Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
 
PREAMBUŁA
 
Uważając, że reputacja instytucji zależy od postępowania jej pracowników, którzy odgrywają główną rolę w kształtowaniu jej wizerunku stworzyliśmy Kodeks Etyczny Pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
Potrzeba stworzenia kodeksu wynika ze świadomości, że praca urzędnika samorządowego ma charakter służebny w stosunku do obywateli, uwzględniający ich dobro, chroniący uzasadnione interesy stron, szanujący godność klientów z zachowaniem godności własnej.
Kodeks Etyczny stanowi zbiór wartości i zasad zachowania, którymi winniśmy kierować się przy realizacji swoich obowiązków służbowych.
 
 
 
 I. Postanowienia ogólne
 
1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
 
2. Pracownik traktuje swoją pracę jako służbę publiczną i przy jej realizacji kieruje się obowiązującym prawem, ma na względzie dobro wspólnoty samorządowej i ochronę uzasadnionego interesu każdego członka tej wspólnoty.
 
II. Zasady postępowania
 
1. Pracownik powinien w szczególności działać zgodnie z zasadami:
 1. praworządności
 2. uczciwości i rzetelności
 3. bezstronności i bezinteresowności
 4. uprzejmości i i życzliwości
 5. odpowiedzialności
 6. równości
 7. dbałości o dobre imię urzędu i pracownika.
 
2. W trakcie wykonywania zadań publicznych pracownik stoi na straży praworządności. Pełni urząd w ramach prawa i działa zgodnie z prawem: podejmowane przez niego rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawiera uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.
 
3. Pracownik obowiązany jest wykonywać zadania rzetelnie i profesjonalnie, podejmując wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i nie dopuszczając do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym.
 
4. Pracownik załatwia sprawy bezstronnie, podejmuje decyzje bezinteresownie, bez chęci odniesienia korzyści dla siebie oraz bliskich osób, bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy.
Pracownik powinien wyłączyć się od załatwienia sprawy, jeżeli podjęcie przez niego czynności mogłoby budzić wątpliwości, co do zupełnej bezstronności.
 
5. Pracownik w kontaktach z klientami i współpracownikami wyróżnia się taktownością, uprzejmością, wysoką kulturą osobistą oraz szacunkiem i życzliwością.
 
6. Pracownik ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unika trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi powinien wykazać należytą staranność i gospodarność.
 
7. Pracownik obowiązany jest zachować zasadę równego traktowania wszystkich klientów.
 
8. Pracownik umożliwia klientom dostęp do informacji publicznej, szanuje prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy służbowej.
 
III. Obowiązki i kompetencje
 
Pracownik samorządowy:
1.      podnosi kwalifikacje zawodowe i dąży do zdobycia pełnej wiedzy potrzebnej do wykonywania powierzonych zadań;
2.      dba o rozwój własnych kompetencji, wiedzy i kultury osobistej
 1. jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, współpracowników i podwładnych;
 2. dzieli się wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami ze współpracownikami i czyni wszystko aby przygotować nowych pracowników, stażystów czy praktykantów do wykonywania zawodu, przekazując im wiedzę, doświadczenie oraz kształtując ich postawy etyczne;
5.      nie dyskryminuje pracowników ze względu na staż pracy i wiek,
 1. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej i merytorycznej argumentacji;
 2. przestrzega zasad dobrego wychowania
 3. nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, nie promuje interesu jakiejkolwiek grupy
 4. nie podejmuje żadnych zajęć ani prac, które kolidują z jego obowiązkami służbowymi lub mogłyby mieć wpływ na rozstrzygnięcia załatwianych spraw.
 
 
IV. Postanowienia końcowe
 
1. Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.
2. Tekst Kodeksu otrzymują wszyscy Pracownicy urzędu. Pracodawca zapoznaje z treścią Kodeksu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.
3. Treści zawarte w kodeksie nie są ostateczne i mogą ulegać zmianom. Kodeks okresowo poddawany będzie dyskusji wewnętrznej, a wnioski będą wykorzystywane przy jego aktualizacji.
4. Kodeks zostanie podany do publicznej wiadomości celem poinformowania społeczności lokalnej o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od wszystkich pracowników urzędu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-10-28
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-10-29 09:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6579
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-06 09:31:12