Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska”, na zlecenie właściciela nieruchomości dokona następujących czynności dotyczących nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 0007 w jednostce ewidencyjnej miasto Rawa Mazowiecka: przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi oznaczonej numerem 784 ...

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - LOGIS S.A.

Podaje się do publicznej wiadomości,... , że zostało wszczęte na wniosek LOGIS S.A., ul. Mszczonowska 36, 96-200 Rawa Mazowiecka, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu spółki LOGIS S.A. i pozostałych zakładów przy ul. Mszczonowskiej 36 w Rawie Mazowieckiej do rzeki Rawki istniejącym wylotem ø 1000 mm zlokalizowanym w km. 81+155 jej biegu ...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości - działka nr 2, obręb 0032 Niemgłowy A, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 06 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 1000 w terenie nastąpi ustalenie przebiegu granic działki nr 2 z działkami sąsiednimi nr 1, 3, 17/1, 18, 19, 20, 21 i 250 położonymi w obrębie 0032 Niemgłowy A gmina Cielądz oraz działką nr 360 położoną w obrębie 0010 Łaszczyn gmina Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dzziałka nr 80, obrręb Rzymiec, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 09.05.2019 r. o godz. 900 w miejscowości Rzymiec na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działka nr 80 objęta KW nr KW 31489 z działką nr 122 objętą KW-nr UM.9260/33/82.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki nr 115, 138, 139, 140, 192/1, 193, 195,197, 198 i 218 obręb Franopol oraz 1, 2, 3, 4 i 106 obręb Marianów, gmina Biała Rawska

Działając na zlecenie właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 144, położonej w obrębie Franopol, gminie Biała Rawska, uprzejmie zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 29.04.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z sąsiednimi działkami nr 115, 138, 139, 140, 192/1, 193, 195,197, 198 i 218 oraz 1, 2, 3, 4 i 106 położonymi w obrębie Marianów...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działki nr 12, 13, 19, obręb Błażejewice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019r. o godz. 1200 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 14 z działkami sąsiednimi o numerach: 12,13 i 19...
 

Zawiadomiemie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 573/22, obręb 0016 Konopnica, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo - Handlowego "SOBPOL" S. J. Sobolewscy Konopnica 102 96-200 Rawa Mazowiecka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych ze studni nr 1 położonej na działce nr ew. 573/22 obręb 0016 Konopnica, gm. Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Rawki w km 81+740 jej biegu

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na Skierniewice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Rawki w km 81+740 jej biegu poprzez rów z terenu ulicy Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej, z terenu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Spółki z o. o. Oddziału w Rawie Mazowieckiej przy ul. Wałowskiej 3, 96-200 Rawa Mazowiecka oraz z terenu firmy FMR LISICKI Janusz Lisicki w Rawie Mazowieckiej, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka...

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na dz. nr 716/1,717/1, 718/1,719/1, 193/1, 194/1, 201/1, 202/1, obr. Ossowice, gm. Cielądz

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego o powierzchni F=5950 m2, na terenie działek gruntowych nr ew. 716/1, 717/1, 718/1,719/1, 193/1, 194/1, 201/1, 202/1 oraz na pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu o długości 95 m na działkach o nr 716/1, 717/1, 718/1, 719/1, 193/1, 194/1, 201/1, 202/1 w obrębie ewidencyjnym Ossowice, gmina Cielądz, powiat rawski...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka 27/2, obręb 0026 Marchaty, gmina Biała Rawska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.04.2019 r. w miejscowości Marchaty gm. Biała Rawska
odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie do podziału granic działek nr: 16/2, 16/1 z działką nr 27/2...

Zawiadomienie w sprawie znak GG.I.6852.14.2018.MS z art. 10 KPA o możliwości zapoznania się z zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym ... w sprawie zobowiązania użytkowników wieczystych, w drodze decyzji, do udostępnienia części nieruchomości, położonej w województwie łódzkim, powiecie rawskim, gminie Rawa Mazowiecka, obrębie Zakład Doświadczalny Rossocha, składającej się z działki numer 145, ... zawiadamiam że został zebrany materiał dowodowy dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej...

Zawiadomiemie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 643/1, obręb Lubania, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31.01.2019 r., Pana Jana Strulaka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na: ...

Zawiadomiemie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działki nr 231/1, 231/3, 232/1 i 45, obręb Skarbkowa, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19.09.2018 r.  ... Gminy Sadkowice, ... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków (wód popłucznych), ze Stacji Uzdatniania Wody Skarbkowa ...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działki 564, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 11.04.2019 r. o godz. 900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 597 objęte KW nr LD1R/00031215/4 z działkami nr 564 objęte KW nr BRAK...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic do podziału nieruchomości - działki 132, 307/1, 88/1, obręb Komorów, gmina Cielądz

Zawiadamiam że w dniu 11.04.2019 r. o godzinie 1100 na terenie nieruchomości, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi z działkami sąsiednimi Komorów: 132,307/1, 88/1...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek - działki 94, 98, 100, 115, obręb Grabice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w związku z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości, w dniu 09.04.2019 r. o godz. 1100 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granicy w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi nr 115, 98, 94, 100...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działki 598, 594/1, 594/2, obręb Olszowa Wola, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 11.04.2019r. o godz. 900 w miejscowości Olszowa Wola na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 597 objęte KW nr LD1R/00031215/4 z działkami nr 598 objęte KW nr LD1R/00018570/3...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych - działki 63, 121, obręb Rokitnica-Kąty, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 11.04.2019 r. o godz. 1100, 1200 w miejscowości Rokitnica - Kąty na przedmiotowych działkach, nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych jako działki nr 63,121 objęte KW nr LD1R/00024763/8 z działkami nr 62,120 objęte KW 26050...

