Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego  dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków z PFRON na kwotę 16.000 zł.

DNIA 17.06.2010r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO REHABILIATCJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                                   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
                                                    Starosta Rawski

 
            Działając na podstawie art. 5, art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873, z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXV/141/2008 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  28 listopada 2008r. 
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2009 oraz uchwały Nr XXVIII/154/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 20 lutego 2009r. wprowadzającej zmiany
do w.w uchwały.                           
 Ogłasza otwarty konkurs ofert na  wykonanie zadania publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze  środków z PFRON 
na kwotę 25.000 zł.
 

Zasady przyznania dotacji:
 
1.W  otwartym  konkursie  ofert  mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne     podmioty       wymienione    w     art. 3 ust. 3 ustawy     z    dnia   24   kwietnia   2003r.   o   działalności     pożytku      publicznego     i   wolontariacie,     które     łącznie    spełniają    następujące  warunki:
 
1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców  Powiatu  Rawskiego, 
 
2)prowadzą działalność    statutową    w   dziedzinie    objętej     konkursem,  
 
3)dysponują   odpowiednio wyszkoloną   kadrą    zdolną   do   realizacji zadania,
 
4)posiadają niezbędny sprzęt oraz doświadczenie niezbędne do realizacji     zadania      będącego      przedmiotem    konkursu,   
 
5)przedstawią      poprawnie sporządzoną    ofertę,    zgodną    z     zadaniem   konkursu na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
 
2.Rozpatrywane    będą    wyłącznie   oferty    kompletne   i    prawidłowe,   złożone   według  obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 
3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 
4.Dotacja zostanie    przyznana   przez   Starostę   Rawskiego   w oparciu   o opinię Komisji  Konkursowej powołanej Zarządzeniem Starosty Rawskiego.
 
 
 
Terminy i warunki realizacji zadania:
 
1.Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od zawarcia umowy
do 31 grudnia 2010 r.
 
2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
 
3.Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
 
 Termin składania ofert: 12 lipca 2010 r. (poniedziałek) do godz. 15.00. Oferty należy składać
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  Pl. Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka. Oferty dotyczące w.w zadania winny być złożone zgodnie z formularzem ofert,
w zamkniętych kopertach, z podaniem nazwy   i adresu podmiotu oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta.
 
 
 
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2010 r., ogłoszenie wyników ukarze się   w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej
 
2.Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Starosty Rawskiego.
 
3.Odrzuceniu podlegają oferty:   złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia   udziału w konkursie,  nie dotyczące pod   względem   merytorycznym   zadań   wskazanych  w   niniejszym  ogłoszeniu.
 
4.Po dokonaniu wyboru oferty podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji otrzymuje pisemną informację  o wysokości dotacji.
 
5.Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania    w stosunku
do złożonej oferty.
 
 
 
6.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Starostą Rawskim 
 a wnioskowanym podmiotem oraz założenie zaktualizowanego kosztorysu  i harmonogramu zadania  w przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowano.
 
 Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:
 
1.Podmiot składający ofertę posiada doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 
2.Oparcie zadnia na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami.
 
3.Podmiot składający ofertę jest bezpośrednim realizatorem zadania i posiada odpowiednio wyposażoną bazę lokalową.
 
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są udostępnione w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 5, pokój nr 105, a także na stronie internetowej  www.bip.powiatrawski.pl.
 
Starosta Rawski
(-) Józef Matysiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drukuj (DNIA 17.06.2010r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWIE MAZOWIECKIEJ OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO REHABILIATCJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ )

Ogłoszenie  Zarządu Powiatu Rawskiego o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania loklanych organizacji pozarządowych poprzez świadczenie  stałych i kompleksowych usług na rzecz tych organizacji, szczególnie doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami oraz pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie, na realizację tego zadania 2011 roku zaplanowano środki publiczne w budżecie powiatu w kwocie -15.000 zł. Termin składania ofert :28 marca 2011r. (poniedziałek do godz.16.00).

plik do pobrania  Ogłoszenie

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-03-04 11:09
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-07 09:07

Dn.14.06.2012r. Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul.Warszawska 14.

Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego  dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji ze środków PFRON

Ogłoszenie z dn.10.05.2011r.
Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

drukuj ()


Dnia 15.02.2011r. Zarząd Powiatu Rawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.


 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2011-02-21 12:29
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-07 08:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9886
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-07-03 12:19

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5135250
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-09 11:42

Stopka strony