Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Infrastruktury

OGŁOSZENIE

Starosta Rawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

Referent w Wydziale Infrastruktury


1. Wymagania niezbędne:
   1) posiadanie obywatelstwa polskiego;ukończone 18 lat;
   2) wykształcenie wyższe: ukończone studia wyższe o kierunku: technicznym ( drogi,      budownictwo) lub administracja;
   3) staż pracy – minimum 3 lata;
   4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
   5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
   6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
   1) znajomość podstawowych aktów prawnych,
      - ustawa o drogach publicznych ,
      - ustawa o transporcie drogowym,
      - ustawa Prawo o ruchu drogowym,
      - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
      - ustawa Prawo zamówień publicznych  
      - ustawa o samorządzie powiatowym,
      - ustawa o pracownikach samorządowych,
   2) samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność;
   3) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
   4) odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadaniem pracownika będzie rozpatrywanie spraw objętych właściwością rzeczową starosty
w zakresie:
   1) Przygotowanie spraw związanych z uzgadnianiem inwestycji w otoczeniu dróg powiatowych.
   2) Przygotowanie spraw związanych z opiniowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji budynków i budowli graniczących z pasem drogowym.
   3) Przygotowanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar.
   4) Współpraca w zakresie spraw związanych z :
       a) transportem drogowym na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym,
       b) utrzymaniem zieleni przydrożnej:
           - pielęgnacja zieleni,
           -  usuwanie drzew oraz krzewów
       c) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
       d) zarządzaniem drogami powiatowymi,
       e) zamówieniami publicznymi.

4. Wymagane dokumenty:
   1) Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Referent w Wydziale Infrastruktury
   2) Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
   3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
   4) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
   5) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe;
   6) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska urzędniczego;
   7) Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy);
   8) Oświadczenie kandydata:
       • o niekaralności,
       • że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które   stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi,
      • posiadaniu umiejętności, o których mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Referenta w Wydziale Infrastruktury, w terminie do dnia 2 grudnia 2015r. (nie mniej niż 14 od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej).
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.

                                                                                      STAROSTA

                                                                               (-) Józef Matysiak

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Infrastruktury)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przemysław Jędrzejczak
  data wytworzenia: 2015-11-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-11-18 11:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-18 11:35

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY
W STAROSTWIE POWIATOWYM
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Michał Kowalczyk zamieszkały w Cielądzu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja jednogłośnie dokonała wyboru Pana Michała Kowalczyka. Kandydat osiągnął najlepszy wynik podczas procesu rekrutacji – wykazał się znajomością zakresu zadań określonych w ogłoszeniu o naborze wraz z wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi.

 

14.12.2015 r.
 

 

Starosta Rawski

Józef Matysiak

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-12-16 11:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 11:36:02