Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.12.2015 r. znak: SAB.II.6341.2.9.2015.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości....), iż w dniu 28.12.2015r. została wydana, na wniosek, decyzja Starosty Rawskiego znak: SAB.II.6341.2.9.2015.AS, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych...

Zawiadonienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych

Zawiadonienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych I wyznaczania punktów granicznych działki ewidencyjnej nuner 147/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łaszczyn gmina Cielądz...

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Rawskiego...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 378 i 379, obręb 8-Komorów gmina Cielądz

Zawiadomienie w trybie § 38 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
do stawienia się na gruncie w celu ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi.

Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.11.2015 r. znak: SAB.II.6341.2.8.2015.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości....), iż w dniu 30.11.2015r. została wydana, na wniosek, decyzja Starosty Rawskiego znak: SAB.II.6341.2.8.2015.AS, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych...

Decyzja GG.I.6845.2.2.2015.MS z dnia 29.10.2015, Gmina Sadkowice, Skarbkowa (obręb 25), działka nr 242

Starosta Rawski na wniosek Pana Henryka Szychowskiego działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Decyzja GG.I.6845.2.11.2014.RW.MS z dnia 29.10.2015, Gmina Biała Rawska, Orla Góra(obręb 30), działka nr 38

Starosta Rawski na wniosek Pana Henryka Szychowskiego działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie, orzeka...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28.10.2015 r. znak: OS.AS.6223-1-3/05/15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 28.10.2015 r. znak: OS.AS.6223-1-3/05/15 w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Rawskiego w zakresie pozwolenia wodnoprawnego oraz strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych.

Protokół z komisji przeatrgowej - przetarg na wynajem pomieszczeń przy ulicy Niepodległości 8

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 8.10.2015r. o godzinie 1000 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń położonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Niepodległości 8.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Rawskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Rawskiego w zakresie pozwolenia wodnoprawnego oraz strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczeń przy ulicy Niepodległości 8

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (46) 814 -20-65 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń położonych w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Niepodległości 8...

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

... zawiadamiam, że miejscowościach Wola Chojnata, Stanisławów, Józefów, Krukówka, gm. Biała Rawska odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rawa Mazowiecka: Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszerj oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 5 000 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Zmiana terminu składania ofert, oraz zmiana SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 5 000 000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 5.000.000 zł dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Na mocy art.38 PUZP przedstawiamy pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na „ Udzielenie o obsługa pożyczki w wysokości 5.000.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej.

Informacja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości... iż w dniu 25.06.2015r. została wydana, na wniosek, decyzja Starosty Rawskiego znak: SAB.II.6341.2.2.2015.AW, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych...

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Uprzejmie informuje, że Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 22 czerwca 2015 r., znak: DLP-I-610-29/23267/15/JŁ o rozpoczynającej się realizacji opracowania pod nazwą:...

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie i obsługę pożyczki w wysokości 5.000.000 zł dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa pożyczki w wysokości 5.000.000 zł uruchamianej w transzach dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na bieżącą spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych...

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego  dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON

Zarzadzenie Starosty Rawskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 4 obrebów gminy Biała Rawskia

Na podstawie art 24a ustawy z dznia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (DZ.U. z 2015 r. poz.520 j.t.) zarządzam co następuje:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Skarbkowa

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Szczuki

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Orla Góra

Zawiadomienie Starosty Rawskiego – wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie 4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego położonych w Rawie Mazowieckiej w obrębie 4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Rawskiego otwartym konkursem ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej powołana zostanie komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze  środków z PFRON na kwotę 13.000 zł.

Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu na sprzedaż samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej informuje, iż przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych został rozstrzygnięty.

Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych napowietrznej linii energetycznej 110 kV

Na podstawie art. 80 ust. 1, 5, 6 i 8, art. 161 ust. 2 pkt 3 i art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze...zatwierdzam projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych napowietrznej linii energetycznej 110 kV...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych napowietrznej linii energetycznej 110 kV

Starosta Rawski zawiadamia ... że w dniu 29.04.2015 r. została wydana decyzja Starosty Rawskiego ...zatwierdzająca projekt robót geologicznych ... na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych napowietrznej linii energetycznej 110 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej Rylsk ...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodów specjalnych - ambulansów sanitarnych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (46) 814-20-65
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodów specjalnych – ambulansów sanitarnych...

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych

Działając na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości zawiadamiam, że w dniu 06-05-2015 o godz. 1000 nastąpi wyznaczenia punktów granicznych określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 227...

Zawiadomienie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Rawskiego podaje do publicznej wiadomości, iż został złożony przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Rawski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,położonych w obrębie :...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na działce nr 187 obręb Lewin, gm. Sadkowice, na działkach nr 114/4, 123, 124, 127, 130 i 88/1 obręb Zuski, gm. Cielądz oraz na działkach nr 38/2, 12/1, 20/1, 21 i 29 obręb Rylsk Mały, gm. Regnów

Starosta Rawski zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ..., że w dniu 03.03.2015 r. zostało wszczęte... postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych...

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 63, 69, 38/1- stanowiące drogę gminną

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.); uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05-03-2015 w m. Konopnica odbędzie się ustalenie granic działki nr 63, 69, 38/1- stanowiące drogę gminną...

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 386 - stanowiącej drogę gminną

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.); uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04-03-2015 w m. Wilkowice odbędzie się ustalenie granic działki nr 386 - stanowiącej drogę gminną. Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi w Wilkowice o godz. 1000.

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 386, będącej w zarządzie: Gmina Rawa Mazowiecka

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.); uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04-03-2015 w m. Wilkowice odbędzie się ustalenie granic działki 386, będącej w zarządzie: Gmina Rawa Mazowiecka...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51880
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 13:05:24