Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 2"

Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej do 1 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w gminie Cielądz na działkach o nr ewid. 660, 661 obręb nr 0015 Ossowice...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 1"

Zawiadamiam, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Ossowice 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej do 1 MW. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w gminie Cielądz na działkach o nr ewid. 660, 661 obręb nr 0015 Ossowice...

Informacja o rozpoczęciu wykonania opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

Uprzejmie informuję, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024...

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów Bogusławki Małe, Garłów, Janolin, Stare Byliny, Ścieki i Zarzecze położonych w gminie Rawa Mazowiecka oraz dla obrębów Studzianki i Żelazna położonych w gminie Sadkowice...

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.02.2021 r. została wydana decyzja, znak: SAB.II.6622.2.2020.BK, w sprawie zmiany lasu o pow. 0,37 ha, znajdującego się na działce nr 90 obręb Nowy Chodnów, gm. Biała Rawska na użytek rolny...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej Rokszyce II o mocy do 2,5 MW

Zawiadamiam, że na wniosek Pruszyński – Kalużny Sp. z o.o. wszczęte zostało postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowie elektrowni fotowoltaicznej Rokszyce II o mocy do 2,5 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie rawskim, w gminie Biała Rawska na działkach o nr ewid. 127, 128, 129/2, 130/3, 139, 140,141 . obręb nr 0038 Rokszyce...

Obwieszczenie o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”

Zarząd Powiatu Rawskiego stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 202l r. poz. 247), podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu Uchwałą Nr XXVIII/177/2021 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-07 14:44:29