Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Edyta Łukasiewicz
   data wytworzenia: 2023-02-28
  • opublikował: Bogusław Misztal
   data publikacji: 2017-03-08 11:29
  • zmodyfikował: Bogusław Misztal
   ostatnia modyfikacja: 2023-04-27 12:17

Stowarzyszenie-jest dobrowolnym, samorządowym,trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

 1.Art.3.pkt.1 Ustawy z dn. 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach mówi,że prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych.
     2.Małoletni w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego , z tym,że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Art.8 ustawy -stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do:

1)Wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszen jednostek samorządu terytorialnego.
2)Starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia - w zakresie nadzoru nad innymi niz wymienione w pkt.1 stowarzyszeń - zwanych dalej "organami nadzorującymi".

Tworzenie stowarzyszeń:

a)wg. art 9 ustawy, osoby w liczbie co najmniej 15, pragnące założyc stowarzyszenie,uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
b)stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do KRS.
c)zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu, adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.

Majątek stowarzyszenia:

a)Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowiz, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
             2.Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenia zwykłe.
Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe,nie posiadające osobowości prawnej.
Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć osoby w liczbie conajmniej 3,uchwalając regulamin działalności, określając w szczególności jego nazwę, cel,teren i środki działania,siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1)Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2)Łączyć się w związki stowarzyszeń,
3)Zrzeszać osób prawnych,
4)Prowadzić działalności gospodarczej,
5)Przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
Likwidacja stowarzyszenia:

1)Polega na całkowitym zakończeniu działalności stowarzyszenia, zadysponowaniu jego mienia,wykreśleniu z KRS, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu  wszystkich roszczeń, upłynnieniu majątku i ściągnięciu nalezności.
2)Stowarzyszenie w razie likwidacji nie może prowadzić działalności statutowej bo w jego imieniu działa likwidator.
3)Likwidacja powinna być przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym niż rok, może ją przedłużyć sąd.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
  data wytworzenia: 2006-05-31
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2006-05-31 10:22
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2006-09-25 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6445
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-27 12:17:11