Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

Sytuacja ekonomiczna placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych.
 
Ocena sytuacji ekonomicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski dokonuje się w okresie podsumowującym rok 2008 i planowania zadań budżetowych na rok 2009.
            Wysokość środków finansowych kierowanych do szkół i placówek oświatowych uzależniona jest:
 • od ilości zadań tj. ilości oddziałów, ilości uczniów, ilości nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych,
 • od specyfiki działania szkoły tj. prowadzenia kształcenia zawodowego, prowadzenia internatu,

 

od specyfiki funkcjonowania placówek oświatowych np. działania w warunkach trudnych i uciążliwych, od położenia szkoły np. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli pracujących w szkołach na terenach wiejskich i w miastach do 5 tyś. mieszkańców, od stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
 
Od początku działania powiatów wiele zadań, wcześniej dotowanych znalazło   się  w subwencji oświatowej. Są to m.in.
 • fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów,
 • nauczanie indywidualne,
 • badania sanitarno – epidemiologiczne uczniów szkół zawodowych o kierunkach przetwórstwa żywności,
 • dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom   na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia,
 • finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
 •  finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty.
W wyniku takich działań Powiat ma do zrealizowania coraz więcej zadań i coraz więcej ponosi kosztów związanych ze szkolnictwem.
Od dwóch lat tworzony jest dla szkół i placówek fundusz zdrowotny i realizowane  są stypendia motywacyjne dla uczniów.
Powiat dopłaca z dochodów własnych do projektów związanych z programem „Bezpieczna Szkoła” oraz projektów na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki patriotyczne, doposażenie pracowni. Każda szkoła i placówka posiada własną księgowość i obsługę administracyjną .
Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009 jest mniejsza o 118 w stosunku do roku szkolnego 2007/2008.
Liczba oddziałów zmniejszyła się w porównywanych latach w szkołach ponadgimnazjalnych o 9 , wzrosła natomiast w Zespole Placówek Specjalnych o 4 i szkołach niepublicznych o 2. Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski zwiększyła się w roku szkolnym 2008/2009 w stosunku do roku 2007/2008 o 11,96 etatów.
Zmieniła się także ilość nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego:
Liczba nauczycieli dyplomowanych wzrosła
 z    85,93 do   98,05
Liczba nauczycieli mianowanych zmniejszyła się
             z  132,95 do 117,94
Liczba nauczycieli kontraktowych zwiększyła się
              z    55,17 do 65,40
Liczba nauczycieli stażystów zwiększyła się
              z      8,76 do 13,38
Liczba pracowników administracji i obsługi zmniejszyła się
            z     82,54 do 82,07
Najważniejszą pozycję w budżecie szkół i placówek oświatowych stanowią płace nauczycieli.
W roku 2008 skutki 10% podwyżki zwiększyły to zadanie o 1.439.108 zł. Ponadto podwyżce uległy płace administracji o 4,6 % i obsługi 7,0 %.Skutki tej podwyżki wyniosły 120 tyś. zł.
Ogółem na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w roku 2008 kwotę 14.418.696 zł. Stanowi to 81 % planu  całego budżetu szkół.
Budżet na wydatki bieżące w kwocie 2.731.142 zł został w ciągu roku zwiększony            o kwotę 576 tyś. na fundusz socjalny. Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnajzlanych w Białej Rawskiej otrzymał kwotę 95 tyś. zł. na zapłacenie rachunku za olej opałowy.
Wszystkie szkoły i placówki otrzymały po 10 tyś. zł na uzupełnienie księgozbioru           lub zakup pomocy naukowych.
Standard A na 1 ucznia w Powiecie Rawskim według dotychczas dokonanych zmian w budżecie roku 2008 wynosi 4.086 zł. Zgodnie z algorytmem podziału subwencji oświatowej na rok 2008 standard finansowy A wynosi 3.645,72 zł. Średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela na rok 2008 wynosi:
 • dla nauczycieli stażystów            –    1.701 zł
 • dla nauczycieli kontraktowych    –    2.126 zł
 • dla nauczycieli mianowanych     –     2.977 zł
 • dla nauczycieli dyplomowanych –     3.827 zł
 
W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosi:
 

Lp
Szkoła/Placówka
Nauczyciel
stażysta
Nauczyciel
kontraktowy
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel dyplomowany
1.
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Rawie Mazowieckiej
1.380,00
2.140,10
3.100,00
3.696,60
2.
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Reymonta
w Rawie Mazowieckiej
od 1.213,42 do 1.606,83
od 1.685,04 do 2.168,26
od 2.893,78 do 3.363,25
od 3.904,49 do 4.500,55
3.
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej
od 1.756,06
do 1.777,36
od 2.451,31
do 2.565,27
od 3.122,30
do 3.541,99
od 4.208,67 do 4.645,25
4.
ZS-CEZiU
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
1.365,00
2.168,00
od 2.500,00 do 2.860,00
od 3.941,00 do 3.956,00
5.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej
1.524,00
1.981,00
2.811,00
3.646,00
6.
Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
od 1.675,84
do 2.005,06
od 2.079,66 do 2.398,33
od 3.248,50 do 3.586,80
od 4.176,12 do 4.776,27
 
