Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Akty prawa miejscowego-uchwały za 2012r.

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-05 13:30

2012r.

Uchwała nr XV/109/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dn.20.04.2012r. w sprawie założenia Publicznego 3-letniego Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej ul.Kościuszki 20.

plik do pobrania

2012r.

Uchwała nr XV/106/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dn.20.04.2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.

plik do pobrania

2012r.

Uchwała nr XV/104/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dn.20.04.2012r. w sprawie zmian budżetu roku 2012.

plik do pobrania

2012r.

Uchwała nr XIV/103/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dn.24.02.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu kosultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego powiatu rawskiego w dziedzinach dotyczących działalności  statutowej tych organizacji.

plik do pobrania

2012r.

Uchwała nr XIV/102/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dn.24.02.2012r. w sprawie założenia 3-letniego Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej ul.Przemysłowa 2.

plik do pobrania

2012r.

Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dn.24.02.2012r. w sprawie zmian budżetu roku 2012.

plik do pobrania

zal.1, zal.2, zal.3

2012r.

Uchwała nr XIII/90/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dn.31.01.2012r.w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

plik do pobrania

2012r.

Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Powiatu Rawskiego z  dn.31.01.2012r.w sprawie zmian budżetu roku 2012.

plik do pobrania,

zał.1, zał.2, zał.3

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2012-06-05 10:59
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-05 11:33
Akty prawa miejscowego  - uchwały za 2009r.,2010r., 2011r.
 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-28 12:53
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-23 14:51

2011

Uchwała nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.30.12.2011r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 

plik do pobrania

2011

Uchwała nr XII/83/2011  Rady Powiatu Rawskiego z dn.30.12.2011r . w sprawie uchwalenia budżetu  na 2012 rok.

plik do pobrania

 

objaśnienia do uchwały nr XII/83/2011

2011

Uchwała nr XII/82/2011  Rady Powiatu Rawskiego z dn.30.12.2011r. sprawie zmian budżetu roku 2011.

2011

Uchwała nr XI/77/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.16.12.2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/30/2011 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego.

plik do pobrania

2011

Uchwała nr XI/74/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.16.12.2011r. w sprawie zmian budżetu roku 2011.

plik do pobrania

2011

Uchwała nr X/72/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.04.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.25 marca 2009 roku w sprawie egulaminu wynagradzania nauczycieli.

plik do pobrania

2011

 Uchwała nr X/69/2011 Rady Powiatu  Rawskiego z dn.04.11.2011r. w sprawie zmian w budżetu roku  2011.

plik do pobrania

2011
Uchwała nr IX/67/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.19.09.2011r.w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art.130  ust.1 lub 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia.
2011
Uchwała nr IX/65/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.16.09.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice.

 

2011
Uchwała nr IX/63/2011 Rady Powiatu Rawskiego  z dn.16.09.2011r. w sprawie zmian budżetu roku 2011.
2011
Uchwała nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.22.07.2011r. w sprawie zmian budżetu roku 2011.
2011
Uchwała nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.01.07.2011r. w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego.
2011
Uchwała nr VII/58/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.01.07.2011r. w sprawie zmian budżetu roku 2011.
2011r.
Uchwała nr VI/50/2011 Rady Powiatu Rwskiego  z dn.20.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
2011r.
Uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Rawskiego z  dn.20.05.2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/205 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dn.29.06.2005r. w sprawie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul.Warszawskiej 14.
2011r.
Uchwała nr VI/47/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.20.05.2011r. w sprawie zmian budżetu roku 2011.

2011r.

Uchwała nr V/43/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.29.03.2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym.

plik do pobrania

2011r.

Uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Rawskiego z  dn.29.03.2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego.

plik do pobrania

2011r.

Uchwała nr V/38/2011 Rady Powiatu Rawskiegoz  dn.29.03.2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego.

plik do pobrania

2011r.

Uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.29.03.2011r. w sprawie zmian budżetu roku 2011.

plik do pobrania

2011r.

Uchwała nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.11.02.2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego.

2011r.

Uchwała nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dn.11.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r.

2010r.

Uchwała nr III/26/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.29.12.2010r. w sprawie zmian budżetu roku 2010.

plik do pobrania

2010r.

Uchwała nr II/13/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.10.12.2010r. w sprawie ustalenia wydatków Budżetu Powiatu, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

plik do pobrania

2010r.

Uchwała  nr II/12/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu roku 2010.

plik do pobrania

2010r.

Uchwała XLVI/239/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.29.10.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Powiatu Rawskiego oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

plik do pobrania

2010r.

