Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.powiatrawski.pl

Treść strony

                                                  Starosta - Józef Matysiak
Przyjmuje interesantów we wtorki  w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 16:00 do 17:00.
Zakres zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:
 
1).Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa.

2).Reprezentowanie Starostwa na zewnątrz.

3).Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności.

4).Zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa.

5).Zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa.

6).Koordynowanie działalności wydziałów.

7).Upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

8).Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.

9).Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

a) Wydziałem Polityki Społecznej
b) Wydziałem Infrastruktury
c) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
d) Pełnomocnikiem ds.Ochrony Informacji Niejawnych
e) Pełnomocnikiem ds.Systemu Zarządzania Jakością
f) Admnistratorem Bezpieczeństwa Informacji
W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania swej funkcji zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.
 
 
 
 
                                 Wicestarosta - Jacek Otulak
Przyjmuje interesantów we wtorki  w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 16:00 do 17:00. 
 
Zadania  Wicestarosty, w ramach wewnętrznego podziału zadań to sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa, a w szczególności nad wydziałami:
 
 a)Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 b)Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki NIeruchomościami
 c)Wydziałem Architektury i Budownictwa
 d)Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 
 
 
 
 
                                        Sekretarz - Tomasz Góraj
Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania.
Do zadań  Sekretarza należy:
1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa
 
2. Właściwa organizacja, czuwanie nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie.
 
3.Czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych.

4.Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu. 

5.Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd. 
6.Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę. 

7.Zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności Starostwa.

8.Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.

9.Kierowanie Wydziałem Organizacyjnym Starostwa i sprawowanie nadzoru nad Biurem Rady oraz Biurem Promocji i Informacji.
 
10.Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 
 
 
 
                                                  Skarbnik - Łukasz Sawicki 
 
 Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania.
Do zadań Skarbnika należy:
1.Zapewnianie realizacji polityki finansowej powiatu.
2.Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
3.Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnianie bieżącej kontroli jego wykonania.
4.Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją wieloletniej prognozy finansowej.
5.Zapewnianie sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
6.Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz  udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
7.Kierowanie Wydziałem Finansów i Budżetu.
8.Koordynowanie i nadzorowanie kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Walczak
    data wytworzenia: 2007-12-27
  • opublikował: Monika Walczak
    data publikacji: 2004-08-25 13:57
  • zmodyfikował: Bogusław Misztal
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-17 15:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-17 15:08:05