Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Wykonanie Budżetu za I półrocze 2009r.

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-28 13:44
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-28 13:45

Uchwały budżetowe 2009

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-01-06 13:21
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-19 13:03

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-02-01 14:27
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-02-01 14:29

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-08-19 13:16
Uchwała nr XXVI/144/2008
Rady Powiatu Rawskiego
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok


Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XXVI/144/2008
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

 

Uchwała nr   XXVII/146/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia  30 grudnia 2008 roku
 
 
w sprawie zmian budżetu roku 2008
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1288; Nr 214  poz. 1806;  z 2003 r.  Nr 162,  poz.1568;z 2004r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. nr 173 poz.1218) oraz art.165 ust.1, art.166 ust 1, art.167 ust. 1 i 2, art.168 ust.1 i 2 i art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420 z 2006 roku Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz.1217 i 1218 Nr 187 poz.1381 Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984 Nr 82 poz. 560) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:
           
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 200 000 zł, zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 279 960 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 1.    
 
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5 000 zł, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 810 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Przychody budżetu w wysokości 4 448 592 zł, rozchody w wysokości 5 015 992   zł.,  zgodnie  z załącznikiem nr 3.
           
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego
            (-) Teresa Pietrzak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego
 nr XXVII/146/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.  
 
 
 
 
ZMNIEJSZENIE I ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 200 000 zł /dochody z opłat komunikacyjnych/, jest to dostosowanie planu do faktycznego wykonania.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę  279 960 zł, w tym:
278 150 zł, są to ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków  zgromadzonych na rachunku bankowym,
 1 810 zł, ponadplanowe dochody Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, zostaną przeznaczone na wydatki placówki /opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne/.
 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
 
W Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej oszczędności z działu 854 przenosi się do działu 801 na uzupełnienie braków /zakup usług pozostałych/.
 
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU
 
Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 78 150 zł, są to rozchody z tytułu planowanych spłat  pożyczek /po uruchomieniu ostatniej transzy pożyczki, zmianie uległ harmonogram spłat/.
 
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-01 14:47

załączniki do uchwały XXVII/146/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-01 14:49

 

                                                  Uchwała nr  XXVII/147/2008
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 grudnia 2008 roku
 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2008 nie wygasają  z upływem roku budżetowego
 
 
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568;  z 2004 r.Nr 102, poz. 1055 z 2007 r.,o nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art.191 ust.1 - 4, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 706, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381;Nr 249 poz.1832 oraz Dz. U z 2007 roku Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984; Nr 82 poz. 560; z 2008 roku nr 180 poz.1112) Rada Powiatu Rawskiego uchwala , co następuje:
 
      § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
oraz ostateczny termin   dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.       §  2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie
z załącznikiem nr 2.             
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.        
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.           

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego                      

   (-) Teresa Pietrzak  
                  

                                                      Objaśnienia
do uchwały nr XXVII/147/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
Zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ustala się wydatki niewygasajace z końcem roku budżetowego na kwotę 212 087 zł.Wydatki niewygasające obejmują dwa zadania:-   wydatki na realizację inwestycji pn.: „Remont sali konferencyjnej, wykonanie nagłośnienia”, określa się ostateczny termin realizacji wydatków na dzień 30 kwietnia 2009 roku,-  wydatki na zakupy inwestycyjne, osprzęt do ciągnika - ramię hydrauliczne wraz z głowicą   do cięcia krzaków, określa się ostateczny termin realizacji wydatków na dzień 30 marca 2009 roku,Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej,  określa się ostateczny termin realizacji wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku.               

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2009-06-01
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-01 15:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-01 15:23

załączniki do uchwały nr XXVII/147/2008

Metryka

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2009-06-01 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8408
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-10 11:27:47