Uchwała nr XLVI/238/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.28.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

plik do pobrania

2010r.

Uchwała nr XLV/236/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.28.09.2010r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych do kategorii drogi powiatowej.

plik do pobrania

2010r.

Uchwala nr XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.28.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lunb rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadającyh Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym  oraz wskazania  organu lub osoby do tego uprawnionej . 

plik do pobrania

2010r.

Uchwała nr XLV/232/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.28.09.2010r. w sprawie zmian budżetu roku 2010.

plik do pobrania

2010r.
Uchwała nr XLV/231/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.28.09.2010. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice.

2010r.

Uchwała nr  XLIV/230/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27.08. 2010 r. w sprawie pozbawienia drogi 4107E Gołyń - Chrząszczew - Julianów Lesiewski kategorii drogi powiatowej

plik do pobrania

2010r.

Uchwała nr  XLIV/228/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27.08.2010 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu awskiego przez przedmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego

plik do pobrania

2010r.

Uchwała nr  XLIV/227/2010 Rady Powiatu Rawskiego  z dnia 27.08.2010 r. w sprawie zmian budżetu roku 2010.

plik do pobrania

2010
Uchwała nr 250/2010  Zarządu Powiatu Rawskiego z dn.23.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie 2010 roku.
2010
Uchwała nr  XLI/219/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  23.04.2010 r.w sprawie zmian budżetu roku 2010.

 

2010
Uchwała nr XXXVIII/204/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.12.02.2010r. w sprawie zmian budżetu roku 2010. 
plik do pobrania z załącznikami
2010
Uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dn.08.01.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r.
plik do pobrania z załącznikami
2009r.
Uchwała nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.25.03.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli .
2009r.
Uchwała nr XXX/161/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.17.04.2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej  
2009r.

Uchwała nr XXXI/168/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 
2009
Uchwała nr XXXIV/182/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.25.09.2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujacych na terenie Powiatu Rawskiego
2009
Uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dn.25.09.2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych
2009
Uchwała nr XXXV/195/2009 z dn.16.11.2009r. Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego
 
 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-28 13:19
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-26 13:38
STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO

 

 
 
Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.).

 

 
 
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO - w istniejącym porządku prawnym przepisy dotyczące stanowienia aktów prawa miejscowego zawarte są w różnych ustawach. Zgodnie z art. 94 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów, stąd określenie „akty prawa miejscowego”. Z art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, że warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Uprawnienia do stanowienia przez powiat aktów prawa miejscowego o charakterze strukturalno-organizacyjnym i porządkowym zawarte są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), natomiast upoważnienia do stanowienia przepisów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym znajdują się w przepisach prawa materialnego.
 
 
RADA POWIATU - organem uprawnionym do stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu jest rada powiatu. Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie zawierają szczegółowych definicji aktów prawa miejscowego. Stosownie do art. 40 ustawy powiat posiada kompetencje, na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, do stanowienia aktów prawa miejscowego.
 
Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
- wymagających uregulowania w statucie,
- szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
- zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
Do aktów prawa miejscowego zalicza się również przepisy porządkowe stanowione przez organy powiatu (art. 41 ustawy o samorządzie powiatowym).
Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organa powiatu.
 
 
PRZEPISY PORZĄDKOWE mogą być wydawane w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Uprawnienie to przysługuje też zarządowi  powiatu, ale tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki i pod warunkiem, że zostaną zatwierdzone na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich radzie lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa rada powiatu. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń przez ich rozplakatowanie w miejscach publicznych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.
 
 
ZASKARŻANIE PRZEPISU do sądu administracyjnego przysługuje każdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z  zakresu administracji publicznej. Zaskarżenie musi być poprzedzone bezskutecznym wezwaniem organu samorządu, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

 

 
 
WOJEWÓDZKIE DZIENNIKI URZĘDOWE są organami promulgacyjnymi w których ogłasza się:
- akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
- akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy,
- statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów,
- akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
- wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
- przepisy porządkowe wydane przez organ powiatu; porozumienia o powierzeniu przez wojewodę prowadzenia spraw z zakresu swojej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa,
- porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych,
- uchwałę budżetową województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa,
- obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,
- statut urzędu wojewódzkiego,
- inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
 
 
Wojewódzki Dziennik Urzędowy wydaje wojewoda, na nim też ciąży obowiązek prowadzenia zbioru tych dzienników.
 
 

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Monika Walczak
  data publikacji: 2010-01-11 13:42
 • zmodyfikował: Monika Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-11 14:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2180
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-06-05 13:22

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: 44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4525636
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-20 10:02

Stopka strony