Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Fundacja- tworzy się ją dla realizacji  celów społecznie lub gospodarczo użytecznych - takich  celów jak:ochrona zdrowia, rozwój gospodarki, nauki, oświata, wychowanie.

Fundatorami mogą być osoby fizyczne i prawne, niezależnie od ich siedziby.

Fundacja zdolność do czynności prawnych uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru,po zbadaniu przez sąd, czy akt fundacyjny, statut i cel fundacji są zgodne z przepisami prawa.Po zarejestrowaniu fundacja pozostaje pod nadzorem organów państwowych, przy czym wszelkie decyzje dotyczące fundacji podejmuje sąd.
Fundacja korzysta z określonych przywilejów prawno-finansowych.

Do powstania Fundacji niezbędne są:

a)oświadczenie fundatora lub fundatorów  o ustanowieniu fundacji (akt fundacyjny).

b)ustalenie statutu fundacji - statut powinien określać nazwę, siedzibę, majątek,cele, zasady i formy działania, określić skład i organizacje organu lub organów fundacji, jak też sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

Statut może zawierać postanowienia o działalności gospodarczej jak również inne postanowienia.

c)wpis Fundacji do KRS- wszczyna się na wniosek fundatora jak i na wniosek zarządu fundacji.

d)fundator może działać przez pełnomocnika, jedynie wówczas, gdy udzielił pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 Organy fundacji:

1)Zarząd Fundacji
2)Istnieje mozliwość powołania innych organów, o ile statut tak stanowi, np.rada fundacji, rada programowa, organ rewizyjny,
3)Rada fundacji


Majątek fundacji:


1)Składniki przekazane przez fundatora w akcie założycielskim- mogą to być pieniądze,papiery wartościowe, oddanie na własność fundacji rzeczy ruchomych i nieruchomości,

Działalność fundacji:

1)Podstawą działalności są dochody z działalności gospodarczej i dochody z majątku założycielskiego.Możliwość uzyskiwania innych składników majątkowych powinien precyzować statut, np.mogą byc zbiórki publiczne, dotacje.
Przychody muszą być przeznaczone na realizację celów fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów związanych z administracją fundacji .

Likwidacja fundacji:

1)Polega na całkowitym zakończeniu działalności fundacji,zadysponowania jej mienia, wykreślenia z KRS,po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich roszczeń, upłynnienie majątku i ściągnięciu należności.

2)Sposób likwidacji fundacji powinien być określony w statucie, jeżeli brak postanowień to sposób likwidacji określa sąd.

3)Fundację można zlikwidować tylko w przypadku:
a)statutowej likwidacji fundacji,
b)przymusowej likwidacji fundacji,
c)upadłości fundacji.

4)Statut powinien precyzyjnie określać przeznaczenie środków majątkowych po jej likwidacji, przy czym określenie to powinno być dość dokładne, jeżeli nie przewiduje przeznaczenia majątku- to decyzję podejmuje sąd.

5)Koszty likwidacji pokrywa się z majątku fundacji.    

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2006-05-31
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2006-05-31 11:58
  • zmodyfikował: Monika Walczak
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-31 13:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6350
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-06-01 14:46:00