Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starosta Rawski
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej

Referent w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. ukończone 18 lat,
  3. wykształcenie wyższe: ukończone studia inżynierskie lub magisterskie w zakresie geodezji lub kartografii,
  4. znajomość oprogramowania  Ewmapa, potwierdzona certyfikatami odbytych szkoleń w zakresie działania programu lub referencje,
  5. doświadczenie w kontrolowaniu, nadzorze lub wykonywaniu prac geodezyjnych lub kartograficznych potwierdzone referencjami,
  6. staż pracy – minimum 2 lata, w urzędach, biurach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
  7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  8. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  9. nieposzlakowana opinia.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość podstawowych aktów prawnych, a w szczególności:
   • Ustawa o samorządzie powiatowym,
   • Ustawa o pracownikach samorządowych,
   • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
   • Ustawa Prawo geodezyjne wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami wykonawczymi,
   • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  2. samodzielność, komunikatywność, kreatywność, innowacyjność,
  3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
  4. odpowiedzialność, systematyczność i terminowość.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Zadaniem pracownika będzie rozpatrywanie spraw objętych właściwością rzeczową starosty w zakresie:
  1. prawa geodezyjnego wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami w zakresie udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie ustnej, papierowej i elektronicznej. Kosztorysowanie i wystawianie dokumentu obliczenia opłaty za udostępnione dane oraz licencji na korzystanie z udostępnionych danych. Wykonywanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków wraz z wystawieniem dokumentu obliczenia opłaty,
  2. archiwizacji materiałów geodezyjnych powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
  3. wspomagania w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych w programie Ośrodek,
  4. wspomagania w aktualizacji baz danych w programie Ewmapa.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
  2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe o których mowa w pkt 1 podpunkt 4 i 5 niniejszego ogłoszenia;
  6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska urzędniczego;
  7. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenia, kserokopie świadectw pracy);
  8. Oświadczenie kandydata:
   1. o niekaralności,
   2. że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi,
   3. posiadaniu umiejętności, o których mowa w pkt 2 niniejszego ogłoszenia.  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiatrawski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Starostwa z dopiskiem: Nabór na stanowisko:

 Referenta w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

 w terminie do dnia 28 kwietnia 2015r. do godz.1100.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Plac Wolności 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)”.

 

Starosta Rawski

Józef Matysiak

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-04-16 09:19
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-30 10:46

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na wolne stanowisko:
Referent
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała  się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Magdalena Dećko  Gacpary
2. Anna Stefaniak Rawa Mazowiecka

 

30.04.2015r.

(-) Jolanta Chylak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-04-30 10:14

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO REFERENTA W WYDZIALE GEODEZJI, KATASTRU
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W STAROSTWIE POWIATOWYM
W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Stefaniak zamieszkała w Rawie Mazowieckiej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja jednogłośnie dokonała wyboru Pani Anny Stefaniak. Kandydatka osiągnęła najlepszy wynik podczas procesu rekrutacji – wykazała się znajomością zakresu zadań z zakresu geodezji wraz z wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi.

Kandydatka udokumentowała wymagane doświadczenie zawodowe. Wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenia zawodowe sprawiły, że Pani Anna Stefaniak zna dobrze sprawy geodezyjne.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki, oraz w oparciu o wynik testu sprawdzającego wiedzę .

W toku procesu naboru Pani Anna Stefaniak wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia jej na stanowisku referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

06.05.2015r.
 

 

Starosta Rawski

Józef Matysiak

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-05-20 10:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8794
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 11:36:02