Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 Or.1110- 1  /2007                       Rawa Mazowiecka 31.01.2007 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym
w Rawie Mazowieckiej

1. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie średnie geodezyjne , kartograficzne -  punktowane przy naborze lub wyższe geodezyjne , kartograficzne – dopuszczalny ostatni  rok studiów w kierunku geodezji lub kartografii - punktowane przy naborze

b. umiejętność obsługi komputera oraz programów komputerowych : Word, Ewmapa,Ewopis - w zakresie podstawowym, - weryfikacja umiejętności przy naborze

c. znajomość przepisów: prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z rozporządzeniami (szczególnie dotyczących  mapy zasadniczej i urządzeń podziemnych), kodeksu postępowania administracyjnego, - weryfikacja znajomości przy naborze.

d. nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie - forma oświadczenia przy naborze ;  dokument z Krajowego Rejestru Karnego wymagany po dokonanym naborze.

e. dobry stan zdrowia – forma oświadczenia

 2. Wymagania dodatkowe:

a. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,

b. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

c. odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

d. preferowane uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 lub inne punktowane przy naborze.

e. doświadczenie zawodowe w dziedzinie geodezji lub kartografii - punktowane przy naborze

 3. Główne zadanie wykonywane na stanowisku pracy:

     Praca na tym stanowisku polega na  organizowaniu pracy Zespołu Uzgadniania   Dokumentacji Projektowej w tym rejestracja i analiza wpływających wniosków, przygotowanie dokumentów na posiedzenie zespołu, wydawanie opracowanej opinii na posiedzeniu zespołu,fakturowanie wpływających wniosków, wnoszenie na mapę zasadniczą lub dyżurną nakładkę mapy numerycznej uzgodnionych projektów

 4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (świadectwo ukończenia ,dyplom)

d) kwestionariusz osobowy

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f) oświadczenie o stanie zdrowia 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w sekratariacie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Pl. Wolności 1 pok.nr 1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w terminie do dnia 14 lutego 2007 r. .Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

                                                                                                                   

     Wicestarosta Powiatu                                                                               

  (-)Marian Krzyczkowski 
         

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2007-01-31
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2007-01-31 11:48
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2007-02-20 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4399
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-02-20 10:06:12