Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814-20-65

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych – ambulansów sanitarnych:

 1. Ambulans Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2001, data pierwszej rejestracji 05.03.2002 r. pojemność silnika 2148 ccm; numer rejestracyjny
  ERW 08 KY, przebieg 408 039 km, cena wywoławcza  9 000,00 zł  ( dziewięć tysięcy złotych 00/100);
 2. Ambulans Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2003, data pierwszej rejestracji 20.02.2004 r., pojemność silnika 2148 ccm, numer rejestracyjny
  ERW 69 LF, przebieg 297 910 km, cena wywoławcza 11 800,00 zł  (jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100);
 3. Ambulans Mercedes Benz Vito 110, rok produkcji 2002, data pierwszej rejestracji
  22.04.2002  r.; pojemność silnika 2148 ccm; numer rejestracyjny  ERW 71 LF, przebieg 420 102 km; cena wywoławcza 2 600,00 zł  (dwa tysiące sześćset złotych 00/100);
 4. Ambulans Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2002, data pierwszej rejestracji 03.12.2002 r.; pojemność silnika 2148 ccm; numer rejestracyjny
  ERW 70 LF, przebieg 420 093 km, cena wywoławcza  13 000,00 zł  (trzynaście tysięcy złotych  00/100).
   

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu

Ambulanse będące przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej przy  ulicy Warszawskiej 14 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu i godziny oględzin pod numerami telefonów:

  46 814 20 65 lub  696 40 62 79.
 

Wymagania dotyczące oferty

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty obejmującej zakup  jednego, kilku bądź wszystkich samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych.

Pod rygorem nieważności oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i aders siedziby Oferenta, telefon, fax, numer PESEL w przypadku osób fizycznych, numer NIP i REGON w przypadku przedsiębiorców;
 2. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy osoby fizycznej informację o wpisie do CEIDG;
 3. oferowaną cenę nabycia ambulansu/ów, nie niższą od ceny wywoławczej;
 4. oświadczenie Oferenta o tym, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu, w tym z jego stanem technicznym  lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin oraz że uiści cenę nabycia przelewem na konto organizatora przetargu najpóźniej w terminie 7 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu;
 5. parafowany wzór umowy.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka,

„Oferta w przetargu na sprzedaż ambulansu/ów sanitarnych”

Nie otwierać przed dniem 5.05.2015 r. godz. 1000

Pisemne oferty  należy składać w siedzibie Organizatora przetargu- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  przy ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka w dni robocze (pon.-pt.) w godz. 800 – 1800 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2015 r. do godz. 900.

Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. Prawo odwołania przetargu oraz zmiany jego warunków.

Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 05.05.2015r. o godzinie 1000.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

 1. została złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu;
 2. nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w niniejszym ogłoszeniu  lub są one niekompletne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia  Oferenta.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu (ogłoszenia o przetargu) oraz do zmiany jego warunków  lub ich odwołania bez podania przyczyn.
 

Inne informacje

Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki przetargu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wskazany w ofercie ambulans.

Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali tę najwyższą cenę zostanie przeprowadzona licytacja ustna, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

O terminie ewentualnej licytacji, Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli oni obecni przy otwarciu ofert,  ustnie, podczas otwarcia ofert.

Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu pisemnego lub z chwilą udzielenia przybicia w przypadku licytacji.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić  cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w banku PKO BP numer konta: 57 1440 1101 0000 0000 0662 7218   niezwłocznie po wyborze oferty zawierającej najwyższą cenę, nie później niż 7 dni od dnia wyboru jego oferty.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez nabywcę całkowitej ceny nabycia.

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości nabywca.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych)

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-04-17 14:12

Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu na sprzedaż samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych

Rawa Mazowiecka, dnia 6 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej informuje, iż przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych został rozstrzygnięty.

 1. na sprzedaż samochodu specjalnego określonego w pkt 1) ogłoszenia o przetargu, tj. Ambulansu Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2001, numer rejestracyjny ERW 08 KY, przebieg 408 039 km została wybrana oferta złożona przez Pana Łukasza Bułeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  F.T.H.U.”AUTOGALERIA” Łukasz Bułecki, ul. Bałtycka 79,  10-175 Olsztyn,   posiadający numer NIP 739-319-93-95 oraz   REGON  280496685 na kwotę 10 367,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
   
 2. na sprzedaż samochodu specjalnego określonego w pkt 2) ogłoszenia o przetargu, tj. Ambulansu Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2003, data pierwszej rejestracji 20.02.2004 r., pojemność silnika 2148 ccm, numer rejestracyjny  ERW 69 LF, przebieg 297 910 km została wybrana oferta złożona przez Panią  Lucynę  Pabisiak, ul. Marysińska 90A/14, 91-580 Łódź na  kwotę 13 116,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto szesnaście złotych 00/100).
   
 3. na sprzedaż samochodu specjalnego określonego w pkt 3) ogłoszenia o przetargu, tj. Ambulansu Mercedes Benz Vito 110, rok produkcji 2002, pojemność silnika 2148 ccm; numer rejestracyjny  ERW 71 LF, przebieg 420 102 km została wybrana oferta złożona przez Pana Łukasza Bułeckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą  F.T.H.U.”AUTOGALERIA” Łukasz Bułecki, ul. Bałtycka 79,  10-175 Olsztyn,   posiadającego numer NIP 739-319-93-95 oraz   REGON  280496685 na  kwotę 3 311,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta jedenaście złotych 00/100).
   
 4. na sprzedaż samochodu specjalnego określonego w pkt 4) ogłoszenia o przetargu, tj. Ambulansu Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, rok produkcji 2002, pojemność silnika 2148 ccm; numer rejestracyjny  ERW 70 LF, przebieg 420 093 km została wybrana oferta złożona przez Panią  Lucynę  Pabisiak, ul. Marysińska 90A/14, 91-580 Łódź na  kwotę 14 616,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100).

Kryterium wyboru  stanowiła najwyższa cena za oferowany do sprzedaży ambulans sanitarny.

 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2015-05-06 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-31 13:05

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny pracy urzędu

pn., śr., czw. 8:00 - 16:00
wt. 8:00 - 17:00
pt. 8:00 - 15:00

Godziny pracy kasy Urzędu

pn., śr., czw. 9:00 - 14:30
wt. 9:00 - 15:30
pt. 9:00 - 13:30
 
Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5680007
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-15 09:20

Stopka strony