Decyzja Starosty Rawskiego o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Jajkowice gm. Sadkowice

Decyzja Starosty Rawskiego o ustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej we wsi Jajkowice gm. Sadkowice, wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i przysługujących im udziałów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - działka nr 185, obręb Sadkowice, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.01.2018 r. ... Pana Radosława Nowocina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 449/2, obręb Rawa Mazowecka, powiat rawski

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje do publicznej wiadomości informację oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej znajdującej się na działce nr 449/2, obręb Rawa Mazowiecka, powiat rawski ...

Zwiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - działki nr 79/1 i 81, obręb Kłopoczyn, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24.11.2017 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 15.01.2019 r.), Pana Roberta Strzeleckiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego rybnego, zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi w miejscowości Kłopoczyn na dz. o nr ewid. 79/1 i 81, obręb Kłopoczyn, gm. Sadkowice, pow. rawski, ...

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Lutobory

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lutobory, gm. Sadkowice ...– informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną. Stosownie do postanowień art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ..., strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem ...

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Lewin

W związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Lewin, gm. Sadkowice ...– informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy stanowiący podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną. Stosownie do postanowień art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ... strony mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem ...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Jajkowice

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ..., w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej położonej we wsi Jajkowice gm. Sadkowice ... zawiadamiam, że nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym we wcześniejszym piśmie i wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15 marca 2019 r. ...

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki nr 23, 240 oraz 159, obręb Studzianki, gmina Sadkowice

Zawiadamiam, że w dniu 17.04.2019 r. (środa) odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki ewidencyjnej położonej w miejscowości Studzianki, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 204...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 545, obręb Grabice, gmina Cielądz

Zawiadamiam, że w dniu 22.03.2019 r. (piątek) w miejscowości Grabice gm. Cielądz odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie granic działki nr 544 z działką 545 ...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych - działki nr 600/7 i 600/9, obręb Wałowice, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 25.03.2019 r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych \ wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej położonej w obrębie ewidencyjnym Wałowice gminie Rawa Mazowiecka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym numerem: 600/6 ...

Decyzja Starosty Rawskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Matyldw gm. Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 oraz art. 8m w związku z art. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ... orzekam o ustaleniu, iż działki oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami: 143/1 o pow. 1,29 ha; 143/3 o pow. 0,04 ha; 145 o pow. 0,64 ha położone w obrębie Matyldów gm. Rawa Mazowiecka, stanowią mienie gromadzkie...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek - działka 144, obręb Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam że w dniu 14 marca o godz. 1000 na terenie w/w nieruchomości zostaną przeprowadzone czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90/14 ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - King Fruit Sp. z o.o.

Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.06.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 13.06.2018 r.), uzupełniony w dniu 30.10.2018 r. i 06.02.2019 r., Pana Mateusza Tabora, pełnomocnika firmy King Fruit Sp. zo.o., z siedzibą ul. Okrężna 34, 05-600 Grójec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic - działki nr 773, 774, obręb Mała Wieś, gmina Cielądz

Zawiadamiam, iż w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1000 w terenie, rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek nr 773, 774 z działkami sąsiednimi nr 727,728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 775, 777,112 położonymi w obrębie nr 0011 Mała Wieś, 101303 2 Gmina Cielądz...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - miejscowości Lipna, Kłopoczyn - gm. Sadkowice oraz w miejscowość Dąbrowa, gm. Mogielnica

Działając na zlecenie Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej I Wydziału Cywilnego w sprawie sygn. akt I Ns 47/17 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 marca 2019r. od godz. 1300 będą się odbywały czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w miejscowości Lipna, Kłopoczyn - gm. Sadkowice, pow. rawski, woj. łódzkie oraz w miejscowości Dąbrowa - gm. Mogielnica, pow. grójecki, woj. mazowieckie...

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia i przyjęcia przebiegu granic do podziału - działka nr 74, obręb 0007 Garłów, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, iż w dniu 7 marca 2019 r., (czwartek) o godzinie 1000 w terenie rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działki nr 73/9 z działkami nr 73/5, 74, 75, 76, 77...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 190, obręb nr 8 Głuchówek, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 15.02.2019 r. w miejscowości Głuchówek gm. Rawa Mazowiecka odbędzie się ustalenie przebiegu i przyjęcie granic działek nr 185 z działką nr 190...

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic do podziału - działka nr 810, obręb Wola Chojnata, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 14.02.2019 r. (czwartek) o godz. 1000 przystąpię do okazania granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 810 położonej w obrębie Wola Chojnata gmina Biała Rawska...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działka nr 107, obręb 0035 Podsędkowice, gmina Biała Rawska

Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 900 na działce nr 34 w Podsędkowicach, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu  granic  wyżej wymienionej działki...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki 226/1 i 291, obręb 0050 Nowy Kurzeszyn, gmina Rawa Mazowiecka

Zawiadamiam, że w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 1300 na działce nr 242/2 w Starym Kurzeszynie, nastąpi ustalenie i przyjęcie przebiegu  granic  wyżej wymienionej działki...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81378
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-21 10:03:22