 
 
 
 
Wynagrodzenia pracowników administracyjnych w roku 2008 wynoszą:

Lp
Szkoła/Placówka
Pracownicy administracyjni
Pracownicy
obsługi
1.
Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Rawie Mazowieckiej
 
2.046,20
 
1.495,25
2.
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Władysława Reymonta
w Rawie Mazowieckiej
od 2.462,36
do 2.512,04
od 1.563,20
do 1.691,55
3.
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Białej Rawskiej
od 1.549,38
do 2.075,85
od 1.315,68
do 1.435,64
4.
ZS-CEZiU
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
od 1.702,00
do 2.193,00
od 1.374,00
do 1.487,00
5.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej
2.420,00
1.087,00
6.
Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
2.132,62
od 1.278,93
do 1565,67
 
Przy opracowaniu planu finansowego dla szkół i placówek oświatowych na rok 2009  uwzględniono następujące zasady:
 • podwyższenie płac nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego,
 5% od 1 stycznia 2009 roku
i 5% od 1 września 2009 roku
 • podwyższenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o 3,9 %,
 • przy wydatkach rzeczowych prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,9 %.
Plan finansowy opracowany został z wykorzystaniem zapisów projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.
            Zgodnie z algorytmem subwencji oświatowej na rok 2009 finansowy standard                   A wynosi 4.050,26 zł.
            Standard A w Powiecie Rawskim wynosi 4.050,00 zł. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie, 4.500 zł w szkołach zawodowych, 3.600zł. w liceach profilowanych, 4.200zł w internatach.
            Standard finansowy A dotyczy ucznia przeliczeniowego.
Trudnym obszarem działania dla organu prowadzącego a tym samym szkół i placówek oświatowych są wydatki związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu bazy i wyposażenia dydaktycznego.
            Część ogólna subwencji oświatowej nie przewiduje bowiem wydatków na inwestycje  i remonty.
            Zmniejszyła się również szansa na uzyskanie środków z rezerwy planowanej w roku 2009 w wysokości tylko 0,25% całej subwencji oświatowej.
            Organ prowadzący corocznie przeznacza z dochodów własnych środki na remonty              i inwestycje.
W roku 2008 wydatkowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej                 na wymiany instalacji grzewczej 246 tyś zł i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                      im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej na wymiany instalacji grzewczej   w internacie kwoty 116 tyś. zł.
            W roku 2009 planuje się kolejny etap termomodernizacji w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, termomodernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz budowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  w ramach programu Orlik 2012.
            Powiat Rawski pozyskuje środki zewnętrzne na zadania realizowane w szkołach                i placówkach oświatowych.
W roku 2008 pozyskał 7.200zł na rozszerzenie monitoringu w Zespole Placówek Specjalnych i 15.287 zł na Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  oraz na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 116 tyś zł.
            Szkoły ponadgimnazjalne pozyskują dochody z wynajmu i czynszu.
Z tego tytułu na rok 2009 planują uzyskać: 
 • Liceum Ogólnokształcące – 55.600 zł.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta – 10.000zł
 • Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  – 39.000 zł.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – 7.830 zł
 • Zespół Placówek Specjalnych - 8.000zł
 
W roku 2008 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej pozyskały środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację praktyk zawodowych    w Niemczech. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 56.767 tys. euro, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 71.318 tys. euro.
 
 
 
Uwagi do sytuacji ekonomicznej szkół i placówek oświatowych.
 1. Obserwuje się rosnącą liczbę nauczycieli korzystających z urlopów dla poratowania zdrowia
 2. Szkoły i placówki nie wykorzystują środków przeznaczonych na dokształcanie                   i doskonalenie  nauczycieli.

 

W okresie I półrocza wykorzystano ogółem w jednostkach powiatowych tylko 28% środków przeznaczonych na ten cel.
 1. Dużych nakładów wymaga:
  • zmodernizowanie i przystosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego
  • rozwój bazy sportowej
 
Czynniki generujące koszty i wymagające szczególnej uwagi przy realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach.
 1. Status Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej , które w obecnym stanie prawnym powinno być jednostką samofinansującą.
 2. Koszty praktyk uczniowskich – dotyczy uczniów szkół wielozawodowych.
 3. Zasadność funkcjonowania internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnajzlanych                w Białej Rawskiej i Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej gdzie corocznie zmniejsza się liczba wychowanków.
 4. Duże różnice w zatrudnianiu pracowników niepedagogicznych w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rawa Mazowiecka, 18.11.2008 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2008-12-30
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2008-12-30 11:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-30 11:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-06 09:18:36