Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Dn.18.05.2011r. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności  

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-05-18 13:01
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 13:10

OGŁOSZENIE

 

Starosta Rawski

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym

w Rawie Mazowieckiej

Przewodniczący Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego

2. Ukończone 18 lat.

3. Wykształcenie wyższe: ukończone studia magisterskie lub wyższe studia medyczne

4. Staż pracy – minimum 5 lat.

a) w urzędach, biurach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

b) w służbie cywilnej,

c) innych urzędach państwowych ( z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi),

d) na kierowniczych stanowiskach państwowych,

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. Nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość podstawowych aktów prawnych, a w szczególności: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, oraz  znajomości ustawy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych
 2. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 4. odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności organizuje i nadzoruje pracę zespołu, przygotowuje Staroście do zatwierdzenia listę członków powiatowego zespołu, przygotowuje listy składów orzekających, sporządza sprawozdania z działalności zespołu, planuje wydatki na działalność zespołu, wydaje legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe,
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności,
 7. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie ( zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy),
 8. Oświadczenie kandydata:
  • o niekaralności,
  • że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Przewodniczącego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności.
  • posiadaniu umiejętności, o których mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.plw przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa
z dopiskiem: Nabór na stanowisko:  Przewodniczący Powiatowego Zespołu Orzekania
o Niepełnosprawności
 
w terminie do dnia 3 czerwca 2011r. (nie mniej niż 10 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

                                                                                              Starosta Rawski

                                                                                                Józef Matysiak  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-05-18 13:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6390
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-09 13:43:52