Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Dyżury aptek działających w powiecie rawskim

 

 

                                          Uchwała nr XXXIV/182/2009
                                      Rady Powiatu Rawskiego 
                                   z dnia 25 września 2009 r.
 
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; z 2007 r., Nr 173,poz. 1218, z 2008 r., Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271; Nr 227, poz. 1505; Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 31, poz. 206; Nr 92, poz. 753; Nr 98, poz. 817) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostepnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego:
§ 2. 1. Zobowiązuje się Kierowników aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego do uzgadniania między sobą terminów dyżurów poszczególnych aptek, o których mowa w § 1 pkt
4 i 5 uchwały, w sposób zapewniający całodobowy dostęp do świadczonych usług.
2. Harmonogram dyżurów, o których mowa w ust. 1 winien być sporządzony na okres co najmniej dwóch
miesięcy i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Rawskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Rawskiego (
www.bip.powiatrawski.pl).
§ 3. Dopuszcza się, za powiadomieniem Zarządu Powiatu Rawskiego, dokonywania zmian z przyczyn losowych dyżurów aptek w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy z jednoczesnym podaniem apteki
wykonującej dyżur zastępczy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
1) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 20.00,
2) w osboty w godzinach 800 - 1400,
3) w soboty w godzinach 1400 - 2000 Apteka "Nad Rawką" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 68
i Apteka "Verbena" 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9,
4) w niedziele, ś wieta i inne dni wolne od pracy - w formie dyżuru jednej z aptek w Rawie Mazowieckiej -
w godzinach 800 - 1400 i 1400 - 20.00,
5) w porze nocnej, w formie dyżuru jednej z aptek w Rawie Mazowieckiej - w godzinach od 20.00 do 8.00 dnia nastepnego.
                                              
                               Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
                                                       (-) Teresa Pietrzak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-12 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-13 09:45

Poziom zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu rawskiego w roku 2010.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-09-07 10:32

Wykaz ZOZ w powiecie rawskim udzielających świadczeń w ramach ubezpieczenia

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-03-21 12:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-11 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70010
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-07 11:56:22