Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Numer ogłoszenia: 171376 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Roboty budowlane
Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim

Termin składania ofert: 2015-07-13


Rawa Mazowiecka: Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim

Numer ogłoszenia: nie – zapytanie ofertowe w trybie art. 67 ust 1. pkt 6 Pzp z dnia 06.07.2015 r.; data zamieszczenia:  -

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie, po wszczęciu postępowania zamieszczono tylko ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy numer ogłoszenia w BZP: 171376 - 2015.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Rawskiego, pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144631, faks 046 8144631.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim w zakresie: 1. Przebudowy drogi powiatowej nr 1315E Wysokienice Rawa Mazowiecka do drogi krajowej nr 72 na odc. Ścieki Rawa Mazowiecka do drogi krajowej nr 72 etap I od km 6900 do km 7047, na długości 147 m poprzez wykonanie: robót pomiarowych 0,15 km, robót ziemnych 367,50 m3, formowania i zagęszczania nasypów 799,68 m2, warstwy odcinającej 182,28 m2, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 161,70 m2, warstwy wiążącej z mieszanek mineralno bitumicznych 752,64 m2, skropienie 1500 m2, warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno bitumicznych 735,00 m2 zjazdów 3 szt, poboczy kruszywa 220,50 m2, zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego , projektem budowlanym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót załączniki do umowy na zamówienie podstawowe nr 79 2015 z dnia 19.05.2015 r. 2. Remontu drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska Nowe Miasto na odc. Sadkowice-Kaleń etap I od km 12270 do km 12570 dług. 300 m; poprzez wykonanie: robót pomiarowych 0,3 km , remontu krawędzi jezdni 112,5 m2, krawężników 450 m, wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną 117,0 ton, skropienia istniejącej nawierzchni asfaltem 1650 m2, warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej 1650 m2 , poboczy z kruszywa 475 m2, zgodnie z pozycjami kosztorysu ofertowego , Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót załączniki do umowy na zamówienie podstawowe nr 79/2015 z dnia 19.05.2015 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:10

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  Spółka z o.o.

  ul. Południowa 17/19  97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129 099,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158792,48
  • Oferta z najniższą ceną: 158792,48/ Oferta z najwyższą ceną: 158792,48
  • Waluta: PLN.

drukuj (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

Metryka

  • opublikował: Bogusław Misztal
    data publikacji: 2015-08-05 02:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51987
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 13:05:24