Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starosta Rawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

Referent w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zadaniem pracownika będzie rozpatrywanie spraw objętych właściwością rzeczową starosty w zakresie:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. ukończone 18 lat;
  3. wykształcenie wyższe: ukończone studia inżynierskie lub magisterskie w zakresie geodezji lub kartografii
  4. znajomość oprogramowania  Ewmapa, Ośrodek, Ewopis w zakresie podstawowym potwierdzona oświadczeniem  lub referencjami.
  5. staż pracy – minimum 2 lata ,w urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
  7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  8. nieposzlakowana opinia.
  9. znajomość podstawowych aktów prawnych, a w szczególności:
   1. Ustawa o samorządzie powiatowym,
   2. Ustawa o pracownikach samorządowych,
   3. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
   4. Ustawa Prawo geodezyjne wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami wykonawczymi,
   5. Ustawa o ochronie danych osobowych;
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność;
  2. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
  3. odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prawa geodezyjnego wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami w zakresie udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie ustnej, papierowej i elektronicznej. Kosztorysowanie i wystawianie dokumentu obliczenia opłaty za udostępnione dane oraz licencji na korzystanie z udostępnionych danych. Wykonywanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z wystawieniem dokumentu obliczenia opłaty.
  2. Archiwizacji materiałów geodezyjnych powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych.
  3. wspomagania w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych w programie Ośrodek.
  4. wspomagania w aktualizacji baz danych w programie Ewmapa.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe o których mowa w pkt 1 podpunkt 3 i 4 niniejszego ogłoszenia;
  6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska urzędniczego;
  7. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy);
  8. Oświadczenie kandydata:
   1. o niekaralności,
   2. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  w terminie do dnia 18 grudnia 2015r. do godz.1100.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.

 

Starosta Rawski

Józef Matysiak

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-07 14:33
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-07 14:38

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE GEODEZJI, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Marcin Kania  zamieszkały w Rawie Mazowieckiej.            

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja jednogłośnie dokonała wyboru Pana Marcina Kani. Kandydat  wykazał się znajomością zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze wraz z wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi.

 

29.12.2015 r.
 

 

Starosta Rawski

Józef Matysiak

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-31 11:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 11:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6651
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-31 11:36